Logo UAB
2022/2023

Administració i Direcció d’Empreses Publicitàries i de les Relacions Públiques i l'Emprenedoria

Codi: 106676 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Alejandro Martínez Moreno
Correu electrònic:
alejandro.martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es requereix una actitud positiva i proactiva per tal d'aprofitar al màxim l'assignatura, que s'impartirà amb

l'objectiu d'apropar els alumnes al món professional de l'empresa de comunicació comercial en general, i a

l'agència de publicitat en particular.

Objectius

a. Introduir l'alumne en els actuals criteris i els diversos camps de la gestió empresarial al món de la

comunicació comercial en general i, en particular, al de l'agència de publicitat.

b. Dotar l'alumne d'una visió transversal respecte el funcionament del negoci al sector de la comunicació

comercial.

c. Impartir la base práctica necessària per entendre la gestió empresarial, per tal de facilitar-li l'entrada al món

professional i posar els fonaments per al seu futur ascens a llocs directius o de gestió.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i organitzacions.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 5. Diferenciar els formats de representació de les activitats de relacions públiques (consultories, esdeveniments especials, fires, gestió de crisi, publicity, etc.).
 6. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 9. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 16. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

1.- Introducció. Continguts de l'assignatura. Què és empresa avui: aportar a la cadena de valor. Què és

publicitat avui. Treballar vs. emprendre. Objectiu: adquirir una visió transversal de com funciona aquest

negoci.

2.- La indústria de la comunicació. Ecosistema d'empreses de publicitat i comunicació comercial. Tipologia.

Les principals empreses de cada àmbit i els seus treballs emblemàtics. Multinacionals vs locals.

3.- L'agència de publicitat. Context, orígens i evolució del seu model de negoci (James Walter Thompson, Bill

Bernbach, Mad men, els professionals avui). Organigrama tipus. Perfils professionals. Oficines i organització

interna (com a lloc de treball i com a eina d'imatge i posicionament). Oportunitats de desenvolupament

professional.

4.- Els grans networks multinacionals, context i organització. Holdings. Reporting i relació amb clients

multinacionals. Hubs. Clients captius vs. agències captives. Les principals xarxes mundials i les seves filials

espanyoles.

5.- Empreses nacionals i participades per networks. Emprenedors, freelancers i l'atomització especialitzada.

Venda a multinacionals, l' earn out. Ecosistemes col·laboratius. Els principals players locals, qui són i quins

són els seus clients bandera.

6.- Organització interna. Departaments. Equips. Gestió econòmica i gestió emocional. Quan la maquinària

base són les persones. Cohabitació de diferents perfils. Lideratge. Recruitment. Motivació. Teambuilding. Top

down i bottom up.

7.- Els clients. La importància de definir la relació. Comptes o projectes. Remuneració: scope of work,

contracte vs fee per projecte. Creixement orgànic. Cercar negoci vs crear negoci. Proactivitat.

8.- New Business. L'estratègia de nou negoci. El Pla de new business. El mapa de sectors. La wish list.

Models de gestió de new business. Actors externs. Actors interns. El poder del boca-orella. PR corporatiu.

Networking. Els concursos.

9.- Els Ingressos. Cost vs retorn. El fee per conceptes d'activitat i servei. La gestió de producció (audiovisual,

digital i gràfica). Gestió de drets (models, música, imatges, etc). Estudi gràfic. Adaptacions.

10.- Control de despeses. Business plan. Overhead. Profit. Ràtios. Les Q i l'equilibri inestable. La importància

de la projecció de resultats. Pla de reorientació, com gestionem les desviacions sobre pla. Despeses

comercials. Incentius a empleats.

11.- Festivals. Els festivals com a eina d'acció comercial: Atraure clients i atraure talent. Els principals festivals

(Transversals: Cannes, Sol, One Show, FIAP ... Verticals: Effies, Aspid, el Chupete ...). Glamour convertible en

negoci. Costos i projecció de despeses d'inscripció de l'any (festivals, categories ...) El Gunn Report. El

rànquing Crema.

