Logo UAB
2022/2023

Principis de la Teoria de Gènere

Codi: 105800 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Alba Torrents Gonzalez
Correu electrònic:
alba.torrents@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura rau a palesar els principis de la teoria de gènere en el context del pensament contemporani i, de manera específica, del pensament feminista. L'alumnat assolirà un coneixement introductori a les teories relatives al gènere des de l'estudi de nocions com ara la identitat, la diferència, el cos, la sexualitat, el poder, el discurs o la materialitat. Alhora, l'alumnat es familiaritzarà amb els autors i autores que han contribuit de manera significativa a nodrir la teoria de gènere fins a l'actualitat. També es posarà atenció en els debats més rellevants en l'espai públic local i internacional. 

Competències

 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Identificar i qüestionar les representacions de gènere en la història de les idees, les arts i la cultura, així com en la construcció del coneixement científic.
 • Interpretar i explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els processos de generació de desigualtats en un context de globalització.
 • Interpretar i interrelacionar les bases conceptuals de les teories feministes.
 • Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i el territori a partir dels conceptes i enfocaments de l'anàlisi sociocultural.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera crítica els discursos divulgatius, especialment en relació amb la ideologia i els biaixos etnocèntrics i sexistes.
 2. Analitzar les representacions del cos en les produccions culturals i artístiques al llarg de la història.
 3. Contrastar els debats sobre feminisme i masculinitats.
 4. Descriure els conceptes fonamentals de la teoria de gènere.
 5. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 6. Explicar els vincles històrics entre el feminisme i altres moviments contra la desigualtat (afrodescendència, LGBTI, etc.).
 7. Fer un ús inclusiu del llenguatge.
 8. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 10. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 11. Reconèixer els períodes clau de la història del feminisme.
 12. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

Bloc 1. Introducció a la teoria de gènere.

Bloc 2. Gènere i poder.

Bloc 3. Gènere, cos i desig.

Bloc 4. Teoria de gènere, ciència i tecnologia.

 

Metodologia

La metodologia docent serà híbrida/bimodal (presencial i/o virtual).

S'emprarà una metodologia situada, interdisciplinar i interseccional, que pugui donar compte de les nocions tractades en clau decolonial i posthumanista. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació de curs. Exposicions teòriques dels principals conceptes. Comentaris de text. Avaluació dels continguts del curs i de la metodologia. 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories. 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Preparació de temes i textos. Preparació exposició. Preparació comentari de text. Preparació examen. 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació del curs és continuada i pressuposa el seguiment constant del curs. Per aprovar el curs cal que la nota de l'examen final sigui, com a mínim, de 5. Si un alumne no compleix aquesta condició, caldrà que es presenti a la reavaluació. Tot alumne, però, es pot presentar a la reavaluació per apujar la nota dels exàmens.

El comentari i l'exposició no són objecte de reavaluació en cap cas.

Hom qualificarà amb no avaluable l'alumne que només hagi fet activitats d'avaluació per un valor inferior al 30%.

No hi ha segona convocatòria.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text / Exposició oral. 20% / 20% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Examen final 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Preparació i participació a classe. 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

L'alumnat tindrà a la seva disposició un dossier de textos a principi de curs.

Programari

L'assignatura no requereix l’ús de cap programari, tot i que s’utilitzarà el campus virtual de la Universitat Autònoma de Barcelona per compartir materials.