Logo UAB
2022/2023

Literatura Xinesa

Codi: 105868 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

També es farà servir el castellà, l'anglès i el xinès en funció dels textos d'estudi.

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumnat una visió panoràmica dels grans corrents artístics i literaris de la literatura xinesa des dels seus orígens fins a l’època contemporània. En acabar l’assignatura, l'alumnat haurà de conèixer la cronologia del la literatura xinesa, les principals obres de la literatura xinesa clàssica, així com les obres més importants de la literatura xinesa dels segles XX i XXI. A més haurà de saber desxifrar les claus estètiques i literàries que les han conformades, així com ser capaç d’identificar i situar els textos de la tradició xinesa en el context original a partir de la seva lectura. L’alumnat també haurà de saber analitzar textos clàssics en traducció, i textos moderns i contemporanis en traducció o original (si son prou senzills). S’espera també que sigui capaç de defensar els arguments que fonamenten la seva anàlisi i de presentar críticament obres de la tradició xinesa, de l’època moderna i contemporània.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Comparar l'espanyol i el xinès a partir del coneixement lingüístic i literari de les dues llengües.
 • Comprendre textos escrits en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos a partir dels conceptes lingüístics i literaris adquirits.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer les bases de la història de l'Àsia Oriental, en general, i de la Xina, en particular, i interpretar les relacions i interaccions historicoculturals entre Europa i l'Àsia.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.
 • Valorar la influència de les referències culturals dels estudis sinològics en la comunicació interlingüística i intercultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar.
 2. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir.
 3. Aplicar la perspectiva de gènere a l'anàlisi de la producció literària de l'Àsia Oriental moderna i contemporània.
 4. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 5. Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
 6. Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània de l'Àsia oriental.
 7. Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia Oriental.
 8. Demostrar que es coneixen els corrents literaris.
 9. Descriure i analitzar els valors, creences i ideologies de l'Àsia Oriental.
 10. Descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia Oriental.
 11. Descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 12. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 13. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 14. Diferenciar els gèneres literaris i determinar-ne les especificitats.
 15. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 16. Fer la recerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia Oriental.
 17. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 18. Identificar i descriure els processos i esdeveniments històrics premoderns, moderns i contemporanis.
 19. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 20. Identificar, diferenciar i utilitzar els diferents gèneres lingüístics.
 21. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació.
 22. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció.
 23. Integrar coneixements literaris per resoldre problemes de traducció.
 24. Reconèixer l'univers referencial de textos escrits i orals a les llengües de l'Àsia oriental.
 25. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 26. Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit dels estudis de l'Àsia Oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 27. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 28. Tenir coneixements culturals per poder interpretar.
 29. Tenir coneixements culturals per poder traduir.
 30. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 31. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 32. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 33. Utilitzar eines diferents per a finals específics en el camp de la història.
 34. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

Aquesta assignatura obligatòria de tercer curs aproparà l’alumnat a la literatura xinesa des de l’època més antiga fins a l’actualitat mitjançant l’estudi de les seves característiques principals, les corrents més representatives, els/les principals autors/es i la lectura del textos literaris més determinants (en traducció, a excepció d’alguns textos moderns i contemporanis més senzills dels quals també es proporcionarà l’original en xinès).

L’assignatura es divideix en dos gran blocs: un corresponent a la literatura clàssica xinesa i un centrat en la literatura moderna i contemporània.

 

La part de l'assignatura relativa a la literatura clàssica preveu les següents unitats didàctiques (UD) que poden tenir una duració d’una o més sessions:

 • UD1.1: El concepte de literatura a la Xina clàssica i els gèneres literaris.
 • UD1.2: La literatura pre-imperial (dinasties Shang i Zhou, els clàssics, els escrits filosòfics)
 • UD1.3: La literatura després de la construcció de l'imperi xinès (dinasties Qin i Han)
 • UD1.4: La poesia des de la dinastia Han fins a la Tang
 • UD1.5: La poesia de les dinasties Tang i Song
 • UD1.6: El teatre a la Xina (orígens i teatre d’època imperial)
 • UD1.7: Introducció a la narrativa xinesa (orígens, literatura budista de Dunhuang, els relats extraordinaris, narrativa Ming i Qing)

