Logo UAB
2022/2023

Llengua Francesa I

Codi: 106608 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504378 Filologia i Cultura Franceses FB 1 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Estrada Estrada Medina
Correu electrònic:
marta.estrada@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s'escau.

Objectius

L’assignatura Llengua francesa I forma part de la formació bàsica dels estudiants dels Graus d’Estudis de francès i anglès. Com a assignatura de formació bàsica és un assignatura que obligatòriament s’ha de cursar.

Aquesta assignatura preten consolidar els coneixements bàsics del estudiant en la llengua francesa escrita i oral actual. L'objectiu principal es la formació en llengua francesa instrumental de l'estudiant a través de la producció i comprensió de documents de diferent tipologia en llengua francesa actual.

Els continguts tractats en aquesta assignatura estan igualment orientats a dotar als estudiants de les eines necessàries per l'accés als continguts de les matèries de caire lingüístic literari i cultural previstes en cursos posteriors.

Competències

  Filologia i Cultura Franceses
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Desenvolupar habilitats que facilitin el treball en equip per assolir els objectius planificats.
 • Fer una anàlisi lingüística de la llengua francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específica.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua francesa estàndard oral i escrita.
 2. Aprendre a interrelacionar els coneixements lingüístics entre les diferents llengües.
 3. Conèixer la llengua francesa oral i escrita al nivell de l’oració simple (fonaments gramaticals i elements contrastius) (B1).
 4. Conèixer les regles bàsiques de l’ortografia i de la morfosintaxi (B1).
 5. Distingir els diferents nivells de l’anàlisi lingüística i establir-hi relacions.
 6. Elaborar amb correcció textos de diferent tipologia aplicant-hi les especificitats lingüístiques i discursives amb un nivell d’usuari independent (B2).
 7. Elaborar discursos en francès adaptant el registre de llengua a la situació de comunicació.
 8. Elaborar treballs escrits o presentacions orals d’acord amb els principis ètics científics.
 9. Expressar, oralment i per escrit, opinions o continguts en llengua francesa amb precisió i claredat amb un nivell d’usuari independent (B2).
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals als textos formals i científics.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 13. Mantenir una conversa adequada al nivell de l’interlocutor amb un nivell d’usuari independent (B2).
 14. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina amb un nivell d’usuari independent (B2).
 15. Pronunciar correctament en llengua francesa amb un nivell d’usuari independent (B2).
 16. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats següents per al treball en equip: compromís, hàbit de col·laboració i capacitat per contribuir a la resolució de problemes.
 17. Resoldre exercicis gramaticals (relació grafia-so, morfologia, sintaxi) (B1).
 18. Saber interpretar el sentit d’un text en llengua francesa amb un nivell d’usuari independent (B2).
 19. Treballar amb autonomia i iniciativa integrant les aportacions dels altres i respectant el pla de treball establert.
 20. Treballar de manera autònoma en l’estudi de la llengua, literatura i cultura franceses.

Continguts

El curs pretén desenvolupar una sèrie de competències no només lingüístiques sinó també socioculturals així com una aptitud per aprendre a aprendre. El desenvolupament d’aquestes competències es farà mitjançant la pràctica oral i escrita de la llengua que engloba tots els seus aspectes (comunicatius, gramaticals, lèxics…). Els diferents objectius funcionals, lingüístics i culturals s’estructuraran al voltant de tres grans eixos: la descripció, la narració i l’argumentació. 

Algunes de les competències que l’estudiant assolirà són les següents:
- Descriure persones, estats anímics i físics i descriure objectes,situacions i accions. - Localitzar i situar en l'espai. - Narrar i preguntar sobre un fet o succés. - Comparar el present i el passat. - Expressar ignorància o coneixement d'un fet. - Demanar i donar informació sobre gustos, un estat o sensació física - Expressar acord, desacord i preferències - Sol·licitar i donar instruccions - Preguntar i expressar el significat d'una paraula o expressió - argumentar i justificar una opinió - narrar un fet del passat utilitzant els diferents temps verbals de l'Indicatiu - expressar la voluntat i el desig utilitzant el subjuntiu...

