Logo UAB
2022/2023

Expressió Escrita, Oral i Audiovisual

Codi: 104895 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Maria Blanco Pont
Correu electrònic:
josepmaria.blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Els i les estudiants hauran d'adquirir de forma autònoma (amb suport puntual del professorat) coneixements bàsics de cert programari, com ara editors de textos, editors de vídeo, editors d'àudio (audacity), i eines de xarxa com ara l'entorn de google (google docs, gmail...) i hostings com ara youtube, vimeo o soundcloud.

Objectius

1. Objectius d'aprenentatge generals:
 
- Adquirir competències en el coneixement i l'ús dels sistemes i recursos expressius propis dels llenguatges escrit i audiovisual en l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques.
- Aprofundir en els coneixements relacionats amb la imatge i el so i vinculats al llenguatge audiovisual, que permetin analitzar i avaluar l'eficàcia de les produccions audiovisuals publicitàries.
- Adquirir competències que permetin crear missatges escrits i audiovisuals aptes per a la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 
2. Objectius d'aprenentatge específics:
 
- Adquisició i comprensió de coneixements:
 
Explicar què és el llenguatge audiovisual, atenent a diversos enfocaments conceptuals.
Conèixer els sistemes expressius propis de la imatge i el so i descriure les principals característiques tècnico-expressives.
Conèixer les característiques bàsiques del llenguatge escrit i de la composició gràfica.
 
- Aplicació dels coneixements:
Planificar muntatges audiovisuals eficients atenent als aspectes bàsics de composició i combinació de les formes visuals i/o sonores i/o textuals.
Planificar muntatges audiovisuals atenent al ritme del producte i la decodificació del mateix per part del receptor.
Organitzar la seqüencialització temporal d'una peça audiovisual.
 
- Anàlisi i síntesi dels coneixements:
 
Relacionar el procés de creació audiovisual amb els aspectes perceptius i socioculturals dels receptors.
Atendre a les capacitats perceptives dels receptors per tal de facilitar la comprensió del muntatge audiovisual.
Escollir el tractament narratiu i expressiu més adequat segons el relat publicitari que s'hagi de produir.
Crear i planificar un relat publicitari audiovisual.
 
- Avaluació dels coneixements:
 
Avaluar l'eficàcia comunicativa d'una peça (o peces) publicitària audiovisual atenent a aspectes tecnològics i perceptius.
Justificar la decisió d'ús d'uns recursos expressiu o altres, segons criteris narratius, expressius, perceptius i tecnològics.
Proposar noves formes de tractament narratiu i expressiu d'una peça publicitària que afavoreixin l'eficàcia comunicativa.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar el pensament científic amb rigor.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges publicitaris.
 • Demostrar que coneix l'estructura i les funcions del context tecnològic que intervé en el procés de la comunicació publicitària.
 • Demostrar que coneix les característiques expressives i narratives dels llenguatges audiovisuals.
 • Demostrar un coneixement adequat de la realitat sociocomunicativa de Catalunya en el context espanyol, europeu i mundial.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
 • Identificar les tradicions comunicatives contemporànies catalana, espanyola i internacional i les seves modalitats d'expressió específiques, així com la seva evolució històrica i les teories i conceptes que les estudien.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Usar una tercera llengua com a forma de treball i expressió professional en els mitjans de comunicació.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Aplicar el pensament científic amb rigor.
 3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges publicitaris.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Contextualitzar els diferents corrents publicitaris i l'obra de publicitaris de referència.
 6. Diferenciar les especificitats dels llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals.
 7. Explicar els principis bàsics de la presa de so i d'imatge en la manipulació dels equips d'enregistrament audiovisual.
 8. Explicar l'evolució de les tradicions publicitàries contemporànies internacionals.
 9. Identificar els principis bàsics de la construcció de la veu professional microfònica.
 10. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Interpretar i discutir textos de les principals teories de la comunicació i de la publicitat i les relacions públiques i exposar per escrit i en públic la síntesi de les seves anàlisis.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 17. Reconèixer els principis bàsics de la performance audiovisual davant del micròfon i la càmera.
 18. Trobar el que és substancial i rellevant en documents sobre teoria, estructura i història de la comunicació en una tercera llengua.
 19. Utilitzar els instruments tecnològics de la composició i l'edició de missatges gràfics.
 20. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
 21. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1: Els llenguatges comunicatius
Els llenguatges audiovisuals: la imatge fixa, la imatge en moviment, el so. La composició gràfica. El llenguatge escrit.
El receptor i la seva capacitat perceptiva i comprensiva.
 