 

La part relativa a la literatura xinesa moderna i contemporània preveu les següents UD:

 • UD2.1: Ocàs de la dinastia Qing i cap a la modernitat lingüística i literària
 • UD2.2: Quatre de Maig, renovació, realisme i la figura de Lu Xun
 • UD2.3: El moviment literari de les papallones
 • UD2.4: Modernisme
 • UD2.5: Literatura d'entreguerres
 • UD2.6: Maoisme i la literatura revolucionària
 • UD2.7: Anys vuitanta i noranta: literatura post-maoista i cap a una literatura de mercat
 • UD2.8: Literatura del segle XXI
 • UD2.9: Literatura sinòfona: Taiwan i el sud-est asiàtic

Metodologia

L’assignatura es divideix en dos grans blocs de la mateixa durada. El primer estarà dedicat a la literatura clàssica i el segon, a la moderna i contemporània.

En cada bloc, es combinaran les presentacions dels grans moviments literaris, dels autors i autores més representatius/ves amb la lectura i el comentari d’obres concretes (o fragments).

L’alumnat haurà de participar ACTIVAMENT a les classes.

Al Moodle es penjaran dossiers de textos que contindran les lectures fonamentals, així com la bibliografia obligatòria de l’assignatura.

S’espera que l'alumnat estudiï també de manera no supervisada per tal de complementar la informació que es dóna durant les sessions dirigides.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de textos 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Sessions teòriques de contingut 26 1,04 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 27
Tipus: Supervisades      
Lectura de textos (dossier) 30 1,2 1, 2, 4, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 33
Tipus: Autònomes      
Estudi (fonts primàries i secundàries) 47,5 1,9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 29

Avaluació

L’avaluació continuada preveu 5 proves, 2 per la part de literatura clàssica (50% de la nota final) i 3 per la part de literatura moderna i contemporània (50% de la nota final).

La part relativa a la literatura clàssica serà avaluada de la següent forma:

 • Prova 1.1: Prova sobre poemari i textos antològics (20% de la nota final) Aquesta prova es basarà en la lectura del poemari escollit i dels textos antològics continguts a la carpeta LECTURES OBLIGATÒRIES que trobareu al moodle. En aquesta prova haureu de contestar dues preguntes relacionades amb el poemari i dos amb algunes de les lectures antològiques. Totes son preguntes de resposta breu.
 • Prova 1.2: Prova de coneixements (30% de la nota final de l’assignatura). Aquesta prova es basarà en el coneixement de la evolució de la literatura xinesa clàssica des del seu naixement fins a la dinastia Qing. Pot incloure preguntes a opció múltiple, preguntes V/F i preguntes que preveuen respostes MOLT breus.

 

La part relativa a la literatura moderna i contemporània serà avaluada de la següent forma:

 • Prova 2.1: Prova de coneixements (20% de la nota final). Aquesta prova es basarà en el coneixement de la evolució de la literatura xinesa moderna i contemporània des de la primera modernitat fins a l’època actual. Pot incloure preguntes a opció múltiple, preguntes V/F i preguntes que preveuen respostes MOLT breus.
 • Prova 2.2: Prova relativa a les lectures breus (20% de la nota final). Al moodle, hi trobareu lectures breus d’autors/es xinesos/es que heu de llegir obligatòriament per tal de poder contestar les preguntes relatives a aquesta prova.
 • Prova 2.3: Fitxa delectura (10% de la nota final): serà sobre una de les novel·les obligatòries a escollir. (Es proporcionarà model de fitxa de lectura al moodle). La fitxa haurà d'incloure les dades bibliogràfiques completes i una sinopsi del llibre escollit. Es tindrà en compte la correcta redacció, ja sigui en català, en castellà o en la llengua de redacció de la prova (que pot ser lliurada també en anglès, francès, italià o xinès).

 

Les proves 1.1 i 1.2 es duran a terme en horari de classe tot just acabar la part relativa a la literatura clàssica.