12.- Vendre. La necessitat de diferenciar-se. Transmetre la personalitat de la nostra pròpia marca. Les

credencials. Preparar-presentar-vendre. El valor del temps: concreció, convicció, rellevància. El factor primera

impressió. Servei vs. activisme.

13.- La presentació. De l'elevator pitch a la macro presentació. Com presentar-se i com presentar. Conèixer

l'audiència. L'estructura de continguts. L'equilibri entre l'auditiu i el visual. Dominar la sala.

14.- Innovació i emprenedoria. El binomi exploració-explotació. Open innovation. Empreses que venen innovació. Idees més

enllà de la publicitat: Formar part de la conversa, construir marca fent, aportar valor millorant la vida de la gent. Emprendre per innovar.

Metodologia

S'anirà impartint el programa enriquit amb experiències reals pròpies del professor, d'acord amb la seva visió i

experiència en empreses de sector.

S'aplicarà l'impartit en la teoria a l'elaboració d'un projecte d'emprenedoria dins l'àmbit publicitàri, projecte que conclourà en la

presentació d'una proposta d'empresa.

Cada sessió conclourà amb la presentació de la notícia més rellevant del sector, sel·leccionada pels alumnes

setmanalment a partir d'una bateria determinada de publicacions nacionals i internacionals.

Xerrades realitzades a classe per personalitats que vindran a reforçar l'aproximació professional al sector.

Es farà molt èmfasi en apropar els alumnes al món professional, introduint-los en l'entorn de l'empresa.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Práctiques, seminaris i debat 37,5 1,5 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15
Teoria 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Projecte d'emprenedoria, estudi, 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16

Avaluació

-10% Assitència i participació -tant a les sessions de teoría com a les pràctiques i debats- valorant-se l'actitud, la

implicació i l'aportació a classe, així com el rendiment de l'alumne.

-40% Treball de síntesi. Durant el quatrimestre els alumnes hauran de desenvolupar un projecte d'empresa

publicitària que culminarà amb la seva presentació com a projecte d'emprenedoria.

-50% Examen final sobre els diferents continguts impartits a l'assignatura.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, el pes de les

quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura i havent obtingut un mínim d'un 3 a

cadascuna de les activitats avaluades.

La recuperació consistirà en un examen sobre els diferents continguts impartits a l'assignatura.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat ...) es qualificarà amb 0

aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura

serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15
Examen 50% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15
Projecte d'emprenedoria 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Bibliografia

-Arden, Paul. "It's not how good you are, it's how good you want to be".

-Bullmore, Jeremy. "More Bullmore, behind the scenes in advertising".

-Carnegie, Dale. "Cómo hablar bien en público".

-Caro, Franciso J. & Fernández, David. "Empresa Publicitaria"

-Cubeiro, Juan Carlos. "La sensación de fluidez."

-French, Neil. "Sorry for the lobsters".

-Harari, Noah Yuval "Sapiens".

-Roam, Dan. "Haz que tu presentación sea algo extraordinario".

-Roberts, Kevin. "Lovemarks".

-Segarra, Toni. "Desde el otro lado del escaparate".

-Solana, Daniel. "Postpublicidad".

-Trias de Bes, Fernando. "El libro negro del emprendedor".

-Vidal, Marc. "Una hormiga en París".

-Walsh, Mike. "Futuretainment".

Webografia:

1.- Reason Why, https://www.reasonwhy.es

2.- Anuncios, https://www.anuncios.com/

3.- Campaign, https://www.campaignlive.co.uk/

4.-AdAge, https://adage.com/

5.-AdWeek, https://www.adweek.com/

6.- Campaignasia, https://www.campaignasia.com/

7.- AdLatina, https://www.adlatina.com/

8.-LatinSpots https://www.latinspots.com/sp/

Programari

cap en particular