Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Professionals de la Modalitat Assessor

Codi: 104891 Crèdits: 18
Titulació Tipus Curs Semestre
2503852 Estadística Aplicada OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Dolors Herbera Espinal
Correu electrònic:
dolors.herbera@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Dolors Herbera Espinal
Isabel Serra Mochales

Prerequisits

L'estudiant ha de tenir aprovats els dos primers cursos del grau i cal haver superat un mínim de 150 crèdits ECTS.

Objectius

L'assignatura té com a objectiu prioritari apropar l'estudiant a la realitat laboral i facilitar la seva inserció professional.


Cursant aquesta assignatura l'estudiant podrà contrastar els coneixements teòrico-pràctics adquirits en els estudis de Grau amb les necessitats de la vida professional i tindrà l'oportunitat de treballar en equips interdisciplinaris.


Donada la durada d'aquestes pràctiques, l'estudiant pot tenir la possibilitat de poder experimentar la iniciació, prospecció, valoració, organització, ejecució, finalització i posterior realització de l'informe d'un mateix projecte "real".

Competències

 • Analitzar dades mitjançant l'aplicació de mètodes i tècniques estadístiques, treballant amb dades de diverses tipologies.
 • Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com d'altres persones.
 • Avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball realitzat.
 • Dissenyar un estudi estadístic o de recerca operativa per a la resolució d'un problema real.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar cooperativament en un context multidisciplinari assumint i respectant el rol dels diferents membres de l'equip.
 • Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements adquirits a la pràctica professional.
 2. Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments, tant propis com d'altres.
 3. Avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat la feina feta.
 4. Contrastar els coneixements teoricopràctics adquirits al llarg dels estudis de grau.
 5. Fer treballs vinculats amb l'anàlisi estadística de dades que posin a prova la capacitat crítica i reflexiva per fomentar la presa de decisions.
 6. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 9. Resoldre problemes d'índole estadística dins equips interdisciplinaris.
 10. Treballar cooperativament en un context multidisciplinari assumint i respectant el rol dels diferents membres de l'equip.
 11. Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació.

Continguts

Etapes i activitats a realitzar per l'estudiant el llarg del període de pràctiques:

Entrevista amb el/la tutor/ acadèmic/a. Confecció del CV ............. 2 hores

Planificació: cerca, entrevistes, organització,................................ 10 hores

Treball a l'empresa ........................................................................ 400 hores (*)

Preparació de la memòria.............................................................. 30 hores

Preparació de l'exposició pública de la feina realitzada ............... 6 hores


Presentació pública i assistència a la preparació dels companys .. 2 hores


(*) El desenvolupament del treball a l'Empresa inclou, entre d'altres, les següents activitats: primer contacte amb l'equip de treball en el qual s'ha d'integrar l'estudiant; lectura i estudi de manuals informàtics, d'economia, de finances, ...; realització de les feines proposades, col·laboració en les presentacions d'aquestes feines a l'equip de treball; elaboració d'informes,... En el cómput d'hores, també s'hi ha d'incloure les hores que l'estudiant ha de dedicar fora de l'Empresa ja sigui per a preparar feines, estudiar manuals,.. etc. Considerem que, aproximadament, poden ser unes 20 hores; restaran per tant unes 380 hores per s'han de realitzar dins de l'Empresa. S'aconsella que les 380 hores que s'han de realitzar a dins de l'Empresa es distribueixin de manera que:

No es superin les 4 hores diàries.

Es realitzin, si és possible, dins d'un mateix quadrimestre del curs acadèmic universitari.

En conseqüència el període de pràctiques a l'Empresa s'estendrà al llarg d'unes 19 setmanes, aproximadament, amb una dedicació setmanal de 20 hores (4 hores diàries de dilluns a divendres).

Metodologia

Detall de les etapes i activitats a realitzar per l'estudiant el llarg del període de pràctiques:

En l'apartat 1:
Cal omplir el formulari incical i confeccionar el CV. Enviar ambdós a el/la tutor/a acadèmic/a. Mantenir una entrevista amb el/la tutor/a acadèmic/a i refer, si és necessari, el CV. Cal veure quin tipus de feines d'adequen al les necessitats i condicions de l'estudiant.

En l'apartat 2:
Buscar feina i anar a les entrevistes de feina. Un cop escollida la feina, cal omplir, juntament amb l'empresa, la proposta de conveni UAB-Empresa. Cal concretar la feina a realitzar, com realitzar-la, en quin horari i en quines dates. També cal que l'Empresa designi un/a tutor/a que vetllarà, a dins de l'Empresa, per la fromació de l'estudiant; aquest/a tutor/a, un cop finalitzat el treball, haurà de elaboara un informe d'avaluació a on hi consti l'acreditació de les hores realitzades i la feina feta, com ha estat realitzada i la relació/adaptació de l'estudiant en l'equip de treball.

En l'apartat 3:
Realitzar les tasques encomenades per l'empresa amb la supervisió del/de la tutor/a del'empresa.

En l'apartat 4:
Confecció de la memòria de les pràctiques realitzades. L'estudiant disposarà d'una guia al Campus VIrtual.

En l'apartat 5:
Preparació de l'exposició pública de la memòria (ha de tenir una durada màx. de 15'). Es recomana utilitzar les TIC.

En l'apartat 6:
Exposició pública de la memòria i assistència a les dels demés companys que han realitzat les pràctiques en el mateix període.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Entrevista i plannificació 12 0,48 6, 7
Tipus: Supervisades      
Treball a l'empresa 400 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Memòria i exposició pública 38 1,52 2, 5, 6, 7, 11

Avaluació

Els criteris que s'utilitzen per a l'avaluació de l'assignatura "Pràctiques en Empreses" són les següents:

- Informe valoratiu del/de la tutor/a designat/da per l'Empresa (70%)
- Contingut de la Memòria de Pràctiques (20 %)
- Exposició pública de la Memòria davant d'un tribunal i dels companys que hagin realitzat les pràctiques en el mateix període (10%)


Per a ser avaluat positivament són indispensables dues condicions:
(a) Que l'informe del/de la tutor/a sigui positiu.
(b) Assolir una avaluació positiva en l'exposició.


L'estudiant serà considerat com a "No Presentat" en cas que el/la tutor/a de l'Empresa no certifiqui que ha realitzat efectivament la feina, o bé en cas que no faci l'exposició pública. Resumint, cal:

- Acreditació de les hores de treball per part del tutor/a de l'Empresa.

- Informe/avaluació del/ de la tutor/a de l'Empresa (hi ha de constar la feina feta, les hores realitzades i una valoració de com s'ha realitzat la feina i l'adaptació a l'equip de treball).

- Exposició oral de la feina realitzada davant d'un "mini" tribunal i dels demés companys que també hagin realitzat les pràctiques en el mateix període.


El turor/a acadèmic/a, responsable de l'assignatura, posa la nota. Aquesta nota ha d'estar consensuada amb l'altre(s) membre(s) del tribunal i el/la tutor/a de l'Empresa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició pública 10% 0 0 2, 5, 6, 7, 11
Memòria de pràctiques 20% 0 0 2, 5, 6, 7, 11
Treball a l'empresa 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

La bibliografia serà variable depenent del tipus de pràctiques, moltes vegades proporcionada per la mateixa empresa. Pot ser útil tenir a mà la bibliografia usada en les assignatures de la carrera.

Programari

El programari serà variable depenent del tipus de pràctiques, moltes vegades proporcionat per la mateixa empresa. Pot ser útil tenir a mà el programari usat en les assignatures de la carrera.