Les proves 2.1 i 2.2 es duran a terme en horari de classe l’últim dia de l’assignatura.

La fitxa de lectura s’haurà de lliurar, indicativament, a mitjans de maig.

Atenció: totes les proves son obligatòries, llevat la prova 2.3. Tanmateix si no es lliura la fitxa de lectura, la nota d’aquesta prova serà 0.

 

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació les persones que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. L'alumnat es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. En cas de recuperació, la nota màxima que es pot obtenir és un 5. En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació; pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que s'hagin aportat equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'autoria aliena, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dues persones, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a totes dues.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Fitxa de lectura 10% 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Prova 1.2 (literatura clàssica) 30% 3 0,12 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33
Prova 2.1 (literatura moderna i contemporània) 20% 2 0,08 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 33
Prova 2.2. (Literatura moderna i contemporània) 20% 8 0,32 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34
Prova1.1 (literatura clàssica) 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33

Bibliografia

Literatura xinesa clàssica:

Bibliografia obligatòria (atenció: al moodle s’indicarà quines partes del següents manuals que caldrà estudiar)

 • Documents penjats al moodle (és imprescindible haver-los llegit abans de classe, per tal de poder seguir l’assignatura profitosament) (inclou la carpeta “LECTURES OBLIGATÒRIES”).
 • Dañino, Guillermo. Esculpiendo dragones: antología de la literatura china (tomos 1 y 2). Lima: Fondo Editorial PUCP, 1996.
 • Denecke, Wiebke; Li, Wai-yee; Tian, Xiaofei. The Oxford Handbook of Classical Chinese Literature. Oxford: OUP, 2017.
 • Prado-Fonts, Carles i Martínez-Robles, David (eds.), Relinque Eleta, Alicia. Narrativas chinas: ficciones y otras formas de no-literatura: de la dinastía Tang al siglo XXI. Barcelona: UOC, 2008
 • Martínez-Robles, David; Prado-Fonts, Carles (coords.); Llamas González de Amezúa, Regina; Relinque Eleta, Alicia; Suárez Girard, Anne-Hélène. Literatura xinesa. Barcelona: UOC, 2004.

 

A banda de la bibliografia obligatòria, els estudiants també hauran de llegir obligatòriament UN del següents poemaris:

 

 • Du Fu (2006). Bosque de pinceles. Selección, traducción y notas de Guillermo Dañino. Madrid: Hyperion.
 • Du Fu (2001). El vuelo oblicuo de las golondrinas. Edición de Clara Janés y Juan Ignacio Preciado Idoeta. Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
 • Li Bai (2005). A punto de partir. Traducción del chino por Anne Hélène Suárez. Madrid: Editorial Pre-Textos.
 • Pérez Villalón, Fernando (2013). Escrito en el aire – tres poetas clásicos chinos. Traducción y selección de Fernando Pérez Villalón. Santiago de Chile: Ediciones Tácitas
 • Suárez Girard, Anne-Hélène (2000). 99 cuartetos de Wang Wei y su círculo. Edición y traducción del chino de Anne- Hélène Suárez. Valencia: Editorial Pre- Textos.
 • Suárez Girard, Anne-Hélène (2003). 111 cuartetos de Bai Juyi. Edición y traducción del chino de Anne Hélène Suárez. Valencia: Editorial Pre- Textos.
 • Wang Wei (1999). Poemas del río Wang. Traducción de Juan Ignacio Preciado Idoeta. Versos en castellano de Clara Janés. Guadarrama: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo

 

Literatura xinesa moderna i contemporània:

 

Bibliografia obligatòria:

 • Documents penjats al Moodle
 • Prado-Fonts, Carles i Martínez-Robles, David (eds.), Relinque Eleta, Alicia. Narrativas chinas: ficciones y otras formas de no-literatura: de la dinastía Tang al siglo XXI. Barcelona: UOC, 2008. (només des de p. 117 fins a p. 198)

 

Bibliografia recomanada, però no obligatòria:

Denton, Kirk A. The Columbia Companion to Modern Chinese Literature. New York, Columbia University Press, 2016.

