Logo UAB
2022/2023

Introducció a la Literatura Anglesa

Codi: 106282 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos FB 1 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català FB 1 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Christina A. Howes
Correu electrònic:
christina.howes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Paula Yurss Lasanta
Francesca Blanch Serrat

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura cal tenir afició a la lectura de literatura i tenir presents en tot moment els coneixements que s'adquireixin a l'assignatura de primer curs, "Història Cultural de les Illes Britàniques," si ja s'ha cursat. Cal a més llegir els llibres obligatoris pel curs. Qualsevol indicació que l’estudiant no ha completat la seva lectura pot afectar l’avaluació negativament.

Cal un nivell inicial d’anglès C1 del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l’estudiant pot entendre les idees principals de temes concrets i abstractes, incloses les argumentacions tècniques en el seu camp d’especialització (en aquest cas, la Literatura).

Addicionalment, l’estudiant ha de poder interactuar amb parlants natius amb fluïdesa i espontaneïtat sense gran esforç i produir textos argumentatius clars i detallats on expressi opinions. El nivell final que cal assolir és C1.

Objectius

L'objectiu de la matèria és oferir una introducció als diferents gèneres i als autors més representatius de la literatura anglesa moderna i contemporània, a través de la lectura, anàlisi i discussió en classe d'una selecció de textos literaris i de la crítica relacionada. La formació oferta té com a objectiu central promoure els coneixements i recursos que habilitin a l'estudiant com a lector crític i és imprescindible per a abordar totes les assignatures relacionades amb la literatura en anglès al llarg del grau.

Descripció: 
- Caracterització i anàlisi dels principals gèneres i moviments literaris dels segles XX i XXI (modernisme i postmodernisme).
- Lectura, anàlisi i discussió d'una selecció de textos literaris (narrativa breu, drama, novel·la i poesia).
- Introducció a la crítica literària en anglès.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Identificar i analitzar els principals corrents, gèneres, obres i autors de la literatura en anglès i comparada.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura en llengües anglesa i espanyola en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, obres i autors més significatius de la literatura en llengua anglesa i francesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, les obres i els autors més significatius de les literatures en llengües grega, llatina i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen la literatura anglesa.
 2. Analitzar i interpretar de manera introductòria textos literaris moderns i contemporanis en anglès.
 3. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 4. Assumir, comprendre i explicar la diversitat de valors ètics i estètics en diferents moments de la nostra història i cultura.
 5. Demostrar coneixements dels temes relacionats amb l'estudi de la literatura i els seus mètodes d'anàlisi.
 6. Demostrar coneixements dels temes relacionats amb l’estudi de la literatura i els seus mètodes d’anàlisi.
 7. Distingir les idees principals de les secundàries i fer la síntesi dels continguts de textos literaris moderns i contemporanis en anglès.
 8. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic, utilitzant la terminologia apropiada per a l'estudi dels diferents gèneres de la literatura anglesa moderna i contemporània.
 9. Fer presentacions orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1), sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX.
 10. Fer presentacions orals en anglès amb un nivell d'usuari avançat (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX.
 11. Fer presentacions orals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 12. Fer presentacions orals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 13. Fer presentacions orals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX.
 14. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, bases de dades i biblioteques, i aplicar-la als entorns de treball i/o recerca.
 15. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades i en biblioteques.
 16. Participar en debats presencials i virtuals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1), sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 17. Participar en debats presencials i virtuals en anglès amb un nivell d'usuari avançat (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 18. Participar en debats presencials i virtuals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 19. Participar en debats presencials i virtuals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 20. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània amb domini funcional efectiu (C1).
 21. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 22. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès amb un nivell d'usuari avançat (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 23. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 24. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 25. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 26. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C1.

Continguts

UNITAT 1 La narrativa breu: Característiques bàsiques del gènere. Anàlisi i estudi de 3 textos  representatius Modernistes i post-modernistes. – Inicis de segle i el Modernisme: 1900s-1930s

UNITAT 2 L’escriptura dramàtica al teatre: Característiques bàsiques del gènere. Anàlisi i estudi d’una obra teatral – Guerra i Post-Guerra 1940s-1960s

UNITAT 3 La novel·la: Característiques bàsiques del gènere. Anàlisi i estudi d’una novel·la. – Finals de segle 1990s

UNITAT 4  La poesia: Característiques bàsiques del gènere. Anàlisi i estudi d’una selecció de poemes representatius de diversos moviments i moments de la Literatura Anglesa del s. XX. – Cap el Post-Modernisme 1970s-1980s

Metodologia

Comentari de textos
Debats
Classes magistrales
Elaboració de treballs escrits
Presentació oral de treballs
Lectura de bibliografia especializada
Tutories

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques, lectures i debats 50 2 1, 2, 7, 8, 13, 19, 25, 26
Tipus: Supervisades      
Activitats d'avaluació: redaccions, activitats d'avaluació a l'aula 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Tipus: Autònomes      
Lectura i autoestudi 58 2,32 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26

Avaluació

L’avaluació per aquesta assignatura es basa en 1) 2 redaccions i 1 activitat en grup (100%) 

