Logo UAB
2022/2023

Ús de la Llengua Francesa Oral

Codi: 106612 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504378 Filologia i Cultura Franceses FB 1 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Estrada Estrada Medina
Correu electrònic:
marta.estrada@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s'escau.

Els estudiants del Grau d’Estudis Francesos han de cursar aquesta assignatura a la UB i seguir les indicacions de la Guia Docent de la UB.

Objectius

L’assignatura Ús de la llengua francesa oral forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d’Estudis Francesos
així com dels Graus filològics combinats, Com a assignatura de formació bàsica és un assignatura que obligatòriament s’ha de
cursar.
El conjunt de les activitats que es duran a terme en l’assignatura ÚS DE LA LLENGUA FRANCESA ORAL estan dirigides a
l’expressió i a la comprensió oral d’acord amb les macro-competènces tractades en l'assignatura FRANCÈS
INSTRUMENTAL. Els continguts tractats en aquesta assignatura estan igualment orientats a dotar als estudiants de les
eines necessàries per l’accés als continguts de les matèries de caire lingüístic, literari i cultural previstes a partir del segon semestre

Competències

  Filologia i Cultura Franceses
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Desenvolupar habilitats que facilitin el treball en equip per assolir els objectius planificats.
 • Fer una anàlisi lingüística de la llengua francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específica.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua francesa estàndard oral i escrita.
 2. Aprendre a interrelacionar els coneixements lingüístics entre les diferents llengües.
 3. Conèixer la llengua francesa oral i escrita al nivell de l’oració simple (fonaments gramaticals i elements contrastius) (B1).
 4. Conèixer les regles bàsiques de l’ortografia i de la morfosintaxi (B1).
 5. Distingir els diferents nivells de l’anàlisi lingüística i establir-hi relacions.
 6. Elaborar amb correcció textos de diferent tipologia aplicant-hi les especificitats lingüístiques i discursives amb un nivell d’usuari independent (B2).
 7. Elaborar discursos en francès adaptant el registre de llengua a la situació de comunicació.
 8. Elaborar treballs escrits o presentacions orals d’acord amb els principis ètics científics.
 9. Expressar, oralment i per escrit, opinions o continguts en llengua francesa amb precisió i claredat amb un nivell d’usuari independent (B2).
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals als textos formals i científics.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 13. Mantenir una conversa adequada al nivell de l’interlocutor amb un nivell d’usuari independent (B2).
 14. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina amb un nivell d’usuari independent (B2).
 15. Pronunciar correctament en llengua francesa amb un nivell d’usuari independent (B2).
 16. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats següents per al treball en equip: compromís, hàbit de col·laboració i capacitat per contribuir a la resolució de problemes.
 17. Resoldre exercicis gramaticals (relació grafia-so, morfologia, sintaxi) (B1).
 18. Saber interpretar el sentit d’un text en llengua francesa amb un nivell d’usuari independent (B2).
 19. Treballar amb autonomia i iniciativa integrant les aportacions dels altres i respectant el pla de treball establert.
 20. Treballar de manera autònoma en l’estudi de la llengua, literatura i cultura franceses.

Continguts

El curs pretén desenvolupar una sèrie de competències no només lingüístiques sinó també socioculturals així
com una aptitud per aprendre a aprendre. El desenvolupament d’aquestes competències es farà mitjançant la
pràctica oral de la llengua que engloba tots els seus aspectes (comunicatius, gramaticals, lèxics, fonètics …).
Partint sempre d’una cançó francesa, els diferents objectius funcionals, lingüístics i culturals s’estructuraran al
voltant de tres grans eixos: la descripció, la narració i l’argumentació. Paral·lelament, es realitzaran sessions de
correcció fonètica destinades a la sensibilització al ritme i a la prosòdia de la llengua francesa així com
diferents activitats de pronunciació i de discriminació auditiva.
Algunes de les competències que l’estudiant assolirà  són les següents:
- Descriure persones, estats anímics i físics i descriure objectes,situacions i accions.
- Localitzar i situar en l'espai.
- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.
- Comparar el present i el passat.
- Expressar ignorància o coneixement d'un fet.
- Expressar acord, desacord i preferències
- Preguntar i expressar el significat d'una paraula o expressió.
- Fer exposicions breus i preparades
- Ser capaç de comprendre documents audiovisuals o escrits no manipulats (autèntics) en llengua francesa
- ...

