Logo UAB
2022/2023

Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II

Codi: 106289 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 2 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Jane Styles
Correu electrònic:
laura.styles@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Arnau Roig Mora
Andrea Huerta Bon
Elena Markina

Prerequisits

S'espera que els alumnes que es matriculin d'aquesta assignatura hagin superat l'assignatura Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I.

Cal un nivell inicial d’anglès equivalent a C1.2 (advanced) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Amb el nivell C1.2 l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en pot reconèixer el sentit implícit; pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

“Habilitats acadèmiques escrites en anglès II" forma part de la matèria “Habilitats Acadèmiques de l'Anglès”, juntament amb "Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I", "Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II", "Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I" i "Seminari d'expressió oral i escrita avançada en anglès"

 Objectius:

 • Millorar l’ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa fins a un nivell C2.1 de competència en llengua, i preparar a l’estudiant per a la matèria nuclear de “Ús de la Llengua”.
 • Entendre textos autèntics especialitzats i no especialitzats.
 • Argumentar sobre un tema no especialitzat sense cometre errors bàsics de gramàtica, amb una pronunciació acurada, i amb un vocabulari relativament ampli.
 • Entendre material audiovisual sobre una varietat de temes especialitzats i no especialitzats.
 • Escriure diferents tipologies de textos formals de manera ben estructurada i cohesiva, utilitzant una varietat relativament sofisticada de vocabulari i d’estructures gramaticals.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 2. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell d'usuari experimentat de domini total (C2).
 3. Expressar-se de manera fluida, correcta, adequada i eficaç, tant oralment com per escrit, en l'àmbit acadèmic.
 4. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre formal i utilitzant la terminologia adequada en relació amb la caracterització del discurs acadèmic.
 5. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 6. Modular el discurs escrit i oral per expressar-se de manera respectuosa i ètica en un context d'interacció acadèmica.
 7. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d' un nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 8. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.

Continguts

Gramàtica i vocabulari:

 • Consolidació d’estructures gramaticals avançades de l’anglès.
 • Exercicis de correcció d’errors.
 • Exercicis de vocabulari basats en textos i materials audio-visuals.
 • Exercicis de col•locacions lingüístiques i expresions idiomàtiques.

Producción escrita:

 • Redacció de textos argumentatius, d'opinió, cartes formalss, informes i ressenyes.
 • Exercicis de reescriptura i d'autocorrecció de textos.
 • Exercicis de cohesió i d'argumentació.

Comprensió lectora: 

 • Exercicis de comprensió i de resum basats en textos autèntics sobre diferents temes.

 Comprensió auditiva:

 • Presa d’apunts i posterior resum escrit dels punts principals d’un discurs gravat o exposat oralment.

 

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (30%, 1.8 cr)
 • Activitats supervisades (15%, 0.9 cr)
 • Activitats autònomes (50%, 3 cr)
 • Activitats d’avaluació (5%, 0.3 cr)

Activitats dirigides (Classes teòriques i classes pràctiques)

 • Classes magistrals amb suport TIC i discussió col•lectiva.
 • Realització d’exercicis, col•lectivament i en grups reduïts.
 • Pràctica oral a l’aula. 

 

Activitats autònomes (Estudi personal, realització de exercicis, producció de textos, participació a l’entorn virtual)

 • Estudi de llibres de text i consulta de manuals
 • Exercicis pràctics
 • Redacció de textos argumentatius i d’opinió, cartes, informes i ressenyes
 • Redacció de un dossier d'aprenentatge
 • Ús de les TIC i Campus Virtual.

Activitats d’avaluació

 • Proves d'aptitud general i de comprensió auditiva i prova escrita d’aptitud general (examen)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Pràctica a l'aula 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport 22 0,88
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi - Exercicis i treballs - ús de les TIC 76,5 3,06 1, 2, 5

Avaluació

 • Continuous Assessment (30%)
 • Examen parcial (20%) 
 • Examen final escrit (50%) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT PER APROVAR L'ASSIGNATURA:

1)     Per aprovar l’assignatura els estudiants han d'haver assolit un 60% del contingut de l'examen final i la mitjana del curs ha de ser igual o superior a un 60%. 

2)     Per aprovar l’examen final es necessita haver assolit un 60% del contingut de l'examen.

3)     Caldrà que l’alumnat tingui un mínim de 55% aprovat en cadascuna de les 3 proves que configuren l'examen escrit perquè se li faci mitjana. En cas contrari, caldrà que recuperi una de les parts que sigui inferior al 55%.

4)     Només si l'alumne/a aprova l'examen escrit amb el 60% se li calcularà la mitjana amb les notes de l'avaluació continuada i amb les altres activitats d’avaluació.

 

Procediment de revisió de les qualificacions
 
En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

 •   Només poden anarala recuperació aquells estudiants que:

(i) hagin completat íntegrament l'avaluació continuada, l'examen parcial i els exàmens finals, excloent els casos degudament justificats. 

i

(ii) hagin assolit entre un 35% i 59.9% el contingut de l'examen final escrit.

Si es recupera, es podrà obtenir un màxim d'un 5 a SIGMA com a nota final. 

No avaluable

Només poden accedir al “no avaluable” els alumnes que hagin presentat menys d’un 30% de les tasques d’avaluació.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLT IMPORTANT: En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Continuous Assessment 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Examen Parcial 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Examen final escrit 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia obligatòria

 • Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. Destination C1 & C2. Grammar and Vocabulary. Macmillan. 2007

Llibres de referència recomanats:

 • Michael McCarthy & Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use: Advanced (with answers and CD) Third Edition. Cambridge University Press, 2012
 • Work on your Vocabulary. Hundreds of Words to Learn and Remember. Advanced. Collins, 2013.
 • Collins COBUILD English Language Dictionary or Oxford Dictionary English
 • Michael Swan. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.

Pàgines web:

 • General practice

www. ejerciciodeingles.com

https://agendaweb.org/

 • Reading practice

https://www.flo-joe.co.uk/cpe/students/tests/

 • Writing practice

https://writeandimprove.com/

https://www.grammarly.com/

 • Reference materials

http://www.macmillandictionary.com/ (includes pronunciation files, British English)

http://www.ozdic.com/ (collocations)

https://www.english-corpora.org/bnc/ (corpus)

https://www.sketchengine.eu/skell/ (learner corpus)

Programari


No s'utilitzarà cap programari específic.