Logo UAB
2022/2023

Fotografia Publicitària

Codi: 104898 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Leonor Balbuena Palacios
Correu electrònic:
leonor.balbuena@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

ALUMNES ERASMUS I MOBILITAT INTERESSATS EN AQUESTA ASSIGNATURA, PER L'ESPECIAL METODOLOGIA I LA LIMITACIÓ ESPAIS DE LABORATORI, QUE POT LIMITAR LA QUOTA MATRÍCULA AMB LLISTA D'ESPERA,
ÉS IMPRESCINDIBLE CONCERTAR ENTREVISTA A PRINCIPIS DE SETEMBRE, O EN TOT CAS SEMPRE ABANS DE L'INICI DE LES CLASSES, AMB LA PROFESSORA LEONOR BALBUENA A L'EMAIL: Leonor.Balbuena@uab.cat
NO S'ATENDRÀ AMB POSTERIORITAT.

 

Objectius

La FOTOGRAFIA PUBLICITÀRIA és la capacitat de trobar solucions creatives als problemes que planteja la comunicació mitjançant la creació d'imatges simbòliques. La imatge és fonament per al desenvolupament de propostes de comunicació creatives i dimpacte visual.

La Fotografia publicitària és capaç de captar, mitjançant una imatge simbòlica i connotativa, l'atenció visual d'un target. Una imatge poderosa pot ser un anomenat publicitari en si mateixa.

Principals objectius formatius: Coneixements bàsics de tecnologia i llenguatge visual. Procés de producció i creació fotogràfica dins làmbit publicitari. Revelat digital i retoc bàsic aplicat al seu ús publicitari. Activitats sobre il·luminació artificial aplicada a produir imatges publicitàries. Anàlisi i ús de la imatge. Creació i realització de missatges gràfics publicitaris creatius.

 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Demostrar que coneix l'estructura i les funcions del context tecnològic que intervé en el procés de la comunicació publicitària.
 • Demostrar que coneix les teories de la composició fotogràfica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 7. Identificar els aspectes més significatius de la tradició fotogràfica publicitària.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 17. Utilitzar els instruments tecnològics de la composició i l'edició de missatges gràfics.
 18. Utilitzar les tècniques d'enquadrament, exposició i edició de la imatge fotogràfica.
 19. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 20. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

BLOC 1 . Tècnica & imatge publicitària

- La càmera - Sensibilitat. Objectius. Obturador. Diafragma. Control dexposició. Balanç de blancs. Enfocament.

- Il·luminació: característiques / Control de la il·luminació / Ús de platós

- El simbòlic del color i el blanc i negre

- Postproducció digital

 

BLOC 2. El projecte fotogràfic publicitari

- Característiques i objectius

- Metodologia d'un projecte fotogràfic professional

- El guió: concepte i brief

 

BLOC 3. Gèneres fotogràfics

- Fotografia de moda & retrats

- Fotografia de productes

- Fotografia gastronòmica

 

BLOC 4. La imatge publicitària

Metodologia

La proposta activa d'un PROJECTE publicitari que integri diferents peces publicitàries.

El projecte consisteix a crear un PORTAFOLI d'Agència amb l'exhibició d'alguns dels seus treballs amb un format digital (pàgina web). El dossier estarà compost per dos projectes realitzats en grup. L'objectiu és treballar amb originals propis i aplicar-los en creacions gràfiques.

El grup de treball formarà una AGÈNCIA. El projecte PORTAFOLI serà realitzat pels integrants de l'Agència.

La dinàmica serà de treball actiu, principalment de plató fotogràfic o extern segons les peces a realitzar, i de disseny gràfic fins a completar l'art final.

PROJECTE: La metodologia segueix el concepte d'aprenentatge actiu. Mitjançant l'orientació de l'equip docent i la planificació inicial de les sessions presencials, a través dels mòduls integrats de teoria i pràctica de la presa d'imatge i l'edició final, cada equip té l'encàrrec de desenvolupar una activitat final (PROJECTE: PORTAFOLI D'AGÈNCIA), en què l'alumne també tindrà responsabilitats individuals. L'Aprenentatge Actiu també inclou materials virtuals i activitats que ajudin a complementar el procés, com ara les fitxes didàctiques, materials de lectura i anàlisi.

PROJECTE INDIVIDUAL: L'estudiant tindrà la possibilitat de fer un projecte gràfic individual.

TUTORIA: La tutoria permanent dels professors a la unitat de producció fotogràfica en les diferents fases de producció, el suport dels tècnics de laboratori, i la consulta de materials virtuals i bibliogràfics conduirà l'alumne de forma gradual als seus objectius.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SESSIONS TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES 52,5 2,1 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20
Tipus: Supervisades      
TUTORIES 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
ESTUDI INDIVIDUAL 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Avaluació

Les activitats d'avaluació són:

- Activitat 1. Aprenentatge, 10% sobre la qualificació final

- Activitat 2. Gèneres, 15% sobre la qualificació final

- Activitat 3. Projecte transversal, 15% sobre la qualificació final

- Activitat 4. Advertising, 30% sobre la qualificació final

- Activitat 5. Personal, 20% sobre la qualificació final

- Activitat 6. Tutories, 10% sobre la qualificació final

 

Per poder aprovar l'assignatura, cal treure una nota mínima de 5 a totes les activitats.

 

Recuperació

Lalumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt dactivitats, el pes de les quals sigui dun mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per poder presentar-vos a la recuperació de l'assignatura, caldrà haver obtingut una nota mitjana de 3,5. Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són: Activitat 1 i 3.

 

Plagi

En cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, independentment del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats, en els actes davaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projectes grupals/ Projecte individual 75% 5,5 0,22 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Sessions pràctiques (cámera digital/il.luminació) 15% 1,5 0,06 4, 7, 15, 16, 17, 18
TUTORIES 10% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

Eguizábal Maza, Raúl. “La fotografía publicitaria.” (2012): n. pag. Print.

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/ja52mf/alma991059298677306706

Gilmore, Steven R. Creatividad fotográfica : proyectos reales de manipulación fotográfica: del briefing al resultado final / Steven R. Gilmore. Barcelona: Index Books, 2000. Print.

Mellado, José María. Fotografia digital de alta calidad. Ediciones Artual. Barcelona, 2007.

Merino, Miguel. Fotografía de producto y publicidad : consigue realizar 50 imágenes espectaculares / Miguel Merino. Madrid: JdeJ editores, 2017. Print.

Lens Leiva, Jorge. “Tendencias de la fotografía publicitaria contemporánea: grandes marcas, grandes conceptos.” (2012): n. pag. Print.

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/ja52mf/alma991059300808206706

Freeman, Michael. Guía completa de fotografía digital. Naturart. Barcelona, 2006.

Sans, Martí. Aprende a fotografiar productos como un profesional / Martí Sans. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2018. Print.

Programari

El programari necessari per poder desenvolupar l'assignatura és: Affinity Photo, Publisher, Designer o Adobe Photoshop, Indesign o Ilustrator. També es farà servir XD, wordpress, wix.

Aclarim que l'assignatura no inclou en el desenvolupament de classe, l'ensenyament d'aquests programes.