Tema 2: El llenguatge audiovisual en la comunicació publicitària i de les relacions públiques: la imatge
Imatge fixa.
Imatge en moviment. Característiques.
Unitats narratives: el pla (tipologia), l'escena, la seqüència.
Composició de la imatge. Camp i fora de camp.
Moviments de càmera.
Realització: Raccord. Salt d'eix.
El muntatge. Les transicions.
 
Tema 3: El llenguatge audiovisual en la comunicació publicitària i de les relacions públiques: el so
Elements sonors: paraula, música, efectes sonors, silenci.
Plans sonors
El muntatge sonor: transicions i ritme.
 
Tema 4: El llenguatge audiovisual en la comunicació publicitària i de les relacions públiques: la imatge i el so
Coherència i sincronia.
Narrativa: construcció de l'espai i el temps.
Ritme.
Retòrica audiovisual.
Planificació de l'enregistrament. El guió.
 
Tema 5: Altres llenguatges comunicatius
La composició gràfica.
Els llenguatges escrits, audiovisual i digital.
El llenguatge multimèdia
 
El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

Metodologia

La metodologia docent de les sessions teòriques es basa en el mètode expositiu. Aquestes sessions empren recursos audiovisuals com a suport pedagògic i treballen l'ús de la pregunta com a instrument per a promoure la síntesi o
l'avaluació de temes centrals.
Pel que fa a les sessions de seminari s'orienten a la tasca de dirigir els estudiants en els processos d'anàlisi dels llenguatges comunicatius en peces publicitàries. Aquesta tasca cerca l'aplicació dels continguts treballats a les sessions
expositives i a les activitats autònomes de lectura i anàlisi de textos escrits i audiovisuals.
A les sessions de pràctiques de laboratori es treballaran els aspectes relacionats amb la producció audiovisuals atenent específicament a l'ús dels llenguatges comunicatius.
Amb les tutories, com a activitat supervisada, es fa una tasca d'acompanyament i suport dels estudiants, de forma individualitzada o en petits equips de treball, per a l'aplicació dels coneixements adquirits en les activitats autònomes i les dirigides.
La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

La metodologia docent de les sessions teòriques es basa en el mètode expositiu. Aquestes sessions empren recursos audiovisuals com a suport pedagògic i treballen l'ús de la pregunta com a instrument per a promoure la síntesi o
l'avaluació de temes centrals.
Pel que fa a les sessions de seminari s'orienten a la tasca de dirigir els estudiants en els processos d'anàlisi dels llenguatges comunicatius en peces publicitàries. Aquesta tasca cerca l'aplicació dels continguts treballats a les sessions
expositives i a les activitats autònomes de lectura i anàlisi de textos escrits i audiovisuals.
A les sessions de pràctiques de laboratori es treballaran els aspectes relacionats amb la producció audiovisuals atenent específicament a l'ús dels llenguatges comunicatius.
Amb les tutories, com a activitat supervisada, es fa una tasca d'acompanyament i suport dels estudiants, de forma individualitzada o en petits equips de treball, per a l'aplicació dels coneixements adquirits en les activitats autònomes i les dirigides.
La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Descripció i anàlisi de peces audiovisuals 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Producció de peces audiovisuals 29,5 1,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Sessions expositives 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Seguiment de les produccions publicitàries audiovisuals 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Lectures, visionat i anàlisis audiovisuals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Planificació i producció de peces audiovisuals 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura s'avaluaran a través d'activitats diverses. Per poder optar a l'avaluació d'aquestes activitats s'haurà d'haver assistir a totes les sessions o al 85% de les mateixes si són faltes justificades (justificat no vol dir haver avisat que marxes de viatge, sino que es tracta d'una falta inevitable -malaltia, etc.-.
- Activitat A: Seguiment i lliurament de treballs encarregats per a les pràctiques (PL) (40%)
- Activitat B: Treball de curs i memòria (TC) (20%)
- Activitat C: Proves d'avaluació (PA) (40%)
 
Per aprovar l'assignatura caldrà tenir una nota de 5, que s'obtindrà del càlcul ponderat de les notes de cada activitat. Per poder fer aquest càlcul ponderat, les activitats hauran de tenir una nota mínima de 4,5. Si algun dels apartats no arriba a 4,5 no es calcularà la mtijana i no es superarà l'assignatura. No obstant això, els estudiants podran tornar a avaluar les PA i el TC. Les PL no podran ser reavaluades ja que es tracta de competències i habilitats adquirides al llarg del curs que no poden ser valorades en una prova de reavaluació.
 
