Logo UAB
2022/2023

Anàlisi del Significat en Anglès

Codi: 106294 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Fernandez Montraveta
Correu electrònic:
ana.fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Hortènsia Curell Gotor

Prerequisits

Els coneixements adquirits a les assignatures de primer curs Gramàtica Anglesa I, Gramàtica Anglesa II i Introducció a la Lingüística es donen per sabuts, i no es tornaran a explicar.

S'entén que l'estudiantat té el nivell C2 de la Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), segons el qual l’estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

En aquesta assignatura s’introdueixen alguns dels components de la llengua (anglesa) relacionats amb el significat lèxic, la semàntica i la pragmàtica.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa amb nivell C2.
 2. Descriure i analitzar sincrònicament i diacrònicament les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques de l'anglès.
 3. Expressar-se en anglès per escrit i oralment d'una manera eficaç i correcta, en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia adequada pel que fa a l'estudi de la fonètica i fonologia, la sintaxi, la semàntica i la història de la llengua anglesa.
 4. Fer ús dels coneixements adquirits respectant la diversitat d'opinions i de varietats d'una llengua.
 5. Identificar i comprendre diferents models per a l'anàlisi lingüística de l'anglès en l'àmbit foneticofonològic, sintàctic, semàntic i històric.
 6. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 7. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 8. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de la lingüística anglesa.
 9. Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis crítics sobre aspectes de la lingüística anglesa i les seves aplicacions pràctiques.

Continguts

UNITAT 1. El lèxic i la seva estructura

UNITAT 2. Semàntica lèxica i semàntica oracional

UNITAT 3. Significat i cognició

UNITAT 4. Pragmàtica

 

En aquesta assignatura es tindrà en compte la perspectiva de gènere en els aspectes següents:

1)      Explicitar els usos sexistes del llenguatge, i donar alternatives no sexistes.

2)      No permetre un ús sexista del llenguatge a les contribucions orals i escrites de l’alumnat.

3)      Garantir a l’aula un ambient respectuós amb la diversitat i la pluralitat d’idees, persones i polítiques.

4)      Evitar els estereotips de gènere en els exemples.

5)      Incloure temàtica de gènere a la Unitat 4: Pragmàtica.

6)      Incloure textos sobre gènere a les lectures obligatòries.

7)      Posar a la bibliografia els noms complets dels autors i autores, en comptes de només la inicial.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (30%, 1.8 cr.)
 • Activitats supervisades (15%, 0.9 cr.)
 • Activitats autònomes (50%, 3 cr.)
 • Activitats d’avaluació (5%, 0.3 cr.)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats individuals 15 0,6 2, 6, 7, 8, 9
Classes teòriques 35 1,4 1, 5
Realització d'exercicis pràctics 15 0,6 2, 3, 4, 8
Tipus: Supervisades      
Activitats a classe i discussions en grup 10 0,4 3, 4, 6, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 25 1 5, 7
Exercicis 25 1 2, 3, 7, 9

Avaluació

La nota final es calcularà de la manera següent:

 • Examen final: 40%
 • Examen parcial: 30%
 • Activitat en grup: 15%
  • Deures, activitats a classe i progressió: 15%

 

S’ha de tenir en compte el següent:

1)      Els dos exàmens i l’activitat en grup són OBLIGATORIS, així com el 70 % dels deures i de les activitats fetes a classe.

2)      L’examen final no és un segon parcial, és a dir, inclou el contingut de tot el curs.

3)      La nota mínima per fer mitjana en les diverses activitats i en els exàmens és 4.

4)      El lliurament de 30% de les tasques d'avaluació (treball/exercici/examen) exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No avaluable com a nota final del curs.

5)      El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final. Serà el 15% de la nota en totes les tasques.

6)      En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Recuperació

Per poder optar a recuperació s'ha d'haver aprovat un dels dos exàmens.  La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 6.

 

MOLT IMPORTANT: Es poden aprovar els dos exàmens (i la recuperació), i suspendre l’assignatura, donat que hi ha activitats avaluatives excloses de la recuperació.

 

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Les activitats següents no poden ser recuperades: l’activitat en grup, i els deures i activitats fets a classe. Qualsevol activitat en què hi hagi hagut alguna irregularitat quedarà també exclosa de la recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat en grup 15 10 0,4 1, 3, 6, 7, 9
Deures, activitats a classe i progressió 15 11 0,44 1, 2, 3, 4, 7
Examen final 40 2 0,08 2, 5, 8
Examen parcial 30 2 0,08 1, 2, 8

Bibliografia

Aitchison, Jean. 1994. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: Blackwell.

Ariel, Mira. 2010. Defining Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Croft, William & Alan Cruse. 2004. Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruse, Alan. 2004. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Cann, Ronnie, Ruth Kempson & Eleni Gregoromichelaki. 2009. Semantics. An Introduction to Meaning in Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Hanks, Patrick (ed). 2008. Lexicology. London: Routledge.

Hurford, James R. 2007. Semantics. A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.

Lipka, Leonhard. 1992. An Outline of English Lexicology. 2nd ed. Tübingen: Niemeyer.

Lyons, John. 1975. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Mey, Jacob L. 1993. Pragmatics. An Introduction. Oxford: Blackwell.

Palmer, Frank Robert. 1976. Semantics: A New Outline. Cambridge: Cambridge University Press.

 

http://www.teachit.co.uk/armoore/lang/semantics.htm

http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsPragmatics.htm

http://courses.nus.edu.sg/course/elltankw/history/Vocab/A.htm

Programari

.