Les redaccions i activitats son els sigüents 

 • 1 Redacció en format d’assaig crític (Unitat 1 i 2) amb referències bibliogràfiques. (30%)
 • 1 Redacció en format d'assaig crític (Unitat 3: novel.la). (45%)
 • 1 Projecte en grup (poesia) (25%)

 

ATENCIÓ:

 • L’avaluació serà continuada i no hi haurà examen final.
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS
 • El lliurament de qualsevol exercici exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No Avaluable com a nota final del curs.
 • La nota mínima per aprovar l’assignatura és 5. 
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final. Serà el 25% de la nota en totes els exercicis,i s’avaluarà tal com s’especifica a continuació: Gramàtica (morfologiai sintaxi): 30%; Vocabulari (precisió i varietat): 15%; Cohesió (entre frases i paràgrafs): 15%; Organització(argumentació): 20%; Estil (expressió i registre): 15%; Ortografia: 5%.

 

 • Procediments de revisió d’exercicis i recuperació: L’estudiant té el dret a revisió en tutoria personal dins els terminis anunciats, què mai seran més tard de tres setmanes uncop fet l’exercici i/o la recuperació. En el momentde realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. L’estudiant perd el dret a revisió si no recull l’exercici retornat en el termini anunciat pel docent.

 

 • RECUPERACIÓ: La recuperació consisteix en un examen de síntesi dels continguts de l'assignatura, de dues hores, en horari programat per la Facultat. És condició imprescindible per recuperar haver completat l'avaluació continuada i haver aprovat almenys UNA de les tres activitats/redaccions durant el curs. Recuperen els estudiants que hagin obtingut una nota mitjana de les quatre activitats d'entre 3,5 i 4,9

 

 • Activitats avaluatives excloses de la recuperació: Les activitats següents no poden ser recuperades:
  • El projecte en grup de poesia
 • L’estudiant tindrà al seu abast al Campus Virtual guies sobre 1) com escriure un comentari crític (vàlida també per a l’examen); 2) com fer una cerca d’informació sobre temes acadèmics.

 

 • MOLT IMPORTANT! El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producciópròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET IAFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.
 • En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte en grup (Unitat 4: poesia) 25% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Redacció en format d'assaig crític (Unitat 1: narrativa breu, i Unitat 2: escriptura dramàtica) amb referències bibliogràfiques 30% 4,5 0,18 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26
Redacció en format d'assaig crític (Unitat 3: novel.la) 45% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26

Bibliografia

CAL COMPRAR ELS LLIBRES ABANS DE COMENÇAR L’ASSIGNATURA
 

UNITAT 1: La narrativa breu

Recull de relats breus, disponibles a l’aula Moodle del Campus Virtual: Katherine Mansfield, “Bliss”; James Joyce, “The Sisters” ; Virginia Woolf, “Kew Gardens” ;Doris Lessing, "Through the Tunnel" 

UNITAT 2: L’escriptura dramàtica

Obra de teatre:

John Osborne, Look back in Anger. Faber and Faber Plays

 • ASIN: B00VYOBTYC

Guia Recomanada:

Aleks Sierz, John Osborne's Look Back in Anger (Modern Theatre Guides). Continnuum-3PL; Edition: Annotated ed (10 de marzo de 2008)

 • ISBN-10: 0826492010
 • ISBN-13: 978-0826492012

 UNITAT 3: La poesia

Recull de poemes disponible a l’aula Moodle del Campus Virtual 

UNITAT 4: La novel·la

Novel·la: The Remains of the Day, de Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day. Faber and Faber

 • ISBN-10: 9780571258246
 • ISBN-13: 978-0571258246

Bibliografia (Es recomenable llegir):

Caserio, R. (Ed.). (2009). The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel (Cambridge Companions to Literature). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CCOL9780521884167

Cavanagh, Dermot; Alan Gillis, Michelle Keown, James Loxley, Randall Stevenson (eds.),  The Edinburgh Introduction to Studying English Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 248 pages, ISBN 13: 9780748640256 ISBN 10: 0748640258.

Furniss, TomiMichael Bath, Reading Poetry: An Introduction. Longman Inc., 1996. ISBN-13: 978-0133552980. ISBN-10: 0133552985

Thody, Phillip, Twentieth-century Literature: Critical Issues and Themes. MacMillan Press, 1996. ISBN-13: 978-0333615348 ISBN-10: 0333615344

Thomas, C. Foster, How to Read Literature like a Professor Revised Edition: A Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines.  HarperCollins Publishers Inc; Edition: Revised ed (13 de octubre de 2017).ISBN-13: 978-0062301673 ISBN-10: 9780062301673 

Webs:

Es recomanen els següents diccionaris online:

IMPORTANT!  La Wikipedia i altres webs que ofereixen notes de estudi (Sparknotes, enotes, gradesavers) es poden consultar, però MAI utilitzar per substituir els exercicis dels estudiants. Plagiar (=copiar) es considera una FALTA MOLT GREU que condueix a un SUSPENS.

Programari

Moodle, Wiki,