Logo UAB
2022/2023

Xinès II: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses

Codi: 105861 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
xinès; mandarí; guanhua (chi)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les llengües vehiculars seran el català i el castellà , però també es farà servir el xinès de manera prioritària a l'aula.

Equip docent

Leonor Sola Comino
Yanjun Xu

Prerequisits

Específicament, aquesta assignatura requereix el coneixement previ proporcionat per l'assignatura Xinès I: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses.

Objectius

L’objectiu és ampliar i consolidar els coneixements dels aspectes més bàsics i essencials de la llengua xinesa, i treballar les quatre destreses comunicatives bàsiques que l'alumne ha adquirit a l’assignatura Idioma I (xinès modern). És essencial que els alumnes assimilin els continguts que s’hi treballen per tal de continuar l’aprenentatge de la llengua xinesa als cursos següents del grau. En acabar aquesta assignatura l’alumne serà capaç de:

 • Conèixer i comprendre les estructures fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica bàsiques del xinès modern.
 • Conèixer i comprendre els principis que regeixen la variació lingüística en xinès modern (ortografia tradicional i simplificada).
 • Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre i comunicar-se oralment i per escrit en xinès modern sobre qüestions relatives al seu entorn concret i immediat.
 • Aplicar estratègies per resoldre problemes de comprensió sobre qüestions relatives a l’entorn concret i immediat de l’estudiant.
 • Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.

Competències

 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Comprendre i produir textos orals en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Comprendre textos escrits en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenta els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Produir textos escrits en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits de nivell bàsic (A1, A2).
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits de nivell bàsic (A1, A2).
 4. Aplicar estratègies per produir textos escrits de nivell bàsic (A1, A2) de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Descriure aspectes lingüístics del xinès amb un to divulgatiu no especialitzat.
 6. Descriure aspectes lingüístics del xinès utilitzant terminologia especialitzada.
 7. Descriure l'escriptura xinesa segons els diferents tipus de caràcters.
 8. Identificar eines i instruments per a l'aprenentatge autònom de la llengua xinesa i per a resoldre dubtes lingüístics.
 9. Produir textos orals de nivell bàsic (A1, A2) adequats al context i amb correcció lingüística.
 10. Produir textos orals de nivell bàsic (A1, A2) de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 11. Reconèixer estructures bàsiques en xinès i descriure-les utilitzant la terminologia adequada.
 12. Reconèixer la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits de nivell bàsic (A1, A2).
 13. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 14. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 15. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

D’acord amb la seva tipologia, els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • pronunciació i distinció dels fonemes, síl·labes i tons del xinès estàndard
 • sistema de transcripció pinyin
 • principis bàsics de l’escriptura: identificació de l’estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents components (claus, parts semàntiques i fonètiques), ordre, número i tipus de traços
 • ortografia simplificada i tradicional

Lexicomorfològics:

 • familiarització amb claus bàsiques d’ús freqüent
 • escriptura i reconeixement d’un mínim de 450 caràcters xinesos bàsics i d'ús freqüent
 • ús i comprensió de vocabulari bàsic i d'ús freqüent relacionat amb la vida quotidiana

Gramaticals:

 • mesuradors
 • l’expressió del temps
 • verbs modals 要,想,可以,会 i 应该
 • partícula estructural 的
 • partícules modals 了,吧
 • partícules aspectuals 了,过
 • adverbis i combinacions 不,也,都,很,真,最,只
 • diferents tipus d’oracions interrogatives
 • oracions existencials
 • oracions de pivot
 • l’ordre de l’oració

 Comunicatius i socioculturals:

 • les hores
 • compres i monedes
 • ubicacions i descripció de llocs
 • demanar i donar indicacions
 • descriure rutines
 • descriure preferències
 • fer plans i quedar
 • parlar sobre aficions

Enciclopèdics i instrumentals:

 • coneixements generals bàsics de com és i funciona la llengua xinesa
 • coneixements introductoris de certs aspectes de la cultura xinesa 

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en:

Activitats dirigides (90 h): s’ explicaran els continguts de cada unitat, es faran lectures en veu alta i exercicis de comprensió i expressió oral i escrita, pràctica de gramàtica i lèxic, traducció a la vista, repàs de la matèria donada, etc. individualment, per parelles o en grup. Aquest serà l’espai idoni per aclarir dubtes d’interès comú.

Activitats supervisades (51 h): pràctica de comprensió i expressió oral, així com la resolució d’exercicis.

