Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 106545 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503743 Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles OT 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Durà Guimerà
Correu electrònic:
antoni.dura@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Matteo Berzi

Prerequisits

Els definits al règim de permanència, dins l'apartat de progressió de matrícula. Al tractar-se d'una assignatura de tercer curs cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 90 crèdits dels dos primers cursos.

Tot i això, com que l'objectiu principal és poder posar en pràctica els coneixements adquirits durant el grau, és convenient que hagi cursat els dos primers cursos, així com recomanable que l'estudiant estigui acabant el grau i així disposi de temps per poder compaginar l'estada a l'empresa amb la resta d'assignatures.

No es pot començar l'estada de pràctiques fins que no s'estigui matriculat, s'hagi pagat la pòlissa d'assegurança complementària i es tingui el conveni de cooperació universitat/empresa signat.

Objectius

Les pràctiques externes constitueixen una activitat formativa pels estudiants universitaris sota la supervisió de la Universitat. Per tant, els principals objectius són:

 • Permetre que l’estudiant apliqui i complementi les capacitats i coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants hauran d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits al llarg dels estudis.
 • Afavorir la consolidació de competències personals com la capacitat de treball en equip, l’esperit emprenedor, la resolució de problemes en entorns nous, la creativitat i les habilitats de comunicació.
 • Afavorir l’adquisició de competències tècniques, metodològiques i participatives que preparin l’estudiant per a l’exercici en alguna de les activitats professionals relacionades amb la Gestió de Ciutats Intel·ligents.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva empleabilitat futura.  

Competències

 • Avaluar de manera crítica el treball realitzat i demostrar esperit de superació.
 • Dissenyar, desenvolupar i defensar projectes relacionats amb la gestió, l'equitat i la sostenibilitat de les ciutats aplicant elements d'innovació tecnològica, com les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 • Identificar i interpretar els reptes socials, econòmics, tecnològics i de sostenibilitat que es plantegen en diferents àmbits com en urbanisme, infraestructures, mobilitat, economies urbanes, serveis i equipaments, diversitat cultural i desigualtats socials, recursos energètics i naturals, residus, etc.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar cooperativament en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents membres de l'equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar de manera crítica el treball realitzat i demostrar esperit de superació.
 2. Avaluar les discrepàncies entre els objectius del projecte i els resultats intermedis.
 3. Buscar, plantejar i exposar les diferents alternatives posant-ne en relleu la importància i el risc en relació amb l'execució del projecte.
 4. Descriure la relació del treball desenvolupat amb els reptes socials, econòmics, tecnològics i de sostenibilitat de les ciutats.
 5. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 6. Identificar els objectius concrets del projecte.
 7. Identificar les causes de les discrepàncies i adoptar les mesures correctores necessàries.
 8. Identificar les regulacions (lleis, normes, etc.) susceptibles de ser considerades en el projecte.
 9. Planificar les tasques que s'han de fer per resoldre un problema.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 11. Treballar cooperativament en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents membres de l'equip.

Continguts

Cadascuna de les empreses o institucions externes on es poden realitzar pràctiques tenen àmbits de treball diferents i, per tant, els continguts de les pràctiques dependran de les feines que s’hi portin a terme. Abans d’iniciar l’estada caldrà definir el projecte formatiu (que s’inclou en el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques), acordat amb l’empresa o centre, on es detallaran les tasques i els continguts de les feines que es realitzaran, i es concretaran els objectius educatius. Aquest projecte formatiu serà validat pel responsable de l’assignatura.

Els continguts de l’assignatura, per tant, es desenvoluparan mitjançant la formalització, per a cada estudiant, del projecte formatiu, on s’establirà:

 • Les dates d’inici i acabament, l’horari, el lloc de realització e l’estada, el nom del tutor o tutora de l’empresa i la seva informació de contacte.
 • Descripció de les competències específiques, transversals o generals a desenvolupar, amb els resultats d’aprenentatge corresponents.
 • El contingut detallat de les pràctiques definint les tasques a realitzar.
 • El procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l’entitat col·laboradora.

Metodologia

L’estudiant ha de desenvolupar una estada de treball en una empresa o institució externa de 150 hores de durada. El rol de l’estudiant a l’empresa i les tasques a realitzar estaran especificades en el projecte formatiu que ha de conèixer abans de la seva incorporació.

És responsabilitat de l’estudiant ser seleccionat en alguna de les ofertes presentades. Haurà d’enviar el seu currículum a la persona de contacte especificada a l’oferta i passar el procés de selecció que determini l’empresa.

Hi ha tres orígens d’ofertes diferents:

 • Ofertes de pràctiques proposades pel Grau, en empreses o centres col·laboradors. Les ofertes es gestionaran a través de Sigma i s'assignaran en funció dels expedients de cada candidat/a. Aquesta oferta és limitada i, per tant, es recomana la que l'estudiant faci també propostes de la seva part.
 • Ofertes de pràctiques no curriculars del Servei d’Ocupabilitat de la UAB. Des de la coordinació de pràctiques s’ha de validar el projecte formatiu per veure si s’adequa a les competències i característiques previstes a l’assignatura. Caldrà parlar amb l’empresa per signar un conveni de pràctiques curriculars des de l’Escola.
 • Propostes promogudes pel propi estudiant a través el contacte directe amb alguna empresa o d’alguna oferta trobada a plataformes virtuals o xarxes socials. Abans de signar el conveni i començar l’estada, la coordinació de pràctiques, haurà de validar el projecte formatiu i que es compleixin la resta de requisits de l’assignatura.

