Logo UAB
2022/2023

Comunicació i Opinió Pública

Codi: 104979 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 2
2501933 Periodisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ezequiel Ramon Pinat
Correu electrònic:
ezequiel.ramon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es requereix que l'alumnat tingui coneixement de l'actualitat política i social. També són condicions indispensables una actitud proactiva, participativa, un interès pel context geopolític i sensibilitat pels conflictes socials de proximitat.

Objectius

 • Identificar els actors polítics (en un sentit ampli del concepte) i de la societat civil, i establir les seves relacions amb els mitjans de comunicació
 • Analitzar la contribució i influència dels mitjans de comunicació a la democràcia.
 • Analitzar els processos de creació de l'opinió pública.

Competències

  Periodisme
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar la influència dels mitjans de comunicació segons l'opinió pública.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 5. Identificar els fenòmens i plantejar els problemes teòrics relatius a la comunicació audiovisual.
 6. Identificar els fonaments de les teories i de la història de la comunicació.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 9. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 10. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 15. Valorar els impactes socials de la mediació tecnològica en la comunicació contemporània.
 16. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

 1. Introducció.
 2. El 'demos', l'estat i la cultura solidària com a condicions democràtiques.
 3. La prosperitat econòmica i el context geopolític com a facilitadors.
 4. El rol del sistema de comunicació i la gestió de l'espai de debat i deliberació.
 5. De la propaganda totalitària a la persuasió coercitiva.
 6. L'esfera pública de Habermas i l'opinió pública com a control social.
 7. La mobilització col·lectiva, dels seus orígens fins a Internet i la Web 2.0.
 8. Estudis crítics 2.0, algoritmes, dades i perspectives de futur.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

La perspectiva de gènere s'incorporarà com a part integrant del programa.

Metodologia

La docencia combinarà diversos mètodes d'ensenyament per a promoure l'aprenentatge dels estudiants:

Activitats dirigides 

a) Classes magistrals: en aquestes sessions el professor explicarà els conceptes bàsics i les nocions de l'assignatura i permetrà als alumnes discutir i reflexionar sobre el contingut principal a través d'una participació activa. 

b) Seminari: sessions de treball centrades en lectures, activitats orals o presentacions en grup, treballs de curs individuals.

Activitats supervisades 

a) Tutories: els estudiants podran consultar amb la professora de l'assignatura, en determinat horari, per a aclarir els dubtes que puguin tenir sobre l'assignatura.

b) Sessions d'avaluació.

Activitats autònomes 

a) Treball autoorganitzat: lectura de textos i cerca d'informació, redacció de treballs individuals. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i activitats a l'aula 30 1,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16
Tipus: Supervisades      
Seminari 14 0,56 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Treball autònom de l'estudiant 54 2,16 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en la prova de síntesi. 

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació de l'assignatura. Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana de 3.5 o superior. Les activitats que quedaran excloses del procés de recuperació són: el seminari i el treball individual de curs. 

Alumnes de segona matrícula: avaluació final 

En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi al final del semestre. La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi. 

Plagi 

L'estudiantat que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat...) que pugi conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixen diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova de síntesi 50% sobre la qualificació final 4 0,16 1, 2, 4, 6, 11, 13, 14, 15
Seminari 20% sobre la qualificació final 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16
Treball individual de curs 30% sobre la qualificació final 34 1,36 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Chadwick, Andrew. 2006. Internet politics: States, citizens, and new communication technologies. New York: Oxford University Press.

Chadwick, Andrew. 2017. The Hybrid Media System: Politics and Power. 2nd ed. Nova York: Oxford University Press.

Curran, James. 2011. Media and Democracy. Abingdon, Oxon: Routledge. 

Donsbach, Wolfgang i Michael W. Traugott, eds. 2008. The Sage Handbook of Public Opinion ResearchLondres-Thousand Oaks: Sage.

Esser, Frank i Jesper Strömbäck, eds. 2014. Meditatization of Politics. Understanding the Transformation of Western Democracies. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Gerbaudo, Paolo. 2019. The digital party: Political organisation and online democracy. Londres: Pluto Press.

Grossi, Giorgio. 2007. La opinión pública. Teoría del campo demoscópicoMadrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Mazzoleni, Gianpietro. 2010. La comunicación política. Madrid: Alianza Editorial.

Ortega, Felix. 2011. La política mediatizadaMadrid: Alianza Editorial.

Semetko, Holli i Margaret Scammell, eds. 2012. The SAGE Handbook of Political Communication. Londres: Sage Publications.

Street, John. 2001. Mass media, politics and democracyNova York: Palgrave Macmillan.

Programari

No cal.