Metodologia

L’assignatura de Llengua francesa I és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

 En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

 -       Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

-       Pràctica d’expressió escrita i oral en llengua francesa

-       Anàlisi de fenòmens gramaticals

-       Lectura comprensiva de textos

-       Realització d’esquemes, mapes conceptuals i resums

-       Realització d’exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals (cartes, narracions, descripcions…;  debats, diàlegs, exposicions sobre un tema concret …)

-       Realització d’activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d’informacions a Internet…

-       Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

-       proves de gramàtica, d’expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

 

Es treballarà amb documents  autèntics en llengua francesa.

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificacióen funció de les restriccions a la presencialitat que  imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Exercicis práctics 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 19
Lectura comprensiva de textos 10 0,4 1, 2, 3, 5, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 30 1,2 1, 2, 5, 7, 8, 20
Exercicis práctics i redacció de treballs 50 2 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Avaluació

L'avaluació del curs serà contínua, i inclourà la feina feta al llarg del curs, tant les diverses proves com els treballs lliurats durant tot el semestre.

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Consideració de “no avaluable”

 -L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació (menys d'un 30%dels treballs assignats al curs i hagi realitzat menys del 30% de les proves obligatòries). Per tant, si l'alumne ha fet més d'un 30% de cada part, se l'avaluarà, i  si no ha presentat com  a mínim el 70% de tots els treballs exigits (els 3 exàmens obligatoris a classe, la prova oral final i l'exposició oral inclosos), la seva nota serà un suspens. 

 

Recuperació

- La recuperació sols s'oferirà a aquells estudiants que, havent fet l'avaluació contínua, hagin suspès o no hagin lliurat alguns dels treballs (sempre i quan hagin lliurat més de 2/3 parts dels treballs assignats) i vulguin recuperar-lo. Algunes tasques no es poden repetir (participació a classe, presentacions orals, exercicis fets a classe). Tampoc no és possible presentar-se a la recuperació per millorar nota. D’ altra banda, per aprovar la matèria, cal haver aprovat les dues parts de l’assignatura, tant l’oral com l’escrit. La nota mínima per tenir dret a recuperació és de 3,5/10. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperacióper a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

- El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d'Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta coma propi), iés una ofensa greu.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

- Casos particulars: Els estudiants francòfons hauran de complir les mateixes condicions d'avaluació que la resta d'estudiants. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d'avaluació recau exclusivament en l'estudiant.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través deTeams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que  imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats proposades a classe o al Campus Virtual 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20
Presentacions escrites o orals individuals o en grup 20% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
Proves d'avaluació formativa (escrit) 25% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18
Proves d'avaluació formativa (oral) 25% 5 0,2 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Bibliografia

 

OBRES OBLIGATÒRIES

 

MAHEO-LE COADI, M.; MIMRAN, R. et POISSON-QUINTON, S. (2002) Grammaire expliquée du Français. Paris: CLE International.

HUET-OGLE, C., BOULET, R. et POISSON QUINTON, S. (2003) Grammaire expliquée du français. Intermédiaire. Cahier d'exercices. Paris: CLE International.

 

OBRES RECOMANADES (llista no exhaustiva)

 

 -    CONJUGACIÓ

 BESCHERELLE (1991): L'art de conjuguer : Dictionnaire de 12 000 verbes. Hurtubise HMH: La Salle.

 

  -  VOCABULARI

 MIQUEL, Claire. (2018) Vocabulaire progressif du français - Niveau A2-B1. CLE International.

 MIMRAN, Reine. (2005) Vocabulaire expliqué du français - niveau intermédiaire - CLE International.

 

   - GRAMÀTIQUES AMB EXERCICIS (com a reforç dels continguts gramaticals treballats a classe)

 GRÉGOIRE, Maïa ; THIÉVENAZ,Odile (2018) Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. Clé International, Paris.

 DESCOTES-GENON,C., MORSEL,M.H., RICHOU,C., (2010): L’exercisier: l’expression française pour le niveau intermédiaire. PUG.

CAQUINEAU-GUNDUZ, Marie-Pierre. (2008): Les 500 Exercices de Grammaire B1 - Livre + corrigés intégrés. Hachette. 

 

    - DICCIONARIS

REY, A., REY-DEBOVE, J., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : Petit Robert 1. (dernière édition).

 

   -  RECURSOS A LA XARXA

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais

https://leconjugueur.lefigaro.fr/

http://apprendre.tv5monde.com/es

http://phonetique.free.fr/

Programari

Navegador i editor de textos.