Logo UAB
2022/2023

Cures Infermeres en Salut Mental

Codi: 106114 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
David Giménez Díez
Correu electrònic:
david.gimenez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits però es recomana haver cursat les assignatures:


- Comunicació i Tics de primer curs

- Ciències Psicosocials de primer curs

- Comunicació terapèutica de segon curs

Objectius

- Identificar el contínuum salut - trastorn mental.

- Conèixer el principals paradigmes de comprensió i tractament de les persones, grups, comunitats i famílies amb problemes de salut mental en la cultura occidental.

- Valorar la interrelació existent entre els components biològics, psicològics, socials i culturals associats a la salut mental.

- Conèixer la psicopatologia bàsica que pot ocórrer al llarg del cicle vital de les persones, el tractament interdisciplinar requerit i les cures infermeres associades .

- Identificar el rol de la infermera de salut mental en els contextos d'intervenció de la xarxa de salut mental pública i privada.

- Distingir les intervencions terapèutiques (de prevenció, psicoeducatives, psicoterapèutiques i de seguiment clínic) de la infermera de salut mental, tant pròpies com de col·laboració, a l'individu, família, grup i comunitat segons els dispositius de tractament actuals.

- Analitzar el marc ètic i legal que comporta la pràctica d'infermeria en salut mental

Competències

 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, famílies o grups, avaluar-ne l'impacte i establir-hi les modificacions oportunes.
 • Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.
 • Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i dur a terme cures infermeres dirigides a persones, famílies o a grups, orientades als resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte a través de guies de pràctica clínica i assistencial que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • Protegir la salut i el benestar de les persones o grups atesos garantint la seva seguretat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la metodologia científica en les pròpies intervencions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 2. Analitzar críticament els principis i valors que regeixen l'exercici de la professió infermera.
 3. Analitzar els factors que intervenen en la salut i el benestar de les persones, les famílies o els grups atesos i garantir-ne la seguretat.
 4. Analitzar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 5. Aplicar els coneixements sobre la fisiopatologia i els condicionants de la salut a les cures infermeres.
 6. Descriure intervencions orientades a la readaptació de la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport.
 7. Desenvolupar habilitats d'aplicació del mètode científic en les intervencions infermeres.
 8. Identificar els factors de risc determinants en el procés de salut-malaltia a nivell físic, emocional, social i ambiental.
 9. Identificar els problemes de salut mental més prevalents, les seves manifestacions clíniques i factors influents, així com les cures infermeres específiques.
 10. Identificar estratègies per prevenir la violència de gènere.
 11. Identificar la intersecció entre la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, origen, racialització, ètnia, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.
 12. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 13. Justificar les intervencions infermeres amb els processos fisiopatològics.
 14. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts

INFERMERIA EN SALUT MENTAL: BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES.

- Paradigmes de comprensió actuals i passats dels processos de malaltia mental en la cultura occidental.

- Sistemes de classificació en Infermeria de salut mental: taxonomia mèdica, taxonomia infermera.

- Models conceptuals d'Infermeria en salut mental.

- Particularitats del procés d'atenció d'Infermeria en salut mental.

- Introducció a la intervenció infermera en les xarxes pública i privada d'atenció a la salut mental.

- Context psicològic, sociocultural i espiritual en l'atenció als problemes de salut mental.

 

 

SALUT MENTAL INFANTO - JUVENIL. PSICOPATOLOGIA BÀSICA I CURES INFERMERES.

- Trastorns del desenvolupament: trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, autisme.

- Trastorns d'ansietat.

- Trastorns de la conducta.

- Trastorns de la personalitat.

 

 

SALUT MENTAL DE L'ADULT I DE LA PERSONA GRAN. PSICOPATOLOGIA BÀSICA I CURES INFERMERES.

- Trastorns d'ansietat i obsessius.

- Trastorns de la conducta alimentaria.

- Trastorns addictius.

- Trastorns afectius.

- Trastorns psicòtics.

