Logo UAB
2022/2023

Gestió de Continguts Multimèdia i Interactius

Codi: 104986 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Santiago Tejedor Calvo
Correu electrònic:
santiago.tejedor@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Clara Soteras i Acosta
Marta Portales Oliva
Jaime Ribo Rojo
Lluís Pastor Pérez

Prerequisits

Els prerequisits de l'assignatura es centren en l'ús d'internet (principals plataformes, xarxes socials i recerca d'informació), capacitat d'anàlisi crítics de materials i domini de la redacció periodística (directrius d'escriptura i tipologia de gèneres).

Objectius

L'assignatura té com a principal objectiu el coneixement, anàlisi i maneig de la comunicació digital (especialment, per cibermitjans i xarxes socials) mitjançant l'adquisició d'habilitats en la concepció, el disseny i la producció de continguts digitals de diferent tipus, la seva publicació i difusió en el ciberespai.

En aquest sentit, els objectius es concreten en:

1. Reflexionar sobre els fonaments de la comunicació digital.
2. Conèixer les pautes d'escriptura per a pantalles.
3. Estudiar els paràmetres de disseny de continguts digitals.
4. Familiaritzar-se amb les principals plataformes i eines.
5. Conèixer dinàmiques d'estratègia digital.
6. Assimilar els fonaments de SEO i analítica web.
7. Estudiar la identitat digital: Branding i mitjans.
8. Conèixer pautes per a la gestió de crisi comunicatives.
9. Aplicar rutines de producció a cibermitjans.
10. Estudiar bones pràctiques i analitzar les tendències de el sector.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de l'escriptura i la narrativa periodístiques i les seves aplicacions en els diferents gèneres, mitjans i suports.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.
 • Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar els textos escrits a les necessitats específiques que impliquen la utilització de tecnologies i els seus sistemes per processar, elaborar i transmetre informació.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 4. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 7. Distingir les teories de l'escriptura i la narrativa periodístiques per aplicar-les als gèneres periodístics en mitjans audiovisuals.
 8. Distingir les teories de l'escriptura i la narrativa periodístiques per aplicar-les als gèneres periodístics en suports multimèdia.
 9. Gestionar el temps de manera adequada.
 10. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 13. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 14. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

 1. Fonaments de la comunicació digital.
 2. Com escriure per a pantalles.
 3. Paràmetres de el disseny de continguts digitals.
 4. Plataformes i eines per al comunicador digital.
 5. Estratègia digital.
 6. Fonaments de SEO i analítica web.
 7. Identitat digital: Branding i mitjans.
 8. Gestió de crisi comunicatives.
 9. Rutines de producció en cibermitjans.
 10. Estudi de casos i tendències.

 • El contingut d’aquesta assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.
 • El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura.
 • Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.
 • En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

 • La base de la metodologia docent serà arribar a un aprenentatge autònom per part dels estudiants.
 • L'activitat tutelada pel professor, amb una participació constant i activa de l'alumne, permetrà que aquest assumeixi les competències genèriques i específiques plantejades en el disseny de l'assignatura, dins del Pla d'estudis.
 • Les activitats d'aprenentatge (classes pràctiques) ocupen un protagonisme destacat en el marc de l'assignatura. Els alumnes assistiran a classes teòriques on s'explicaran conceptes, desenvoluparan debats i comentaran materials i casos.
 • La separació del grup en subgrups d'índole pràctica permetrà un treball i una exercitació variada i molt detallada dels exercicis plantejats. El campus virtual serà una eina important en el marc de l'assignatura.
 • IMPORTANT: La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
 • La plataforma www.somosperiodismo.es serà la referència. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6 7, 8
Estudi i treball autònom 30 1,2
Laboratori 27 1,08 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Activitats d'avaluaci? 6 0,24 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13
Tutories 7 0,28
Tipus: Autònomes      
Campus virtual 3 0,12

Avaluació

El sistema d'avaluació tindrà dues parts clarament diferenciades:
PART PRÀCTICA: 70%.
PART TEÒRICA: 30%.

L’assignatura consta de les activitats d’avaluació següents:
PART PRÀCTICA: Projecte (30% sobre la qualificació final) i Pràctiques (40% sobre la qualificació final).
PART TEÒRICA: Examen (30% sobre la qualificació final).
Per poder aprovar l’assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en cada activitat.

Aspectes a considerar: 

 • L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.
 • Per poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir la nota mitjana de 3,5.
 • Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són: Projecte.
 • En ser avaluació contínua, s'hauran de realitzar totes les proves avaluables programades. (En casos excepcionals, i prèvia aprovació de l'Equip docent, es podrà dissenyar un sistema d'avaluació diferent).
 • Per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar tant la part pràctica com la teòrica (obtenint la qualificació equivalent a un 5 sobre 10, en cadascuna de les parts).
 • En cas d'aprovar una de les parts i suspendre l'altra, l'alumne tindrà la qualificació de suspens.
 • En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 • Més de tres faltes d'ortografia en alguns treballs suposarà el suspens d’aquests.
 • La nota obtinguda en la reavaluació de teoria serà la nota final d'aquesta part.
 • La nota obtinguda en la reavaluació de pràctica farà mitjana amb la nota obtinguda en les pràctiques del curs.
 • A les proves de reavaluació (teòrica i pràctica) també podran accedir els alumnes que desitgin pujar la seva nota. La nova nota serà la definitiva a la part teòrica i farà mitjana amb la resta de pràctiques a la part pràctica.
 • En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en examen de teoria i práctica. 
 • La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30 6 0,24 7, 11, 12
Projecte 30 16 0,64 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Pr?ctiques 40 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

 


NOTA:
 Al llarg del curs es treballarà igualment amb materials derivats de weblogs, llocs web, mitjans de comunicació i congressos del sector.

Programari

L'assignatura desenvolupa un taller de producció de continguts a partir d'eines multimèdia en línia. El treball es realitza en laboratoris d'informàtica. Les sessions virtuals seran conduïdes per Teams o Zoom. La plataforma www.somosperiodismo.es serà la referència.