Logo UAB
2022/2023

Fonaments de Filologia Catalana

Codi: 105826 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística FB 1 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català FB 2 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol FB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Josep Gomez Martin
Correu electrònic:
francescjosep.gomez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Francesc Josep Gomez Martin

Prerequisits

No n'hi ha. 

Objectius

Aquest curs ofereix una introducció pràctica als estudis de Filologia Catalana en un context europeu. S’hi combinen coneixements bàsics d’ordre històric i instrumental, tots imprescindibles per al progrés de l’alumne en altres cursos del Grau, siguin de literatura o de llengua (però no de lingüística sincrònica). A més, inclou sessions dedicades a la pràctica de la redacció acadèmica amb correcció ortogràfica i gramatical, que l’estudiant pot millorar per mitjà d’un manual amb instruccions i exercicis.

 Al final del curs, l’estudiant haurà de mostrar un coneixement general dels continguts més importants i la capacitat d’exposar-los en una redacció. La correcció ortogràfica i gramatical serà un factor determinant de l’avaluació final.

 

Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits específics de la literatura i de la lingüística.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la seva història i en l'actualitat.
 • Interpretar els textos literaris des de bases filològiques i comparatives.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la variació de les llengües catalana i anglesa, tant en un context històric com en el context social global i multilingüe actual.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística en anglès i francès i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar els principals factors de variació lingüística del català i de l’espanyol, siguin historicopolítics, diatòpics, semàntics o pragmàtics, i la seva evolució al llarg de la història i a l’actualitat.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Aplicar les tècniques i mètodes propis de l'edició crítica i del processament digital a l'anàlisi i tractament de textos escrits i d'arxius multimèdia.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la filologia catalana i espanyola, de la teoria literària i de la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i escrita.
 2. Aplicar els coneixements adquirits sobre la llengua estàndard a la detecció d'interferències lingüístiques.
 3. Aplicar els coneixements teòrics adquirits a la realització de treballs.
 4. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 5. Citar correctament les fonts bibliogràfiques i informàtiques utilitzades en la confecció de treballs acadèmics.
 6. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 7. Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la filologia catalana i espanyola, de la teoria literària i de la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 8. Elaborar treballs d'acord amb l'ètica científica.
 9. Elaborar treballs que apliquin amb solvència els instruments digitals i bibliogràfics fonamentals per a l'estudi filològic.
 10. Fer prediccions i inferències literàries sobre el contingut d'un text.
 11. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic i en la transmissió dels seus coneixements.
 12. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 13. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 14. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 15. Interpretar la problemàtica i les condicions de l'ús de la llengua catalana al llarg de la seva història en una societat multicultural.
 16. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per a fer-ne una anàlisi crítica.
 17. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica.
 18. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l’anàlisi crítica.
 19. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 20. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 21. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 22. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 23. Produir textos argumentats sobre punts crítics de la història de la filologia catalana.
 24. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 25. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa. Produir textos argumentats sobre punts crítics de la història de la filologia catalana.
 26. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 27. Redactar comentaris de text amb bases filològiques i comparatives.
 28. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 29. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 30. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 31. Utilitzar adequadament les fonts d'adaptació i creació terminològica.

Continguts

 

 1. Presentació, prova de nivell i correcció
 2. Història de la filologia
 3. Instruments lexicogràfics i gramaticals
 4. L’edició de textos
 5. Tipografia
 6. Notes i referències bibliogràfiques
 7. Periodització de la cultura literària occidental
 8. El comentari de text: poesia i llengua
 9. L’assaig: resum i argumentació
 10. Panorama de la ressenya crítica

Metodologia

Les classes combinaran teoria i, sobretot, pràctica d'anàlisi i de redacció de textos. L'exposició dels continguts teòrics anirà acompanyada d'exemples i d'exercicis que es treballaran a classe. L'alumne disposarà d'un dossier amb textos, exercicis i un repetortori d'errors gramaticals freqüents.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. L'estudiant trobarà també al Campus Virtual la descripció detallada dels exercicis escrits i de la prova final, els materials docents i les informacions necessàries per al seguiment de l’assignatura. Si en algun moment cal modificar la modalitat docent a causa de l'emergència sanitària, els professor informaran dels canvis en la programació i en la metodologia.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis orals i escrits 20,5 0,82 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29
Exposició teòrica del programa 20 0,8 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 31
Tipus: Supervisades      
Anàlisi i redacció de textos 15 0,6 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
Exercicis gramaticals 15 0,6 1, 2, 6, 13, 24
Tipus: Autònomes      
Consulta d'instruments online 10 0,4 4, 5, 9, 31
Estudi de la normativa i pràctica gramatical 30 1,2 1, 2, 6, 12, 13, 24, 31
Exercicis i redaccions 18 0,72

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades per mitjà de la participació a classe (10%), d'exercicis i redaccions (30%), una prova escrita a a mig semestre (10%) i una prova escrita final (50%).