Metodologia

L’assignatura d’Ús de la llengua francesa oral és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les
activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències
previstes en aquesta guia docent.
En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:
- Pràctica d’expressió oral en llengua francesa
- Realització d’exercicis individuals i en grup (dictats, exercicis de discriminació fonètica, debats, diàlegs,
exposicions sobre temes concrets, etc...)
- Realització d’activitats autònomes: preparació de les proves, lectures, recerca de informació...
- Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)
- Proves d’expressió oral i de comprensió oral
Es treballarà amb documents autèntics en llengua francesa.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
3 proves escrites (comprensió oral i escrita, expressió escrita i ús de la gramàtica i del vocabulari) 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18
Expressió a partir de documents gràfics 28 1,12 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Expressió oral a partir de documents audiovisuals 22 0,88 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Realització a l'aula d'exercicis col•lectius i en grups reduïts. Presentacions en grup o individuals i discussió. Pràctica oral en grups reduïts a l'aula 15 0,6 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Tipus: Autònomes      
Preparació d'exposicions orals 30 1,2 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19
Preparació prèvia de documents audio-visuals 45 1,8 7, 8, 14

Avaluació

L’avaluació del curs serà continuada i inclourà la feina feta al llarg del curs, tant les diverses proves com els treballs lliurats durant tot el semestre.
 
Els estudiants seran informats a través del Moodle de la data i hora de la revisió de les qualificacions. 
- Es considerarà com a ‘NO AVALUABLE’ si l’alumne ha lliurat menys d’un 30% dels treballs assignats al curs i ha realitzat menys del 30% de les proves. Per tant, si l’alumne ha fet més d’un 30% de cada part, se l’avaluarà.
- La recuperació sols s’oferirà a aquells alumnes que, havent fet avaluació continuada, hagin suspès alguna de les proves i no lliurat alguns dels treballs,  que podran repetir o lliurar (sempre i quan hagin lliurat 2/3 dels treballs assignats) i hagin assolit una nota mínima de 3.5/10). Algunes tasques no es poden repetir (participació a classe,presentacions orals, exercicis fets a classe). La recuperació dependrà de la part de l'assignatura que s'hagi de recuperar i pot consistir tant en una prova presencial com en el lliurament d'un treball. 
- El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui unasola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.
 
En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 
 
 
- Casos particulars: Els estudiantsfrancòfons hauran de complir les mateixes condicions d’avaluació que la resta d’estudiants. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d’avaluació recau exclusivament en l’estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens orals 40 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17
Exposicions orals 20 5 0,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Participació als exercicis orals a l'aula 20 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20
lliurament d'exercicis 20 0 0 3, 4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

Gramàtiques amb exercicis i altres recursos (Com a reforç dels continguts gramaticals treballats a classe)
BERARD,E., LAVENNE, CH. (1989) : Modes d'emploi : Grammaire utile du français, Hatier, Paris.
BOULARES, M. & FREROT, J-L., Grammaire progressive du français (avec livret de corrigés), Clé
International, Paris. (niveaux débutant et intermédiaire)
CALLAMAND, M. (1989) : Grammaire vivante du Français, Clé International, Paris. (avec cahiers d’exercices
autocorrigés)
SIREJOLS, E. & RENAUD, D., (2001) : Grammaire. 450 nouveaux exercices (avec livret de corrigés), Niveau
intermédiaire - Niveau avancé, Clé International, Paris.
DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON-DUFOUR, M. et TEYSSIER, B. (2014) Nouvelle grammaire du français, Hachette.
TOHMÉ, Y,. (2013) La France des années 50 en chansons, Maison des Langues, Broché.
Recursos pedagògics en xarxa
Comprensió oral:
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1-debutant?tid=302-se-presenter
Lectures oralitzades:
http://www.lafrancebis.com
Dictats:
http://flenet.unileon.es/phon/dicteacti.html
http://www3.humnet.unipi.it/francese/Lecon1/Lecon_1h.htm
http://www.bescherelle.com/dictees_liste_ecole.php?id_classe=4
Pronunciació:
http://flenet.unileon.es/
http://phonetique.free.fr
Cançons i poemes a completar:
http://fr.ver-taal.com/culture.htm
Notícies (radio):
http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
Le point du FLE:
http://www.lepointdufle.net/ideespourlaclasse.htm
Bonjour de France:
http://www.bonjourdefrance.com/

Programari

No hi ha programari específic