Reavaluació:
Els alumnes que hagin participat de l'avaluació continuada i que no superin les PA o el TC, podran reavaluar sempre que hagin obtingut una nota mínima de 3,5 punts en l'activitat que hagin suspès. Les PA es torna a avaluar amb una nova PA. El TC es tornarà a avaluar repetint el TC.

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en una prova teòrico-pràctica. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.
 
Plagi:
L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 
 
La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi de peces publicitàries audiovisuals (avaluació individual) 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21
Pràctiques de laboratori: producció de diverses peces audiovisuals (avaluació en grup) 40% 3,5 0,14 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21
Treball de curs i memòria 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

Bàsica:
Barroso, Jaime. (2008): Realización audiovisual, Editorial Síntesis, Madrid.
Berenguer, Xavier. (1997): "Escribir programas interactivos", en Formats1
http://www.iua.upf.es/formats/formats1/a01et.htm.
Blanch, Margarita; Lázaro, Patrícia (2010): Aula de locución. Madrid. Ed. Cátedra.
Fernández Díez, Federico; Martínez Abadía, José (1999): Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual.
Barcelona. Ed. Paidós.
Gutiérrez García, María; Perona Paéz, Juan José (2002): Teoría y técnica del lenguaje radiofónico. Barcelona. Ed. Bosch.
Martínez Abadía, José (2000): Introducción a la tecnología audiovisual: televisión, vídeo y radio. Barcelona. Paidós.
Millerson, Gerald (1985): Técnicas de realización y producción en televisión. Madrid. IORTV.
Morales, Fernando (2013): Montaje audiovisual: teoría, técnica y métodos de control. Barcelona. UOC.
Salaverria, Ramón. (2001): Aproximación al concepto de multimedia desde los planos comunicativo e instrumental (http://www.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-5-Inve/7-5-13.htm)
Solarino, Carlos (1993): Cómo hacer televisión. Madrid. Ed. Cátedra.
Tena, Daniel (2005): Diseño gráfico y Comunicación. Madrid. Ed. Pearson, Prentice Hall.
Complementària:
Balsebre, Armand. (1994): El lenguaje radiofònico. Ed. Cátedra, Madrid.
Barea, Pedro. (1992), Redacción y guiones. Servicio Universidad del País Vasco, Bilbao.
Beltrán Moner, Rafael. (1984): La ambientación musical. Ed. IORTV, Madrid.
Chion, Michel(1993): La Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidos.
Huertas Bailén, Amparo; Perona Paéz, Juan José (1999): Redacción y locución en medios audiovisuales: la radio. Barcelona. Ed. Bosch.
Niqui, Cinto (2007): Fonaments i usos detecnologia audiovisual digital. Barcelona. Ed. UOC
Ribes, Xavier. (2002): Edición y presentación multimedia. Fundamentos de la digitalización y del tratamiento de imágenes y sonido, Bellaterra : Servei de Publicacions de la UAB.
Rodero, Emma. (2011), Creación de programas de radio, Editorial Síntesis.
Rodríguez, Ángel (1998): La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona. Ed. Paidós.

 

Programari

Eines de suport:
Ordinadors equipats amb software que permeti:
- edició d'àudio i/o vídeo: ZaraStudio, ZaraRadio, DaVinci Resolve, Movie-Maker (PC), I-Movie i SoundTrack (Mac), Audacity (PC i Mac). 
- edició d'àudio i/o vídeo: Movie-Maker (PC), I-Movie i SoundTrack (Mac), Audacity (PC i Mac).
- retoc fotogràfic (Picassa, eina de Google), composició gràfica, edició de textos.
Plataforma virtual: Google (amb les eines: gmail, llocs web, docs).
Hostings: àudio - soundcloud (http://www.soundcloud.com)
Vídeo - youtube (http://www.youtube.com).
Ús del servidor Ganesha.