- Trastorns mentals orgànics en salut mental.

- Trastorns de la personalitat.

 

GENERALITATS DELS TIPUS D'INTERVENCIÓ INFERMERA EN SALUT MENTAL

 

MARC ÈTIC I LEGAL DE LA INTERVENCIÓ EN SALUT MENTAL

 

NOUS HORITZONS EN SALUT MENTAL

Metodologia

Es realitzaran les següents activitats formatives:

 

- Classes teòriques: l'assistència a les mateixes no es obligatòria pero si molt recomanable per a poder superar amb garanties l'examen final.

- Seminaris: Repartits en 5 sessions, d'assistència obligatòria. Promouen la reflexió i el pensament critic en salut mental.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes te?riques 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15
Seminaris 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi personal i treball acad?mic 92 3,68 15

Avaluació

SEMINARIS.

- L'assistència als Seminaris és 100% obligatòria. En cas contrari l'alumne no es podrà presentar a l'examen. L'avaluació dels Seminaris (participació, actitud, pensament critic i reflexiu) serà individual i suposa el 20% de la nota final. Consultar la rúbrica d'avaluació dels seminaris. Els seminaris també s'avaluaran amb una reflexió personal que suposa el 15% de la nota final. Consultar la rubrica corresponent.

EXAMEN(Avaluació escrita amb preguntes restringides).

- L'avaluació de l'examen suposa el 50% de la nota final. Aquesta avaluació és durà a terme mitjançant la resposta escrita a 50 preguntes tancades, de resposta única, sobre els temes treballats a les classes teòriques.

ELABORACIÓ D'UN TREBALL RELACIONAT AMB UN FILM.

El treball reflexiu del film suposa suposa el 15% de la nota final. Aquesta avaluació és durà a terme mitjançant la rúbrica específica d'avaluació del treball escrit (consultar la guia d'elaboració del treball escrit).

PROVA DE RECUPERACIÓ

Els estudiants que no hagin superat l'assignatura per mitjà de l'avaluació continuada, és a dir els alumnes suspesos i no avaluables, es podran presentar a una prova de recuperació.

OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL

La nota mínima per fer mitja i aprovar l'assignatura serà un 5 en totes les parts avaluades. El requisit per a l'obtenció de la nota final és haver-se presentat a totes les parts avaluades. Es considerarà no avaluable, l'estudiant que no assisteixi al 100% dels seminaris o no es presenti a l'examen. L'estudiant té dret a la revisió de les proves d'avaluació. Per a tal fi es concretarà la data en el campus virtual. La valoració de les situacions especials i casos particulars serà realitzada per una comissió avaluadora configurada a tal efecte. La qualificació final de l'assignatura serà el sumatori de les diferents parts que la configuren.

Segons l'acord 4.4 del Consell de Govern 17/11/2010 de la normativa d'avaluació, les qualificacions seran: Del 0 a 4,9 = Suspens Del 5,0 al 6,9 = Aprovat Del 7,0 al 8,9 = Notable Del 9,0 al 10 = Excel·lent Matrícula d'honor = >9 Segons la normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la Universitat Autònoma de Barcelona, es consignarà un "No avaluable" a aquells estudiants que no aportin prou evidències d'avaluació. Es consideraran criteris per assignar un "No Avaluable": El no assoliment de les hores establertes en aquesta guia. La no presentació dels treballs dins dels terminis establerts pel professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluaci? escrita mitjan?ant proves objectives 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Reflexi? seminaris 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Treball personal seminaris 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Treball sobre un film 15% 2 0,08 3, 4, 9, 11, 12, 14

Bibliografia

En consonància amb la metodologia utilitzada a llarg dels cursos anteriors, l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i, donat que una de les competències generals que es pretén que adquireixi l'estudiant és la de desenvolupar estratègies per a un aprenentatge autònom, no s'especifica bibliografia. L'estudiant ha de fer-se competent en la cerca i gestió de la informació.

Programari

Microsoft WORD i Microsoft TEAMS.