Logo UAB
2022/2023

Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot

Codi: 105823 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística FB 1 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català FB 1 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eulàlia Bonet Alsina
Correu electrònic:
eulalia.bonet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Francesc Josep Torres Tamarit

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és assolir un domini de les propietats lingüístiques bàsiques del català relacionades amb els sons, els morfemes i els mots, distingint els aspectes descriptius dels normatius.

Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, l'evolució al llarg de la història i l'estructura actual.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la seva història i en l'actualitat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la variació de les llengües catalana i anglesa, tant en un context històric com en el context social global i multilingüe actual.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar els principals factors de variació lingüística del català i de l’espanyol, siguin historicopolítics, diatòpics, semàntics o pragmàtics, i la seva evolució al llarg de la història i a l’actualitat.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar estructures lingüístiques.
 2. Analitzar les estructures lingüístiques.
 3. Analitzar les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua actual que més problemàtica susciten.
 4. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 5. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 6. Aplicar els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i varietats.
 7. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 8. Descriure les característiques articulatòries dels sons del català.
 9. Descriure les varietats del discurs oral i del discurs escrit, l'adequació i els graus de formalitat.
 10. Determinar els tipus de registre a partir de bases fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques.
 11. Determinar tipus de registre sobre bases fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques.
 12. Distingir els aspectes sistemàtics dels normatius en l'estudi de la llengua.
 13. Expressar-se amb correcció ortofònica en català estàndard.
 14. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 15. Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i analitzar dades rellevants relacionades amb l'estudi de la varietat lingüística.
 16. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 17. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 18. Identificar i descriure els processos de flexió, derivació, composició i lexicalització.
 19. Identificar l'origen dels errors en l'ús de la llengua per parlants no nadius.
 20. Identificar l'origen dels errors en l'ús de la llengua per parlants no natius.
 21. Identificar les causes de la variació derivades del registre.
 22. Identificar les diferències lingüístiques entre les diferents varietats dialectals de la llengua.
 23. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 24. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per a fer-ne una anàlisi crítica.
 25. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 26. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 27. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 28. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 29. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 30. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 31. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 32. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 33. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 34. Solucionar els errors en l'ús de la llengua per parlants no nadius.
 35. Solucionar els errors en l'ús de la llengua per parlants no natius.
 36. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 37. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

1. Diferències entre la descripció gramatical i la normativa gramatical. Descripció i convencions de representació: pronúncia i ortografia; lexicó i diccionaris.

2. Unitats lèxiques: informació regular i informació idiosincràtica. Mots existents i mots possibles.

3. Sons i distribució dels sons. Regularitats fonològiques i al·lomorfia.

4. Formació de mots: derivació i composició; altres mecanismes de formació de mots. L’adaptació de mots d’altres llengües.

5. La flexió. Relacions paradigmàtiques. El gènere i el nombre en la flexió nominal. La flexió verbal.

6. Els pronoms.

Metodologia

Es combinaran les explicacions de conceptes amb la resolució i discussió d’exercicis, individuals i en grup.

Tota la informació pertinent relacionada amb l’assignatura es notificarà pel Campus Virtual (Moodle).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aula invertida 10 0,4 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 37
Discussió de problemes 15 0,6 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 37
classes magistrals 20 0,8 1, 3, 7, 8, 11, 18, 21, 30, 37
Tipus: Supervisades      
Resolució de problemes en grup 5 0,2 3, 11, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 33, 37
Resolució individual d'exercicis 20 0,8 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 37
Tutories programades 5 0,2 4, 6, 23, 24, 27, 30, 32
Tipus: Autònomes      
Estudi i treball personal 58 2,32 36

Avaluació

L’avaluació es basarà en:

(1) Participació activa a classe: 10%

(2) Lliurament d’exercicis, individuals i en grup: 30%

(3) Prova escrita parcial: 20%

(4) Prova escrita final: 40%

El dia / hora de revisió de les activitats d’avaluació es notificarà amb antelació.

Per accedir a la recuperació s’haurà d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total i haver obtingut una nota entre un 3,5 i un  4,9. La nota màxima que es pot obtenir amb la recuperació és 5. Queden excloses de la recuperació les activitats (1) i (3).

S’obtindrà un ‘no avaluable’ quan s’hagin realitzat menys d’un 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n’adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Per aprovar l’assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui  instruirSi es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercicis individuals i en grup 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Participació activa 10% 10 0,4 11, 13, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 35
Prova escrita final 40% 2 0,08 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 36
Prova escrita parcial 20% 2 0,08 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 30, 33

Bibliografia

Fabra, Pompeu. 1956. Gramàtica catalana. Barcelona: Teide.

Institut d’Estudis Catalans. 2016. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: IEC.

Solà, Joan, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya. 2002. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries.

 

Al principi del semestre es passarà una llista detallada de referències, materials i enllaços per a cada tema.

 

Programari