Logo UAB
2022/2023

Dret de la Comunicació i Deontologia Professional

Codi: 104980 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Fernandez Alonso
Correu electrònic:
mariaisabel.fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Hi haurà seminaris en català

Prerequisits

-

Objectius

Amb aquesta assignatura es vol que els alumnes coneguin les normes jurídiques i els principis deontològics bàsics per a l’exercici del periodisme.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Demostrar un coneixement adequat del món contemporani i la seva evolució històrica recent en les dimensions social, econòmica, política i cultural.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Aplicar els principis deontològics i normatius a la producció de textos periodístics.
 3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 4. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 5. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 6. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 7. Gestionar el temps de manera adequada.
 8. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 13. Reconèixer i descriure els codis d'autoregulació i els codis ètics de la professió, tant en l'Estat espanyol, com en l'àmbit de la UE.
 14. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 15. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1.- Delimitació conceptual, justificació i enfocament de l’assignatura

2.- Sistema de fonts i jurisprudència a l’ordenament jurídic espanyol

3.- Drets de la Comunicació en la Constitució Espanyola: llibertat d’expressió, dret a la informació, clàusula de consciència i dret de rectificació.

4.- Límits als drets comunicatius: els drets individuals a l’honor, la intimitat, la pròpia imatge i la protecció de dades personals

5.-  Límits als drets comunicatius: els interessos públics (seguretat nacional i secrets oficials, ordre públic, salut pública, moral, i protecció de la joventut i la infància)

6.- Publicitat de l’activitat dels poders públics

7.- Pluralisme en el sistema de mitjans: intern (mitjans públics) i extern (normativa sobre concentració)

8.- Autorregulació. Mecanismes interns: llibres d’estil, estatuts de redacció i ombudsman

9.- Autorregulació. Mecanismes externs: codis deontològics i consells de premsa. Els reguladors independents

10.- Balanç i reptes de futur

Metodologia

Setmanalment s’impartirà una hora de teoria i dos de seminari. En els seminaris s’analitzaran casos pràctics (vinculats tant com sigui possible a l’actualitat) que permetin aprofundir en els continguts de les sessions teòriques.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de l’evolució de la pandèmia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 16 0,64 13
Seminari 32 1,28 2, 13
Tipus: Supervisades      
Exàmens 6 0,24 2, 13
Tutories 5 0,2 2, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 85 3,4 2, 13

Avaluació

Activitat A: Prova pràctica de seminari, 25% sobre la qualificació final

Activitat B: Prova pràctica de seminari, 25% sobre la qualificació final

Activitat C: Prova final teòrica, 50% sobre la qualificació final

Per superar l’assignatura cal haver aprovat la prova final teòrica.

Només hi haurà recuperació de la prova final teòrica. No dels seminaris.

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova final teòrica 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Prova pràctica de seminari 25% 2 0,08 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Prova pràctica de seminari 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Treballarem amb un manual:

Martínez Otero, Juan: Lecciones de Derecho de la Comunicación. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.

En les diferents sessions de teoria i seminari es facilitaran lectures puntuals obligatòries i textos complementaris recomanats per a cada tema.

Programari

-