Logo UAB
2022/2023

Xinès IV: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa

Codi: 105864 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

La classe es farà en català, castellà i xinès.

Prerequisits

Es recomana haver superat les assignatures Xinès I i II (Introducció a la llengua i escriptura xineses) i Xinès III (Bases per a la comunicació en la llengua xinesa).

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és consolidar l'aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de la llengua xinesa per preparar l'estudiant per a la correcta comprensió de la societat xinesa i la comunicació verbal i escrita en xinès.

En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 • Produir textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 • Utilitzar correctament el sistema fonològic i lèxic per tal de produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat i tenir capacitat bàsica per començar redactar text curt d'uns 500 caràcters xinesos.
 • Tenir un bon coneixement lingüístic i cultural sobre el xinès modern.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Comprendre i produir textos orals en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Comprendre textos escrits en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenta els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Produir textos escrits en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits de nivell bàsic (A1, A2).
 3. Aplicar estratègies per produir textos escrits de nivell bàsic (A1, A2) de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 4. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Descriure aspectes lingüístics del xinès amb un to divulgatiu no especialitzat.
 7. Descriure aspectes lingüístics del xinès utilitzant terminologia especialitzada.
 8. Descriure l'escriptura xinesa segons els diferents tipus de caràcters.
 9. Identificar eines i instruments per a l'aprenentatge autònom de la llengua xinesa i per a resoldre dubtes lingüístics.
 10. Reconèixer estructures bàsiques en xinès i descriure-les utilitzant la terminologia adequada.
 11. Reconèixer la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits de nivell bàsic (A1, A2).
 12. Reconèixer la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 13. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 14. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 15. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 16. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

D'acord amb la seva tipologia, els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • Aplicació del sistema de transcripció en l'aprenentatge de nou vocabulari xinès de manera escrita
 • Consolidació dels principis bàsics de l'escriptura: identificació de l'estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents components (claus semàntiques, parts fonètiques), ordre, número i tipus de traços
 • Reconeixement dels caràcters en ortografia tradicional
 • Pràctica de l'escriptura xinesa a l'ordinador

Lèxicomorfològics:

 • Aprenentatge de claus noves d'ús freqüent amb les estructures bàsics escriptura
 • Ús i comprensió de vocabulari bàsic de la vida diària (ampliació aprox. de 300 paraules noves)

 

Gramaticals (nivell morfosintàctic):

 • l'imperatiu
 • frases amb 把
 • duplicació verbal
 • construccions especials:
  • 越... ... 越... ...
  • 除了... ... 以, 还... ...
 • complement resultatiu amb 到
 • percentatges
 • construccions amb verbs en sèrie
 • futur immediat
 • adverbis amb 地
 • complement de durada
 • preguntes obertes
 • diferència entre 地,的 i 得

Comunicatius i socioculturals:

 • parlar de gustos, menjar, begudes, ingredients i receptes
 • comprar regals, demanar preus, regatejar
 • parlar de viatges
 • descriure paisatges
 • descriure l'aspecte físic de persones
 • parlar de malalties
 • argumentar
 • donar consells
 • parlard'aficions 
 • descriure el caràcter d'algú

Enciclopèdics i instrumentals:

 • coneixements generals bàsics de com és i funciona la llengua xinesa
 • coneixements introductoris de certs aspectes de la cultura xinesa directament o indirecta relacionats amb la llengua: les cases de te, muntanyes famoses a la Xina, la medicina tradicional xinesa, etc.

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades, treball autònom i activitats d'avaluació. 

 
En el temps dedicat a les activitats dirigides (90 h) el professorat explicarà els continguts més importants de cada unitat, es dedicarà també a realitzar lectures i exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d'expressió escrita, pràctica dels punts gramaticals i del lèxic nou, traducció de text, repàs de la matèria donada, etc. Finalment, aquest serà l'espai idoni per aclarir dubtes d'interès general. Es dedicaran aproximadament 15h a cada unitat docent. Les activitats de classe seran, doncs, variades i de diferents tipus (escrites, individuals i en grup). 
 
