Logo UAB
2022/2023

Ausiàs March i la Poesia Europea

Codi: 105844 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lluís Cabre Olle
Correu electrònic:
lluis.cabre@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L'assignatura ofereix una introducció a la poesia catalana dels segles XIV i XV, amb l'accent en les tradicions de l'Europa del moment (en francès, italià i castellà), i també una lectura detallada d'una (selecció de) la poesia d'Ausiàs March. L'estudi dels cançoners manuscrits i el de les edicions crítiques també hi tenen un paper important.

A l'acabament del curs, l'estudiant haurà de ser capaç de (a) comprendre l'evolució històrica de la lírica cortesana dels segles XIV I XV i la configuració de tradicions literàries, i (b) haurà d'haver adquirit familiaritat amb els diversos aspectes de l'obra d'Ausiàs March, de manera que (c) sigui capaç de comentar qualsevol de la trentena de peces seleccionades demostrant comprensió literària i un domini satisfactori del català medieval.

Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes de l'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte les seves fonts, la periodització de la història literària occidental i el context social.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre les tendències, els gèneres i els autors de la tradició literària catalana.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Identificar les principals tendències, els autors més significatius i les obres més representatives de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris des de bases filològiques i comparatives.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la filologia catalana i espanyola, de la teoria literària i de la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre les tendències, els gèneres i els autors de la tradició literària catalana i espanyola.
 • Emprar la metodologia i els conceptes de l’anàlisi literària tenint en compte les fonts i el context històric i social.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, autors i obres més significatius de la literatura en llengua catalana i espanyola en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Reconèixer les sèries historicoliteràries des de la primerenca Edat Mitjana fins al final del segle XVII, de manera que es pugui establir una continuïtat entre els diversos gèneres literaris i la seva projecció; per exemple, la lírica tradicional a l'obra de Lope de Vega, o la contística medieval en Cervantes."
 2. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 3. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 4. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 5. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals.
 6. Caracteritzar els fenòmens literaris tenint en compte els diferents nivells d'anàlisi.
 7. Comentar textos literaris de diferents èpoques.
 8. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 9. Comentar textos literaris, aplicant-hi els instruments adquirits i d'acord amb el context històric i sociocultural.
 10. Comprendre la relació entre text i discurs.
 11. Conèixer els períodes de la literatura medieval i del Segle d'Or (segles XVI-XVII) en tots els seus gèneres, corrents, tendències i autors més representatius.
 12. Demostrar un domini avançat de la llengua catalana medieval i redactar versions al català modern de textos medievals complexos.
 13. Demostrar un nivell bàsic de coneixements de llengua catalana medieval, i redactar versions al català modern de textos medievals.
 14. Demostrar, a nivell bàsic, coneixements de llengua catalana medieval, i redactar versions al català modern de textos medievals.
 15. Descriure i interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'Edat Mitjana, i reconèixer en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 16. Determinar els trets d'estil dels principals autors de la literatura medieval i dels segles d'or.
 17. Distingir el factor sexe/gènere en la configuració del cànon literari.
 18. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 19. Elaborar textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres de poesia i de prosa més significatius de la literatura catalana medieval.
 20. Elaborar textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres de poesia i de prosa més significatives de la literatura catalana medieval.
 21. Elaborar treballs d'acord amb l'ètica científica.
 22. Elaborar, amb un nivell avançat, textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura catalana medieval.
 23. Explicar el context de la literatura catalana medieval i relacionar obres amb el seu context històric i cultural.
 24. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 25. Fer prediccions i inferències literàries sobre el contingut d'un text.
 26. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic i en la transmissió dels seus coneixements.
 27. Fer servir les eines digitals per a l'obtenció, classificació, interpretació i anàlisi de dades rellevants relacionades amb l'estudi de la llengua i de la literatura espanyoles.
 28. Fer servir les fonts tradicionals per a l'obtenció, classificació, interpretació i anàlisi de dades rellevants relacionades amb estudi de la llengua i de la literatura espanyoles.
 29. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 30. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 31. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
 32. Identificar temes i motius de la tradició clàssica i medieval europea en qualsevol de les seves manifestacions literàries i artístiques.
 33. Identificar, amb un nivell avançat, temes i motius de la tradició clàssica i medieval europea en qualsevol de les seves manifestacions literàries i artístiques.
 34. Identify the main characteristics in the genres of medieval literature and the literature of the Golden Age literature.
 35. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 36. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 37. Interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'Edat Mitjana, i reconèixer amb detall en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 38. Interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'edat mitjana, i reconèixer amb detall en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 39. Justificar mitjançant una terminologia apropiada l'anàlisi de les dades des d'un punt de vista lingüístic.
 40. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 41. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 42. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 43. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 44. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 45. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 46. Reconèixer el context de la literatura catalana medieval avançada i relacionar obres amb el seu context històric i cultural.
 47. Reconèixer les diferents modalitats poètiques (lírica, narrativa, cançoner, italianitzant, etc.) i les seves formes mètriques.
 48. Reconèixer les modalitats de la prosa (braquilògica i paremiològica, popular o culta, de ficció (sentimental, cavalleresca, pastoral, morisca, bizantina, picaresca, etc.) i de pensament (epístola, crònica, diàleg, assaig, oració, etc.) i la seva evolució al llarg dels dos períodes.
 49. Reconèixer les modalitats teatrals: religiosa, pastoral, tràgica i la de l'anomenada Comèdia Nova.
 50. Reconèixer temes i motius de la tradició europea en un text català medieval.
 51. Reconèixer, amb un nivell avançat, temes i motius de la tradició europea en un text medieval català.
 52. Redactar assaigs originals i complexos, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 53. Redactar assajos originals i complexos, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 54. Redactar assajos originals, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 55. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 56. Saber fer treballs individualment o en grup aplicant els coneixements teòrics adquirits i enfrontant-se a nous reptes i realitats culturals.
 57. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 58. Utilitzar les tècniques de la crítica textual, i de les seves disciplines afins: ecdòtica, història del llibre, paleografia i codicologia.
 59. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

