Logo UAB
2022/2023

Intel·ligència Artificial i Salut

Codi: 105017 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 3 1
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Navines Lopez
Correu electrònic:
jorge.navines@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Manel Cremades Pérez
Francisco García Cuyas
Jordi Tarasco Palomares

Equip docent extern a la UAB

MARC ANTONI BROGGI TRIAS

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit les competències bàsiques de les assignatures de primer i segon curs, especialment les relacionades a epidemiologia i medicina preventiva.

Es recomana que l’estudiant estigui familiaritzat amb l’ús de les noves tecnologies.

Cal que l'estudiant tingui coneixements bàsics d'anglès que li permetin navegar i comprendre la informació continguda en les bases de dades i material audivisual que haurà de consultar en aquesta llengua.

Objectius

- Conèixer els fonaments -bases metodològiques i científiques- de la salut digital i les noves tecnologies aplicades a la medicina virtual (Smart Health).

- Conèixer els principals camps de desenvolupament contemporani de la salut digital.

- Adquirir competència amb tecnologies bàsiques a partir dels seus fonaments teòrics i indicacions, fent servir models clínics com facilitadors de l’aprenentatge.

- Els estudiants seran introduïts als conceptes i eines bàsiques de la Intel·ligència Artificial enfocades a la seva futura pràctica professional. Les sessions pretenen familiaritzar als estudiants amb l'ús de les eines més utilitzades i recursos en línia.

- Introduir a l'estudiant en les consideracions ètiques en l'ús de dades massives i la Intel·ligència Artificial.

Competències

  Medicina
 • Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 2. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 3. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 4. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 5. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

TEMA 1- Introducció a la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic.

TEMA 2- Medicina i Cirurgia basada a l’evidència. Normalització lingüística. Motors de cerca.

TEMA 3- Entorn smart city. Smart Health. Hospital Líquid. El paper del metge en un entorn Smart Health.

TEMA 4- Biometria del medi i Big Data. Internet of Things. App i Telemetria.

TEMA 5- Computació neuromòrfica. Aprenentatge profund. Models predictius supervisats i no supervisats. 

TEMA 6- El cervell mèdic global.

TEMA 7- Robòtica aplicada a l’àmbit assistencial. 

TEMA 8- Bioètica de l’Aprenentatge automàtic. Ètica algorítmica.

Metodologia

L'orientació de l'assignatura és divulgativa i pretén estimular l'alumne a que faci recerca en l'àmbit de les noves tecnologies.

L'aprenentatge contempla en molts casos la introducció i l'ús de les principals facilitats que ofereixen les aplicacions web i els programaris seleccionats.

L'alumne haurà de fer treball de camp i realitzar una presentació tipus powerpoint sobre algun dels temes tractats a classe i la seva aplicació en l'entorn mèdic assistencial.

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SESSIONS PRÀCTIQUES (SEMINARIS) 7 0,28 1, 2, 3, 4
TEORIA 8 0,32 1, 5
Tipus: Supervisades      
TUTORIA 10 0,4 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
PRESENTACIÓ ORAL 5 0,2 1, 2, 3, 5
RECERCA LLIURE 5 0,2 1, 2, 4, 5

Avaluació

La consolidació del que s'ha après en l'assignatura serà a través d’una presentació tipus powerpoint sobre algún dels temes tractats, que serà defensat a classe amb la resta de companys.

Les competències de l'assignatura s'avaluaran de forma continuada, amb l'assistència (40% de la nota), la tutoria (20%) la realització d'una presentació (40% de la nota).

La qualificació mínima necessària per superar l'assignatura és de 5 punts.

Els estudiants que no hagin superat l'assignatura per mitjà de l'avaluació continuada podran fer un treball addicional com a recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a les classes 40% 15 0,6 2, 3, 4
Presentació oral 40% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Tutoria 20% 15 0,6 1, 2, 3

Programari

No cal programari especific