Logo UAB
2022/2023

Història Cultural dels Estats Units

Codi: 106285 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Nicholas Livingston Spengler
Correu electrònic:
nicholas.spengler@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Felicity Hand Cranhan
Clara Román Vanden Berghe

Prerequisits

1) "Història cultural dels Estats Units d'Amèrica" és una assignatura d'anàlisi sociocultural i textual que promou la participació i la reflexió de l'alumnat. Per cursar-la, es recomanable que l'alumnat estigui familiaritzat amb l'assignatura "Història cultural de les Illes Britàniques" (Grau d'Estudis Anglesos). D'igual manera, "Història cultural dels Estats Units d'Amèrica" és també una introducció als fets que han donat forma als EEUU d'avui. És per això que aquesta matèria NO és per als nacionals dels Estats Units.

2) Cal un nivell inicial d’anglès C2 del "Marc Europeu Comú de Referència de Llengües: Aprenentatge, Ensenyament i Avaluació" segons el qual l’estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i reconèixer-ne el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua anglesa de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

 • L’assignatura “Història cultural dels Estats Units d'Amèrica” ofereix una introducció als esdeveniments històrics i socials més rellevants de la història d'aquest país des dels seus orígens colonials fins el present, emfasitzant la producció cultural que s'esdevé de la unió entre la història i la societat en aquest país.
 • L’assignatura fomenta l’anàlisi, el debat i la interpretació de la producció cultural dels Estats Units, fermament arrelada als esdeveniments que han contribuït a la construcció d'aquesta nació tal i com la coneixem avui.
 • La formació obtinguda en aquesta matèria és imprescindible per cursar la resta d’assignatures relacionades amb la literatura nord-americana al llarg del grau ja que el seu objectiu principal és: donar una base històrica i sociocultural sòlida a l’alumnat; ajudar-lo a comprendre millor els textos literaris nord-americans que estudiarà en el futur; i donar-li una perspectiva que l’ajudi a entendre millor les particularitats de la cultura i les institucions d’aquesta nació. Aquest curs, de fet, complementa una assignatura que l'alumnat cursa durant el segon semestre de l'any i que s'anomena "Literatura Nord-americana del Segle XIX."
 • En completar “Història cultural dels Estats Units”, l’alumnat podrà: comprendre i explicar els esdeveniments històrics més importants ocorreguts als Estats Units d'Amèrica; enllaçar la història amb la producció cultural d'aquest país; demostrar una molt bona comprensió lectora de textos històrics dels períodes examinats; evidenciar una molt bona comprensió lectora i oral de diversos textos escrits i materials audiovisuals relacionats amb la història i la culturadels Estats Units d'Amèrica; generar anàlisis escrits dels textos escrits i materials audiovisuals estudiats a classe; relacionar els períodes històrics amb les seves manifestacions literàries corresponents (aquesta habilitat es desenvoluparà amb conjunció amb l’assignatura “Literatura Nord-americana del segle XIX”); expressar una valoració informada sobre el textos i els esdeveniments històrics estudiats; i construir una visió crítica sobre la història, la cultura i la societat dels Estats Units d'Amèrica.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar la metodologia d'anàlisi i conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
 • Utilitzar metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i el seu context cultural i històric.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar que es comprenen els textos obligatoris sobre la història cultural de les illes Britàniques i els Estats Units.
 2. Demostrar que es comprèn plenament una àmplia varietat de textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb aspectes de la cultura i la societat actuals en llengua anglesa, i reconèixer-hi sentits implícits a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 3. Distingir les idees principals de les secundàries i fer la síntesis dels textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 4. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre formal i utilitzant la terminologia adequada en relació amb l'estudi de la història cultural de les illes Britàniques i dels Estats Units.
 5. Fer cerques bibliogràfiques de fonts secundàries relacionades amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual, utilitzant tecnologies digitals (catàlegs i bases de dades).
 6. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 7. Participar activament en els fòrums de la plataforma d'aprenentatge en línia.
 8. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 9. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1: La Nord Amèrica indígena-precolombina. "Descoberta" i conquesta.
2: La Nord Amèrica colonial: Virginia, Massachusetts, Pensilvània i Nova York.
3: El camí vers la Independència. La revolució i la guerra de la independència.
4: La confederació i la constitució. La compra de Luisiana. La guerra de 1812.

5: Els afroamericans i l'esclavatge.

6: Els nadius americans i el "camí de les llàgrimes".
7: L' Oest, el "destí manifest" i la guerra amb Mèxic.
8: La guerra civil i la reconstrucció.
9: L'Amèrica urbana: immigració i industrialització. Els nadius americans i la massacre de Wounded Knee.

10: L'imperialisme i la guerra de Cuba.
11: La primera guerra mundial. Els "bojos anys 20". Sufragisme i drets de les dones. La gran depressió i el "New Deal".
12: La segona guerra mundial. Inicis de la guerra freda.
13: Els 60: els drets civils dels afroamericans; l'alliberament de la dona; la guerra del Vietnam.
14: De la guerra freda a la guerra contra el terrorisme.