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l'alumnat a través de Moodle del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

La qualificació mínima per a aprovar l'assignatura és 5. Podrà optar a la recuperació l'estudiant que hagi obtingut una qualificació final compresa entre 3,5 i 4,9 i hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats equivalents a dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. La recuperació consistirà en una prova de síntesi de les dues proves del curs (prova 1 i prova final). La qualificació màxima de la recuperació és 5.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis i redaccions 30% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Participació i presentacions a classe 10% 2 0,08 6, 13, 20, 21, 22, 24
Prova escrita 1 10% 1,5 0,06 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
Prova escrita final 50% 3 0,12 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Bibliografia

Bibliografia

Amadeo, Imma, i Jordi Solé, Curs pràctic de redacció (Barcelona: Educaula, 1996).

Badia, Jordi, et al., El llibre de la llengua catalana (Barcelona: Castellnou, 2004).

Blecua, Alberto, Manual de crítica textual (Madrid: Castalia, 1983).

Cassany, Daniel, Esmolar l'eina. Guia de redacció per als professionals (Barcelona: Empúries, 2007).

Coromina, Eusebi, et al., El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposición oral i recursos (Vic: Eumo, Universitat de Vic, 2000).

Gabinet de Llengua Catalana, Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs, 2a ed. (Bellaterra: Gabinet de Llengua Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona, 1995).

Garolera, Narcís (ed.), Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, 4 vols. (Barcelona: Curial, 1982-1985).

Garolera, Narcís (ed.), Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, 2 vols. (Barcelona: Columna, 1994-1995).

Kraye, Jill (ed.), The Cambridge Companion to Renaissance Humanism (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Trad. cast. Introducción al humanismo renacentista (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

Martínez-Gil, Víctor (coord.), Models i criteris de l'edició de textos (Barcelona: UOC, 2013).

Mestres, Josep M., Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos (Vic: Eumo, 1995).

Morison, Stanley, First Principles of Typography (Cambridge: Cambridge University Press, 1951). Trad. cast. Principios fundamentales de la tipografía (Barcelona: Ediciones del Bronce, 1998).

Pujol, Josep M., i Joan Solà, Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic (Barcelona: Columna, 1995).

Quetglas, Pere, Elementos básicos de filología y lingüística latinas (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006).

Reynolds, L. D, i N. G. Wilson, Scribes & Scholars. A Guide to the Transmissionof Greek & Latin Literature, 3ª ed. (Oxford: Oxford University Press, 1991). Trad. cast. Copistas y filólogos: Las vías de transmisión de las literaturas griega y latina (Madrid: Gredos, 1986).

Rigo, A. i Genescà, G., Tesis i treballs: aspectes formals (Vic: Eumo, 2000).

Solà, Joan, i Josep M. Pujol, Tractat de puntuació (Barcelona: Columna, 1990).

 

 Enllaços

Associació d'Escriptors en Llengua Catalana: www.escriptors.cat

Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA): www.bnc.cat/digital/arca

Argumenta: http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/index.html

Biblioteca de Catalunya: http://www.bnc.cat/

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives: http://www.lluisvives.com/

 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: portal lingüístic: http://esadir.cat

Corpus Informatitzat del Català Antic: www.cica.cat

Culturcat: www.culturcat.cat

Diccionari català-valencià-balear (DCVB): dcvb.iecat.net

Diccionari de la Lengua Catalana (DIEC2): http://dlc.iec.cat

Espais Escrits: www.espaisescrits.cat

Gramàtica essencial de la llengua catalana (IEC): https://geiec.iec.cat

Gramàtica zero (UV): http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf

Gran Enciclopèdia Catalana (GEC): http://www.enciclopedia.cat/

Institut d’Estudis Catalans (IEC): Recursos lingüístics: https://www.iec.cat/llengua/recursos.asp

Institució de les Lletres Catalanes: www.gencat.cat/cultura

Llengua Catalana a Gencat.cat: www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat

Mapa Literari Català: www.mapaliterari.cat

Narpan. Espai virtual de literatura i cultura medieval: http://www.narpan.net/

Optimot: Consultes lingüistiques: https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO): http://www.raco.cat/index.php/raco

Traces. Base de dades de llengua i literatura catalanes: http://www.traces.uab.cat

Universitat Oberta de Catalunya. Servei lingüístic: http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Programari

No n'hi ha.