Logo UAB
2022/2023

Projectes Publicitaris i de Relacions Públiques

Codi: 104896 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OB 3 A

Professor/a de contacte

Nom:
Alejandro Martínez Moreno
Correu electrònic:
alejandro.martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

ERASMUS I MOBILITAT
										
											
										
											Aquesta assignatura és anual, per tant no poden matricular-se els ALUMNES ERASMUS I MOBILITAT.

 

 

 

Objectius

- Conèixer i estudiar les diferents tècniques creatives i d'ideació en Publicitat i Relacions Públiques.

- Practicar a través de diferents projectes mitjançant el learn by doing.

- Crear, produir i presentar un projecte anual 360 que permeti aplicar tant l'estratègia creativa com el desenvolupament execucional, utilitzant les tècniques creatives i d'ideació de Publicitat i Relacions Públiques.

 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges publicitaris.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Demostrar que coneix les característiques narratives i expressives d'un missatge publicitari creatiu.
 • Gestionar creativament la comunicació persuasiva.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges publicitaris.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 6. Descriure les teories del pensament productiu i de la gestió creativa de la comunicació.
 7. Distingir les diferents fases del procés de creació.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Explicar les característiques bàsiques dels formats publicitaris que canalitzen l'elaboració d'idees creatives.
 10. Gestionar el temps de manera adequada.
 11. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 13. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 16. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 17. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 19. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

- Bases conceptuals i estratègiques de la creativitat en comunicació comercial.

 -Tècniques d'ideació publicitària, aplicades a projectes concrets.

 -Producció de diverses peces i accions publicitàries , des de peces específiques per a mitjans concrets a un projecte multitouchpoint.

- Execució d'un projecte 360 en el qual operen conjuntament estratègies creatives, peces i accions 360 de Publicitat i RRPP

 

 

Metodologia

-"Learn by doing", o aprendre fent. La intenció és aplicar els coneixements en projectes concrets, sota una "direcció creativa" pràctica i continuada per part dels professors.

- Alhora que l'estudiant coneix les diferents tècniques creatives de Publicitat i Relacions Públiques crearà, per grups, des de l'estratègia creativa fins a les baixades execucionals de diferents projectes basats en briefs reals.  I les presentaran oralment i per escrit per a la seva aprovació.

-Cada grup ha de seguir setmanalment les publicacions (nacionals i internacionals) que es pautin. I cada setmana, dos grups presentaran la seva proposta de "Anunci de la setmana".  

 

 

 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i projectes de pràctiques 105 4,2 2, 5, 6, 7, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutorías 15 0,6 2, 5, 6, 7, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Lectura, anàlisi i síntesi de textos, preparació i realització de treballs 165 6,6 2, 5, 6, 7, 9, 10

Avaluació

 

La nota surt de la mitjana entre les notes parcials dels diferents projectes:
.
33,33%.-Primera avaluació- (Projecte DRAC + Projecte Nadal)
33,33%.-Segona avaluació- (Projecte 4 briefs)
33,33%.-Tercera avaluació- (Projecte 360º + "Ad of the year")
Cal haver lliurat tots els entregables setmanals de l' "Anunci de la setmana" per poder accedir a la mitjana dels Projectes.

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.  

Activitat de recuperació: Projecte campanya multitouchpoint, que suposarà la possibilitat de recuperar el 100% de l'assignatura..

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primera Avaluació 33,33 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Segona Avaluació 33,33 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tercera Avaluació 33,33 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia


										
											
										
											BIBLIOGRAFIA BÀSICA
										
											
										
											Publicitat

Pricken, M. (2004) Publicidad creativa. Ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales. GG, BCN

Mahon Nik (2012), Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias. Gustavo Gili. Barcelona.
Veksner, Simon (2009) Ser un buen creativo publicitario. Blume, Barcelona

Asociación Española de Anunciantes (2003). Publicidad que funciona. El libro de los casos. AEA y ESIC

Relacions Públiques

Palencia-Lefler, Manuel (2011) 90 Técnicas de Comunicación y Relaciones Públicas. Profit Ed. Barcelona.

Xifra J. Lalueza (2009) Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa, Prentice-Hall

Grunig, J. Hunt, T (2000) Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona.

Wilcox, DL.; Autt, P.; Agee, W.; Cameron G.; (2001) RRPP. Estrategias y Tácticas. Addisson W. Madrid.
ADECEC (2003).40 éxitos en comunicación. Pearson Educación, Prentice Hall. Madrid.

MITJANS DIGITALS:

Revistes professionals

Anuncios: www.anuncios.com

El Periódico de la publicidad: www.periodicopublicidad.com
El Publicista: www.elpublicista.com
IP-Mark: www.ipmark.com
ControlPublicidad: www.controlpublicidad.com
Marketing directo.com: www.marketingdirecto.com
Puromarketing: www.puromarketing.com
Yorokobu: www.yorokobu.es 

Advertising Age

Campaign

AdLatina

LatinSpots

Reason Why

Lüzer's Archive

-Adsoftheworld.com 

 

Programari

Aquesta assignatura no requereix cap programari específic.