En tots els casos l’estudiant comptarà amb la supervisió d’un/a tutor/a acadèmic/a i d’un/a tutor/a extern/a:

 • La persona tutora externa serà la persona de l’empresa o centre que acollirà l’estudiant, li assignarà la feina segons el projecte formatiu definit, en faràel seguiment i emetrà els informes d’avaluació pertinents.
 • La persona tutora acadèmica serà un professor o professora de la universitat que realitzarà el seguiment del treball, vetllant perquè es compleixin els objectius de l’assignatura, i també emetrà un informe final d’avaluació.

L'estada a l'entitat col·laboradora ha de ser de 150 hores. El calendari i els horaris han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa, de representació i participació de l'estudiant a la universitat, i s'establiran per a cada estudiant, d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

Un cop finalitzada l'estada, l'alumne redactarà una memòria, que s'haurà de presentar segons el format i dins els terminis que estableixi la coordinació. Trobareu el model de memòria al Campus Virtual, dins l'espai docent de l'assignatura, que serà també l'espai de comunicació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada a l'empresa o institució 140 5,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la memòria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

Ítems de l'avaluació:

 • Informe de valoració de l'estada (tutor extern) (75%)
 • Valoració de la memòria i seguiment de l'estada (tutor acadèmic) (25%)

Requisits per a ser avaluats

Al finalitzar l’estada de l’estudiant, la coordinació d’estudis avaluarà la estada de pràctiques mitjançant els informes emesos pel tutor acadèmic (25%) i pel tutor de l’entitat col·laboradora (75%). Cal destacar, que el tutor acadèmica ha d’avaluar el procés de seguiment i la memòria de pràctiques presentades.

L’incompliment, sense causa justificada, per part de l’estudiant dels acords establerts en el conveni, el qual ell mateix haurà subscrit a través de la seva firma, serà causa de recensió del conveni així com una qualificació de suspès (nota numèrica 0) de l’assignatura. Una vegada iniciades les pràctiques ja no es pot obtenir una nota de “No avaluable”.

L’estudiant no podrà canviar l’empresa una vegada firmat el conveni per alguna de les parts (empresa, estudiant, universitat).

El tutor de pràctiques de l’empresa valorarà el grau de satisfacció sobre les pràctiques realitzades mitjançant un document preparat per la coordinació, que haurà de remetre al tutor acadèmic del Grau en un termini màxim de 10 dies des de la finalització e l’estada. Aquest informe ha de recollir el nombre d’hores finals realitzades per l’estudiant i la valoració del compliment de les competències genèriques, específiques i transversals previstes en el projecte formatiu corresponent.

L’estudiant haurà d’entregar la memòria de pràctiques al seu tutor acadèmic en un termini màxim de 10 dies des de la finalització de l’estada. L’entrega es farà a través de correu electrònic, sol·licitant confirmació de recepció. L’estudiant ha de mantenir el secret professional sobre qualsevol informació confidencial de la entitat col·laboradora que conegui com a conseqüència de la realització de pràctiques. La memòria ocuparà entre 9 i 12 pàgines i s’ha de seguir el format i contingut proposats per la coordinació.

El tutor acadèmic enviarà al responsable de l’assignatura el seu informe d’avaluació (seguiment i memòria) en el termini de cinc dies, contant a partir de la recepció de l’informe del tutor de l’empresa i de la memòria de pràctiques de l’estudiant.     

REAVALUACIÓ

Les pràctiques externes no són recuperables.

PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE QUALIFICACIONS

Per a cada activitat d’avaluació, s’indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l'estudiant podrà revisar l’activitat amb el professor. En aquest context, es podran fer reclamacions sobre la nota de l’activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de l’assignatura. Si l'estudiant no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

QUALIFICACIONS

Matricules d’honor. Atorgar una qualificació de matrícula d’honor és decisió del professorat responsable de l’assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

Un estudiant es considerarà no avaluable (NA) si no s’ha presentat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

IRREGULARITATS PER PART DE L'ESTUDIANT, CÒPIA I PLAGI

Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres:

 • la còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació;
 •  deixar copiar;
 • presentar un treball de grup no fet íntegrament pels membres del grup;
 • presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant;
 • tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, etc.) accessibles durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens).

AVALUACIÓ DELS ESTUDIANTS REPETIDORS

En el cas d'estudiants repetidors, no es podrà validar la nota de les pràctiques del curs anterior. Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de valoració de l'estada (tutor extern) 75 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Valoració de la memòria i seguiment de l'estada (Tutor acadèmic) 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

La bibliografia es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada i a la que necessiti per a l’elaboració de la memòria final.

Programari

El que es requereixi a l'entitat de destinació. Normalment, el programari serà semblant als que s'hauran explicat al llarg del grau, encara que es poden presentar algunes diferències.