Aquesta versió de la guia docent és provisional fins que no finalitzi el període d’edició de les guies del nou curs.

Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Professionals

Codi: 105077 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Dorado Ferrer
Correu electrònic:
xavier.dorado@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Cal haver superat totes les assignatures de primer curs i tenir un mínim de 120 ECTS superats per poder matricular aquesta assignatura

Objectius

L’objectiu formatiu general de l’assignatura és que l'estudiant posi en pràctica i apliqui a l'entorn laboral les competències adquirides a través de les restants matèries de què consta el pla de estudis. S’espera que en finalitzar el mòdul l'estudiant sigui capaç de:

1. Identificar els agents i els recursos necessaris per donar resposta a les necessitat de la gestió de la prevenció i de la seguretat integral;

2. Comprendre els elements involucrats en la gestió eficient de la tecnologia en les operacions de seguretat;

3. Analitzar i valorar críticament intervencions preventives en matèria de seguretat;

4. Participar en l’aplicació dels procediments bàsics relacionats amb la gestió eficient de la tecnologia en les operacions de seguretat;

5. Participar activament en el desenvolupament i/o implementació de projectes que donin respostes integrals als problemes de seguretat;

6. Participar activament en la identificació i avaluació dels possibles efectes de les intervencions;

7. Integrar activament i treballar en equips multi o interdisciplinaris; 8. Comunicar els resultats de l’anàlisi d’una intervenció preventiva a altres professionals i als clients.

 

El mòdul de pràctiques està programat pel segon semestre però es pot flexibilitzar el moment en el qual es realitza si els responsables acadèmics ho valoren convenient. En qualsevol cas la seva avaluació es realitza durant el mes de juny. Aquelles persones que desitgin fer aquesta assignatura abans d’iniciar el segon semestre ho hauran de sol·licitar a la Coordinació del Grau: coordinació.grau.epsi@uab.cat i argumentar els motius que l’impulsen a fer-ho. En cap cas la realització de les pràctiques poden ser motiu d’incompliment en alguna altra de les assignatures de les que estigui matriculat a l’Escola.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 6. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 8. Contrastar en un àmbit real els coneixements adquirits en el procés formatiu.
 9. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 10. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 11. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 12. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 13. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats acadèmic-professionals de l'àmbit de coneixement propi.
 14. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 15. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 16. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 17. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 18. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 19. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 20. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 21. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 22. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 23. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 24. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 25. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 26. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 27. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 28. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 29. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 30. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

L'assignatura de pràctiques cobreix les àrees de:

Seguretat Pública
Seguretat Laboral
Seguretat de la Comunitat
Seguretat Privada
Detectiu Privat (En el cas de detectiu privat l'assignatura es estrutuará com una simulació ja que la regulació de la professió impedeix a les persones que no tinguin la TIP de Detectiu estar en un despatx de detectius)

Metodologia


Les pràctiques tindran una durada de 300h a l'empresa / institució de destinació (en el cas de detectiu privat serà la simulació de pràcticum)

L'assginatura també inclou 4 hores de tutories

Selecció

• A l’espai moodle de Pràctiques Externes apareixen publicades totes les ofertes de pràctiques disponibles, amb una descripció de cadascuna.
• L’empresa trucarà els estudiants seleccionats per una fase d’entrevistes personals.
 

Formalització del conveni

Una vegada es notifiqui l'acceptació de l'estudiant per part de l’empresa, cal que es posi en contacte amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball (practiques.alumnes.fuab@uab.cat) per tal de formalitzar el conveni especificant que es tracta de pràctiques curriculars.

El conveni és un document que recull els drets i obligacions de cadascuna de les parts (empresa, estudiant, escola) en relació amb l’estada de pràctiques. És imprescindible que estigui signat per totes les parts perquè es puguin començar les pràctiques.

Una vegada el conveni estigui signat per la direcció del centre, l’estudiant ha de recollir-ne tres exemplars, que haurà de signar el responsable a l’empresa i ell/a mateix/a. Dels tres exemplars signats, l’empresa se’n queda un, l’estudiant un altre i el tercer s’ha de retornar a la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball de l’escola.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques 300 12

Avaluació

Realització de les pràctiques

• Quan l'estudiant hagi assolit el 50% de les pràctiques, haurà de redactar un informe d’acord amb el model que hi ha a l’aula moodle i enviar-lo al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe a l’escola. Els models de document els trobarà a l'aula moodle Pràctiques externes.

• En cas de produir-se qualsevol tipus d’incidència, l’estudiant es pot posar en contacte amb el tutor o amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball, que valoraran la millor manera de resoldre-la.
 

Finalització de les pràctiques

• Una vegada finalitzat el període de pràctiques caldrà que l’estudiant redacti una memòria final d’acord amb el model annex al conveni, i l’enviï al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe final a l’escola. Els models es troben a l'espai Moodle Pràctiques externes.

• La qualificació de les pràctiques es produirà a finals de juny seguint els criteris marcats per la Guia Docent de l'assignatura.
 

Convalidació de l'assignatura Pràctiques externes

Podran convalidar les pràctiques curriculars aquells estudiants que puguin acreditar experiència laboral prèvia superior a un any en l'àmbit laboral propi de les pràctiques.

Per fer-ho haurà de presentar una sol·licitud a Gestió Acadèmica acompanyada d'un informe de vida laboral on quedi reflectida la seva experiència en el sector i càrrec propide la seva especialització curricular:

• Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals
• Seguretat Privada
• Seguretat Pública

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe Final (empresa) 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Informe Intermedi (alumne) 10% 0 0 8, 12, 22, 24
Informe Intermedi (empresa) 15% 0 0 22, 23, 24, 25
Memòria i valoració del tutor acadèmic 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bibliografia

La bibliografía estará presente en el Campus Virtual organizada por menciones

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365, sense prejudici del software específic que faci servir cada centre de pràctiques