Mcdougall, Bonnie S. The Literature of China in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press, 1999

 

Lectures breus obligatòries:

 • Les trobareu al moodle.

 

Lectura de narrativa obligatòria per a la fitxa de lectura (n’heu d’escollir només una) Per saber quina novel·la escollir, podeu consultar la següent base de dades: https://dtieao.uab.cat/txicc/lite/

 • Ba Jin, Nits fredes (trad. Eulàlia Jardí). Barcelona, 2013: Viena
 • Ba Jin, Familia (trad. Eulàlia Jardí). Barcelona, 2014: Libros del Asteroide
 • Chi Zijian, The Last Quarter of the Moon (trad. Bruce Humes). London, 2014: Vintage Books
 • Ge Fei, El invisible (trad. Miguel Ángel Petrecca). Buenos Aires, 2016: Adriana Hidalgo Editora
 • Gu Hua, Hibisco (trad. Ramón Alonso Pérez). Barcelona, 1989: Caralt
 • Jia Pingwa, Ciudad difunta (trad. Blas Piñero Martínez). Madrid, 2018: Kailás
 • Hao Jingfang, Vagabundos (trad. Agustín Alepuz). Barcelona, 2020: Nova
 • Lao She, El camello Xiangzi (trad. Blas Piñero Martínez). A Coruña, 2011: Ediciones del Viento
 • Li Ang, Matar al marit (trad. Mireia Vargas). Barcelona, 2021: Les Males Herbes
 • Liu Cixin. La esfera luminosa (trad. Javier Altayó). Barcelona, 2019: Nova
 • Ma Boyong, El zoo en el fin del mundo (trad. Anne-Hélène Suárez). Barcelona 2022: Destino
 • Mo Yan, El clan del sorgo rojo (trad. Blas Piñero). Madrid 2016: Kailás
 • Mo Yan, El suplicio del aroma de sándalo (trad. Blas Piñero). Madrid, 2014: Kailas
 • Pai HsienYung, Crystal Boys (trad. Howard Goldblatt). San Fracisco, CA, 1993: Gay Sunshine Press
 • Qian Zhongshu, La fortaleza asediada (trad. Taciana Fisac). Barcelona, 2009: Anagrama
 • Qiu Miaojin, Apuntes de un cocodrilo (trad. Belén Cuadra Mora). Madrid, 2020: Gallo Nero
 • Wang Xiaobo, La edad del oro (trad. Miguel Sala Montoro). Madrid, 2020: Galaxia Gutenberg
 • Wang Zhenhe, Rosa rosa amore mio (trad. Anna Di Toro). Roma, 2014: Editrice Orientalia
 • Wu Zhuoliu, Orphan of Asia (trad. Ioannis Mentzas). New York, 2006: Columbia University Press
 • Yan Ge, The Chilli Bean Paste Clan (trad. Nicky Harman). London, 2018: Balestier Press
 • Yan Lianke, El somni del poble Ding (trad. Carla Benet). Barcelona, 2021: Les Altres Herbes.
 • Yan Lianke, Los besos de Lenin (trad. Belén Cuadra Mora). Madrid, 2015: Automática
 • Yeng Pway Ngon, Costume (trad. Jeremy Tiang). Singapore, 2020: Balestier Press
 • Yeng Pway Ngon, Unrest (trad. Jeremy Tiang). Singapore, 2018: Balestier Press
 • Yu Hua, Crónica de un vendedor de sangre (trad. Anne-Hélène Suárez Girard). Barcelona, 2014:Seix Barral
 • Xiao Hong, Campo de vida y de muerte (trad. Teresa Tejeda Martín). Barcelona, 2017: EdicionesBellaterra.
 • Zhang Guixing, My South Seas Sleeping Beauty: A Tale of Memory and Longing (trad. Valerie
 • Jaffee). New York, 2007: Columbia University Press

 

Atenció, molts dels llibres no publicats a Espanya es poden trobar en format digital o a la nostra biblioteca.

Programari

No es preveu l'ús de programari específic.