 1. Introducció. Tradició trobadoresca: poesia cortesana de Pere el Gran a Pere III (1276-1387). El revival trobadoresc a Tolosa i la preceptiva. Cançoners. Versificació i llengua.

 2. Poesia a les corts de Joan I, Martí I i el seu fill Martí el Jove (1387-1410). Influència italiana i francesa: Guillaume de Machaut i Dante. Gilabert de Próixita, Andreu Febrer, Melcior de Gualbes. Gèneres: balada, lai i estramps.

 3. Poesia a la cort del jove Alfons IV. Jordi de Sant Jordi (m. 1424). Lectura cortesana de Petrarca.

 4. Ausiàs March (1400-59). Cronologia de l'obra. Tradició literària. Cicles (Llir entre cards, Plena de seny, Mon darrer bé, poesies de mort). Altres poemes d'amor. Poesia moral i espiritual.

  5. Posteritat d'Ausiàs March. Seguidors al s. XV. Transmissió impresa (1539-1633). Imitatio renaixentista en castellà i català.

Metodologia

Les lliçons ensenyen el context històric dels millors poetes catalans de l'època medieval. El curs, tanmateix, es fonamenta en la pràctica lectora a l'aula (fisica o virtual). Aquesta pràctica es concentra en (a) la traducció de textos antics al català actual, (b) el comentari de les fonts i (c) el debat per a la interpretació dels textos des d'un punt de vista de literatura comparada.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 

Es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació de l’actuació del professorat i d’avaluació de l’assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició del programa 30 1,2 2, 4, 15, 23, 31, 32, 36, 43, 50
Seminari (comentari de text) 17,5 0,7 9, 13, 15, 23, 30, 31, 36, 41, 43, 50, 55
Tipus: Supervisades      
Presentacions orals (aula invertida) 9 0,36 4, 9, 18, 21, 29, 30, 41, 42, 44, 59
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 10 0,4 2, 4, 21, 54, 59
Lectura crítica 30 1,2 9, 13, 31, 32, 36, 43, 50

Avaluació

L'avaluació és continuada. Per aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

El sistema d'avaluació s'organitza en 3 mòduls, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final: (a) mòdul de lliurament de treballs, en què s'avaluaran un o més treballs amb un pes global del 40%; (b) mòdul de presentacions, anàlisis i discussions de textos a l'aula (o via Teams etc.), amb un pes global del 10%; mòdul de proves escrites, amb un pes global del 50%. Les presentacions inclouran treball en equip.

En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat (via Moodle) del procediment i la data de revisió de qualificacions.

La recuperació consistirà en un examen escrit i/o la presentació del treball principal si no ha estat aprovat. Podran optar-hi els estudiants que hagin estat avaluats de 2/3 de la qualificació total i tinguin una qualificació final entre 3,5 i 4,9. La qualificació màxima de la recuperació és 5.

Serà considerat No Avaluable l'expedient de qui només hagi portat a terme menys del 30% de les activitats avaluatives.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui  instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en elsactes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikisi/o discussions d’exercicis a través de Teams etc., assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentacions orals 10% 1 0,04 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 55, 56, 59
Proves escrites (preparaci? i redacci?) 50% 28,5 1,14 2, 3, 4, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 23, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 55, 59
Redacci? de treball 40% 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Bibliografia

Badia, Lola (dir), Literatura medieval, II: segles XIV-XV (Barcelona: Enciclopèdia Catalana/Ajuntament/Barcino, 2014).

Riquer, Martí de, Història de la literatura catalana: part antiga, 3 vols. (Barcelona: Ariel, 1964); 4 vols. (Barcelona: Planeta, 1984).

Badia, Lola, Tradició i modernitat als segles XIV i XV: estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993).

Andreu Febrer, Poesies, ed. M. de Riquer (Barcelona: Barcino: 1951).

Riquer, Martí de, & Lola Badia (eds.), Les poesies de Jordi de Sant Jordi (València: Tres i Quatre, 1984).

March, Ausiàs, Poesies, ed. Pere Bohigas (Barcelona: Barcino, 2000).


Enllaços

Repertorio informatizzato dell'Antica Letteratura Catalana (RIALC): www.rialc.unina.it
www.narpan.net.

Programari

Cap