Logo UAB
2022/2023

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Codi: 105046 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social FB 1 1
2500261 Pedagogia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
J. Reinaldo Martinez Fernandez
Correu electrònic:
josereinaldo.martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Grup 1 (Pedagogia) realitza docència en català, i algunes sessions en espanyol. Grup 2 (Educació Social) en espanyol.

Equip docent

Nuria Grau Sancho
Sara Escuin Lopez

Prerequisits

Essent aquesta una assignatura de primer curs no té prerequisits formals, però es recomana als i les estudiants que revisin els coneixements bàsics de biologia que han après durant els seus estudis previs (genètica, hominització, evolució, cervell, sistema nerviós, i d'altres conceptes relacionats). Es considera desitjable una revisió d'aspectes com: estructura i funcionament del cervell, sensació, atenció, percepció, aprenentatge, memòria, raonament, intel·ligència, relacions familiars i desenvolupament a la infància, adolescència, maduresa i vellesa. A més és desitjable una alta motivació, capacitat per l'organització de la informació, estratègies de síntesis, anàlisi i reflexió crítica.

Objectius

Aquesta assignatura té com a finalitat apropar els i les estudiants a l'estudi de la realitat humana, tant des del punt de vist filogenètic com ontogenètic (vida, desenvolupament, processos mentals, gènere, cultura, societat, etc.). S'espera que els i les estudiants comprenguin i reflexionin críticament al voltant de les bases biològiques i psicològiques que permeten descriure i explicar el comportament i els processos mentals de l'ésser humà i la forma com aquests es desenvolupen al llarg del cicle vital (des de la gestació fins a la reflexió al voltant de la mort). A més a més en aquesta assignatura els i les estudiants han d'assolir aprenentatges per a la identificació i actuació en cas de necessitats educatives específiques que requereixin atenció per tal d'assolir un desenvolupament adequat a partir de la consideració dels aspectes biopsicològics de la persona.

Competències

  Educació social
 • Acompanyar les persones en els seus processos de creixement i emancipació.
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
  Pedagogia
 • Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives.
 • Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i formatives i la seva incidència en la formació integral.
 • Desenvolupar i coordinar intervencions educatives amb persones o grups, amb necessitats específiques, en situacions de desigualtat o discriminació per raó de gènere, classe, ètnia, edat i/o religió.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comprendre com els aspectes biològics i psicològics afecten el desenvolupament al llarg del cicle vital.
 3. Comprendre i analitzar les implicacions educatives de les teories i models d'aprenentatge.
 4. Conèixer i comprendre el desenvolupament al llarg del cicle vital.
 5. Conèixer i identificar els principals trastorns del desenvolupament i de la personalitat, la seva incidència en el desenvolupament i implicacions educatives.
 6. Identificar necessitats educatives i d'atenció en persones, grups o col·lectius per mitjà de l'anàlisi de situacions i actuacions i establir línies d'intervenció.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.

Continguts

1. Teories, models i mètodes en l'estudi del desenvolupament i l'aprenentatge: 1.1. Les relacions entre desenvolupament, aprenentatge, cultura i educació. 1.2. Paradigmes clàsics en l'estudi del desenvolupament: Piaget y Vigotsky. 1.3. Mètodes qualitatius i quantitatius en l'estudi del desenvolupament i l'aprenentatge. 1.4. Tendències actuals en teoria i mètode en l'estudi del desenvolupament i l'aprenentatge.

2. El desenvolupament cognitiu, afectiu i psicomotor en la infància, adolescència i maduresa: 2.1. Gestació, naixement i els dos primers anys de vida. Desenvolupament psicomotor i afectiu. 2.2. Desenvolupament motor, cognitiu-lingüístic i socio-afectiu en la infància i l'adolescència. 2.3. Formació de la identitat, personalitat, autoestima i diferències individuals. 2.4. L'adultesa en el desenvolupament: cognició i desenvolupament socio-afectiu. 2.5. Vellesa. Tercera edat. Nous desafiaments. 2.6. Afrontament de la mort.