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores 
Activitats dirigides (2 cr., 50 hores)
Activitats supervisades (1 cr., 25 hores) 
Activitats autònomes (3 cr., 75 hores)

Les classes combinen teoria i pràctica. És imprescindible que l'alumnat estudiï els textos i els materials audiovisuals predeterminats pel professorat ja que la dinàmica de la classe gira envers la participació activa de l'alumnat a cada sessió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 3
Debats a l'aula i al Moodle 20 0,8 4, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Avaluació 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Avaluació a l'aula i al Moodle 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Redacció de textos 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 15 0,6 3
Lectura i recerca 35 1,4 1, 2

Avaluació

Percentatges:

 • Examen parcial (o examen 1) = 40%
 • Examen final (o examen 2) = 45%
 • Participació a les discussions i als debats (a classe i al fòrum)  = 15% 

Avaluació

 • L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada.
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • Cal llegir els textos obligatoris i participar als debats a classe i al fòrum virtual (Moodle). Qualsevol indicació que l'alumnat no ha completat el seu treball en aquest sentit li afectarà l'avaluació negativament.
 • L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat els dos exàmens i com mínim una aportació al fòrum.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. Procés de revisió d’exercicis d'avaluació: l’alumnat té el dret a "revisió d'examen" en tutoria personal al despatx del docent dins els terminis anunciats, que seran sempre abans del següent exercici d'avaluació. L’alumnat perd el dret a revisió si no revisa l’exercici retornat dins el termini anunciat pel docent.

 • El nivell d'anglès es tindrà en compte per a la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final de l'assignatura. Comptarà el 25% de la nota en tots els exercicis.
 • La nota mínima per aprovar el curs és: 5.

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 

 1. L’alumnat haurà d’haver lliurat els dos exàmens i com mínim una aportació al fòrum.
 2. L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5 en els dos exàmens.
 3. La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis d'avaluació és una ofensa greu i es considerarà automàticament com un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a reavaluació. Si es repeteix la situació, se suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades i fer passar el plagi com a producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA). Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin ferservir. D'igual manera, és imprescindibleresponsabilitzar-se de l’originalitat i de autenticitat del text presentat. 

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi puguiinstruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 (parcial) 40 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Examen 2 (final) 45 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Participació activa 15 21 0,84 1, 2, 3, 4, 7, 8

Bibliografia

Lectura obligatòria 

Un dossier de textos curts seleccionats i aportats pel professorat. 

 

Llibres de referència altament recomenats:

Jenkins, Philip. A History of the United States. New York: Palgrave Macmillan, 2017 (5th edition).

King, David C. American History. A Visual Encyclopedia. Penguin Random House, 2019 (3rd Edition).

Zinn, Howard. A People’s History of the United States: 1492-Present. London: Longman, 2010.


Bibliografia secundària:

Anderson, Carol. White Rage: The Unspoken Truth of Our Racial Divide. New York: Bloomsbury, 2016.

Barney, William  (ed). A Companion to 19th Century America. Malden: Blackwell Publishing, 2006.

Boles, John (ed.). A Companion to the American South. Malden: Blackwell Publishing, 2004.

Collins, Patricia. Black Feminist Thought. New York: Routledge, 2000.

Davis, Angela J. (ed.) Policing the Black Man: Arrest, Prosecution and Imprisonment. New York: Pantheon Books, 2017.

Deverell, William. A Companion to the American West. Malden: Blackwell, 2006.

Dunbar-Ortiz, Roxanne. An Indigenous Peoples' History of the United States. Boston: Beacon Press, 2014.

Foner, Eric. A Short History of Reconstruction. New York: Harper and Row, 1990.

Foner, Eric. The Story of American Freedom. New York: Norton, 1998.

Ford, Lacy (ed.). A Companion to the Civil War and Reconstruction. Malden: Blackwell 2005.

Genovese, Eugene. Roll, Jordan, Roll: The World Slaves Made. New York: Vintage Books, 1976.

Greene, Jack.  A Companion to the American Revolution. Malden: Blackwell Publishing, 2004.

Hewitt, Nancy. A Companion to American Women's History. Malden: Blackwell 2002.

Kleinberg, S. Jay, Vicki Ruiz & Eileen Boris (eds), The Practice of US Women's History, Rutgers UP, 2008.  ebook

Morgan, Edmund. American Heroes: Profiles of Men and Women Who Shaped Early America. New York: W.W. Norton & Co., 2009.

Ortiz, Paul. An African American and Latinx History of the United States. Boston: Beacon Press, 2018.

Vickers, Daniel (ed.). A Companion to Colonial America. Malden: Blackwell, 2006.

Vorenberg, Michael. Final Freedom, The Civil War, the Abolition of Slavery, and the Thirteenth Amendment. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Whitfield,Stephen (ed.). A Companion to 20th-Century America. Malden: Blackwell, 2006.

Wood, Gordon. Empire of Liberty: A History of the Early Republic: 1789-1815. New York: Oxford University Press, 2009.

 

Journals

American History -  electronic journal

The Journal of African American History  - electronic journal

 

Websites

The American Yawp  http://www.americanyawp.com/

 

Programari

No s'utilitza cap programari específic.