A l'espai dedicat a les activitats supervisades (50 h) es realitzarà la pràctica de comprensió (oral i escrita) i expressió escrita, així com la resolució d'exercicis. 
 
El treball autònom, que representarà al voltant de 150 h, consistirà en la pràctica de l'escriptura de caràcters (a mà i a ordinador), l'estudi dels caràcters i del vocabulari, la preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, la resolució i autoavaluació d'exercicis (a través del web docent). 
 
És important que els alumnes assisteixin a classe virtual amb regularitat i és imprescindible que dediquin temps a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada. Es pressuposa aquesta dedicació per part dels estudiants per al bon seguiment del ritme de l'assignatura. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'expressió oral 15 0,6 4, 5
Activitats de comprensió oral 15 0,6 10, 12
Activitats de producció escrita 20 0,8 3, 5, 13
Classe magistral 20 0,8 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15
Exercicis de comprensió lectora 20 0,8 2, 6, 7, 8, 11
Tipus: Supervisades      
Correcció d'exercicis i resolució de dubtes 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Exercicis de comprensió escrita 10 0,4 2, 6, 7, 10, 11, 13
Exercicis de comprensió oral 10 0,4 1, 12
Tipus: Autònomes      
Activitats d'expressió escrita 50 2 3, 5, 8, 9, 14, 16
Estudi i pràctica de les paraules noves 50 2 6, 7, 8, 9, 10, 16
Preparació d'activitats de comprensió oral i escrita 30 1,2 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

L'avaluació és avaluació continuada. Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d'aquestes activitats d'avaluació s'indiquen en el calendari al començament del curs. Totes les activitats tenen un termini que cal complir, segons el calendari de l'assignatura.

 

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’alumnat. 

Recuperació 

Podrà accedir a la recuperació l'alumnat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

La carpeta docent queda exclosa del procés de recuperació. L'alumnat es presentarà exclusivament proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% dela nota. 

En el moment de lliurar laqualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumnat equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no espot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves 70% (2 x 35%) 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16
Tasques (activitats de comprensió i/o expressió oral o escrita) 30% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Llibre de text

Qi Shaoyan, Zhang Jie (2011) Discover ChinaStudent's book Two + workbook (Llibre de l'alumne 2 + Llibre d'exercicis). Oxford: Macmillan Education; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

És imprescindible tant el llibre de text com el d'exercicis. La resta d'exercicis, activitats i informacions d'interès es publicaran a l'espai reservat per a l'assignatura al campus virtual (aula moodle) https://cv2008.uab.cat/.

 

Obres de referència:

Álvarez, José Ramón. 2000. La pronunciación del chino hablado (putonghua) para hispanohablantes. Taipei: Lanbridge Press cop. [Molt útil per practicar la pronunciació]

Casas, Helena; Rovira, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2020.  Lengua china para traductores: 学中文,做翻译 (Vol. I i Vol. II, 6a edició). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. (Materials, 188). ISBN: 9788449091339

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015/2021. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. URL: https://ddd.uab.cat/record/133473

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli. URL: https://ddd.uab.cat/record/180644 

López Calvo,F.; Zhao,Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones. [Guia introductòria a la llengua xinesa, formuladaa partira de preguntes i respostes. Molt clara.] 

Ross, Claudia;Sheng, Jing-Heng. 2006. Modern Chinese grammar: a practical guide. New York: Routledge. [Gramática bàsica amb exemples en caràcters simplificats i tradicionals, amb un llibre d'exercicis senzills.]

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2014. Gramática básica del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2015. Gramática intermedia del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

 

Altres:

Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas. Mitos y realidades. Barcelona: Edicions Bellaterra. [Obra de referència amb coneixements enciclopèdics i amb gran nivell de detall que us serà útil durant tot el grau.]

Vicente, Sergi. 2018. Xina Fast Forward. Barcelona: AraLlibres. [Llibre de divulgació sobre les vivències de Sergi Vicente, periodista de TV3, a la Xina.]

 

 

Programari

Recursos en línia:

eChinese Tools: Mil y una herramientas para aprender chino: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/