Logo UAB
2022/2023

Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Romanès)

Codi: 106406 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Ioana Alexandrescu
Correu electrònic:
ioana.alexandrescu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

També es faran servir el català i el romanès com a llengües vehiculars i de comparació

Prerequisits

En començar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

- Comprendre textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2)

- Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCREFTI A1.2.)

- Comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1.)

- Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A.1.2.)

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és consolidar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l'estudiant en Idioma D per preparar-lo per a la traducció directa.

En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

Comprendre textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts (MCRE-FTI B1.2.)

Produir textos escrits sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.2.)

Comprendre textos orals clars sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.2.)

Produir textos orals senzills sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.1.

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 8. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 9. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 10. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 11. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 12. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 13. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 14. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 15. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 16. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 17. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 18. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 19. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 20. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 21. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 22. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 23. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 24. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 25. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 26. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 27. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 28. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 29. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 30. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 31. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

 Continguts gramaticals:

 1. Revisió dels coneixements i destreses adquirides a Romanès 1.
 2. El substantiu en datiu i genitiu.
 3. El pronom personal en acusatiu i datiu.
 4. L'indicatiu present: verbs de la tercera conjugació.
 5. L'indicatiu present: verbs de la quarta conjugació.
 6. El futur.
 7. El pronom reflexiu.
 8. Els relatius i els interrogatius.
 9. Els indefinits i els negatius.
 10. El condicional present
 11. El subjuntiu present.
 12. L'imperatiu.

A aquests s'afegiran continguts lèxics organitzats principalment en camps semàntics (el cos humà, l'alimentació, etc.), així com continguts comunicatius (demanar i donar informacions, descriure persones, situacions, etc.) i de caire sociocultural (la vida quotidiana a Romania, la música romanesa, etc.).

Metodologia

Les activitats formatives privilegiaran la participació activa de l'alumnat per poder assolir les competències previstes.

La metodologia docent combinarà diversos tipus de tècniques i accions, com per exemple la classe expositiva, les situacions simulades, l'aprenentatge cooperatiu, els debats etc.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats de comprensió oral 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31
Activitats d´expressió escrita 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Exercicis de comprensió escrita 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24
Exercicis de gramàtica i vocabulari 16 0,64 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21
Exercicis de producció oral 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió de les activitats orals i escrites 8,5 0,34 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Supervisió i revisó d´exercicis 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Tutories programades 14 0,56
Tipus: Autònomes      
Preparació de les activitats de comprensió lectiva 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Preparació de les activitats d´expressió escrita 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Resolució d´exercicis 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Avaluació

L'avaluació serà contínua i s'organitzarà en tres mòduls:

1) Tasques de comprensió i producció oral
2) Dues proves de comprensió lectora i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 
3) Prova d'expressió escrita

La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol orientatiu. La professora responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre la docent i l'estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. La docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola .En cap cas es podrà fer una activitat de reavaluació pel valor del 100% de la nota final

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primera prova de comprensió de lectura, gramàtica i vocabulari 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24
Prova d'expressió escrita 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Segona prova de comprensió de lectura, gramàtica i vocabulari 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24
Tasques de comprensió i producció oral 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31

Bibliografia

Avram, Mioara. Sala, Marius (2013), Les presentamos la lengua rumana. Alicante: Universidad de Alicante.
Dorobăţ, Ana. Fotea, Mircea (1999), Româna de bază, vol 1 și 2. Iasi: Institutul European.
González-Barro, José Damián (2015), Esquemas de rumano: Gramática y usos lingüísticos. Madrid: Centro de Lingüística Aplicada Atenea.
Kohn, Daniela (2009), Puls. Manual de limba română pentru străini. Iasi: Polirom.
Platon, Elena et alii (2012), Manual de limba română ca limba străină(RLS): A1-A2. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.
Moldoveanu Pologea, Mona (2016), Learn Romanian. Bucuresti: Rolang Publishing House.
Teyssier, Paul (2004), Comprendre les langues romanes. Paris: Chandeigne.

Programari

Cap.