3. Perspectives per l'atenció a la diversitat en l'estudi del desenvolupament i de la personalitat. Aspectes evolutius i educatius: 3.1. Necessitats educatives: sensorials, motores, cognitives, emocionals i afectives. 3.2. Desenvolupament de la personalitat i principals trastorns. 3.3. Diferències culturals, diversitst i educació. L'escola inclusiva.

Metodologia

La metodologia docent que es proposa en aquesta assignatura té com a línies generals:

- Classes magistrals (30 hores): presentació per part dels professors/es dels temes centrals de l'assignatura, presentació d'un grup o grups d'estudiants per aprofundir en la reflexió i/o aplicació relacionada amb temes específics, passació de vídeos o pel·lícules d'interès per a l'assignatura, fòrum de discussió, entre d'altres.

- Seminaris (15 hores): treball individual pel anàlisi i discussió de textos i/o articles de recerca, elaboració de mapes conceptuals, organització i desenvolupament de pràctiques, tasques per a la trobada d'informació.

 

Aquesta assignatura utilitza una metodologia d'aprenentatge basat a la recerca (introducció, mètode, resultats, discussió i implicacions educatives.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7
Tasques supervisades 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treball autònomo 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Aquesta assignatura té tres punts de continguts amb 13 temes (revisar l'apartat de continguts). L'avaluació consistirà en avaluació escrita (50%) i treballs pràctics (50%). Es realitzarà una prova individual, a mitjan de desembre o inicis de gener (50%). Es realitzaran tres pràctiques (50%), la primera serà grupal (10%) i les dos restants seran individuals (20% + 20%).

L'assistència a les sessions de seminari és obligatòria. En qualsevol cas, es podrà valorar alguna absència prèvia comunicació amb el professor/a de l'assignatura.

La qualificació final serà la suma de les diferents avaluacions (50+10+20+20). Si l'estudiant no supera el mínim de cinc punts (5), haurà de realitzar l'avaluació programada com a recuperació. En aquest cas, es realitzarà una valoració global de tota l'activitat del/l'estudiant, es podran realitzar novament les proves individuals, i el resultat final serà apte/a (5 punts) o suspès/a.

El plagi serà motiu de suspensió de l'assignatura. En les matrícules següents de l'assignatura, l'avaluació pot consistir en una sola prova de síntesi que permeti la demostració de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge previstos. Els estudiants que no es presentin a cap de les avaluacions durant el curs ni en l'avaluació de recuperació obtindran una qualificació de no avaluable. Quan es faci una de les avaluacions es considerarà presentat, i per tant s'hauran de fer la resta de les avaluacions obligatòriament. 


Els resultats de cadascuna de les avaluacions s'hauran de comujnicar en el termini màxim d'un mes després de la seva realització, i s'haurà d'oferir una data de revisió dintre dels 10 dies següents a la seva publicació, a excepció de les proves de recuperació que seran de revisió, i publicació immediata. 


El tractament de casos particulars, dubtes, suggeriments, etc., s'haurà de plantejar als/les professors/es de l'assignatura. 


Tota aquesta informació i d'altra informació addicional es penjarà al inici del curs en el campus virtual de l'assignatura que farem servir com a eina de comunicació.

* La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova individual de conceptes 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 6
Seminari individual 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Guerrero, R. (2021). El cerebro infantil y adolescente. Barcelona: Planeta.

Lizaso Elgarresta, I., Acha Morcillo, J., Reizabal Arruabarrena, L., & García González, A. J. (2017). Desarrollo Biológico y Cognitivo en el ciclo vital. Madrid: Pirámide.

Martín Bravo, C., & Navarro Guzmán, J. (2011). Psicología del desarrollo para docentes. Madrid: Pirámide.

Martínez-Fernández, J. R., & Borràs, F. X. (comp., 2016). Aspectos Biopsicológicos de la Persona: procesos psicológicos básicos, desarrollo y educación. Madrid: Pearson Educación.

Palacios, J., Marchesi, A., & Coll, C. (comp., 2014). Desarrollo Psicológico y Educación. Madrid: Alianza Editorial.

 

REVISTES RELEVANTS:

Aloma, Anales de Psicología; Anuario de Psicología, Cultura & Educación, EDUCAR, Elec. J. of Research in Ed Psychology, Infancia & Aprendizaje, Psicothema.

 

Programari

CAP PROGRAMARI NECESSARI