Treball autònom (150 h): pràctica de cal·ligrafia, estudi dels caràcters i del vocabulari, preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, resolució i autoavaluació d’exercicis. És imprescindible que l’alumnat assisteixi a classe regularment i que cada setmana prepari la matèria nova, faci els exercicis i repassi la matèria donada. 

Activitats d’avaluació proves presencials i preparació de la carpeta docent.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'expressió oral i escrita 20 0,8 1, 4, 9, 10, 13, 15
Activitats de comprensió oral i escrita 20 0,8 2, 3, 12, 13, 14
Classe magistral 30 1,2 5, 6, 7, 11
Resolució d'exercicis 20 0,8 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Preparació d'activitats d'expressió escrita 6 0,24 1, 4, 13
Preparació d'activitats de comprensió oral i escrita 15 0,6 2, 3, 12
Resolució d'exercicis 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Preparació de matèria nova 20 0,8 2, 5, 6, 7, 11
Realització d'activitats d'expressió escrita 20 0,8 1, 4, 13, 15
Realització d'activitats de comprensió escrita 20 0,8 2, 8, 11, 12, 14
Resolució d'exercicis de vocabulari, gramàtica, caràcters, pinyin, etc. 70 2,8 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Revisió de matèria donada 20 0,8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13

Avaluació

L'avaluació és continuada. L'alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indicaran a classe. Les activitats d'avaluació es divideixen en:

Carpeta docent (30%)

 • Proves de vocabulari
 • Exercicis d'expressió oral i escrita

Proves (70%)

Es faran dues proves, una a mitjans de semestre i l’altra al final on s'avaluaran totes les competències treballades.

En cas de recuperació, la nota final màxima serà de 5.  

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’alumnat. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació l'alumnat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. La carpeta docent queda exclosa del procés de recuperació.

L'alumnat es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100%de la nota. No serà possible recuperar la nota de la carpeta docent tret que existeixi alguna causa justificada per la qual falti alguna part corresponent a la mateixa. Al seu torn, només es podrà recuperar la carpeta docent en cas de suspens i no s'oferirà la possibilitat d'augmentar la nota de la carpeta docent amb cap tipus d' examen o prova extra. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumnat equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar partotot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Proves orals i escrites 70% (Primer examen: 35% + Segon examen: 35%) 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Llibre de text:

Ding Anqi, Chen Xin, Jin Lili (2010) Discover ChinaStudent's book One + workbook (Llibre de l'alumne U + Llibre d'exercicis). Oxford: Macmillan Education; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

És imprescindible tant el llibre de text com el d'exercicis. La resta d'exercicis, activitats i informacions d'interès es publicaran a l'espai reservat per a l'assignatura al campus virtual (aula moodle) https://cv2008.uab.cat/.

 

Obres de referència:

Álvarez, José Ramón. 2000. La pronunciación del chino hablado (putonghua) para hispanohablantes. Taipei: Lanbridge Press cop. [Molt útil per practicar la pronunciació]

Casas, Helena; Rovira, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2009. Lengua china para traductores: 学中文,做翻译 (Vols. I i II). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. (Materials, 188 i 198), 5a edició. [Manual pensat per a hispanoparlants amb un fort component textual. Aprofundeix en l'escriptura, comprensió escrita i explicacions detallades de la gramàtica] 

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015/2021. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. URL: https://ddd.uab.cat/record/133473 

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli. URL: https://ddd.uab.cat/record/180644 

López Calvo,F.; Zhao,Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones. [Guia introductòria a la llengua xinesa, formulada a partira de preguntes i respostes. Molt clara.] 

Ross, Claudia;Sheng, Jing-Heng. 2006. Modern Chinese grammar: a practical guide. New York: Routledge. [Gramática bàsica amb exemples en caràcters simplificats i tradicionals, amb un llibre d'exercicis senzills.]

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2014. Gramática básica del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2015. Gramática intermedia del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

 

Altres:

Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas. Mitos y realidades. Barcelona: Edicions Bellaterra. [Obra de referència amb coneixements enciclopèdics i amb gran nivell de detall que us serà útil durant tot el grau.]

Vicente, Sergi. 2018. Xina Fast Forward. Barcelona: AraLlibres. [Llibre de divulgació sobre les vivències de Sergi Vicente, periodista de TV3, a la Xina.]

 

Recursos en línia:

eChinese Tools: Mil y una herramientas para aprender chino: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/  

Programari

Recursos en línia:

eChinese Tools: Mil y una herramientas para aprender chino: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/  

Campus Virtual de la UAB, Socrative, Kahoot i altres.