Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 104804 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Perona Paez
Correu electrònic:
juanjose.perona@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua de les pràctiques externes dependrà de l'empresa o institució on es realitzin.

Equip docent

Ana María Enrique Jimenez

Prerequisits

Cal haver superat el 50% dels crèdits totals per obtenir el títol de Grau.

A l'inici del curs, el Departament responsable d'aquesta assignatura informarà del professorat que actuarà com a tutor a la Facultat.

Objectius

Afavorir que l'alumne/a complementi els seus estudis teòrico-pràctics amb un contacte directe amb empreses i institucions, tot desenvolupant tasques estretament relacionades amb les seves activitats comunicatives tant internes com externes.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar la comunicació generada per la pròpia organització al llenguatge dels mitjans de comunicació tradicionals i digitals.
 • Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre l'organització en tot tipus de suports per als públics interns i externs.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar i aplicar les estratègies més adequades per a la comunicació de les organitzacions i els seus treballadors, clients i usuaris i la societat en general.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Treballar d'acord amb la deontologia professional.
 • Valorar els aspectes formals i estètics de la informació (escrits, gràfics, audiovisuals i digitals) i de les tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i documentals en els mitjans propis de les organitzacions (web).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions relacionades amb un entorn professional nou.
 2. Adaptar-se als processos de producció de la informació i a les rutines professionals de l'organització.
 3. Aplicar la deontologia professional a la comunicació de l'organització on es fan les pràctiques.
 4. Aplicar la deontologia professional a la seva feina de pràctiques.
 5. Aplicar la deontologia professional a la seva memòria de pràctiques.
 6. Aplicar les habilitats d'aprenentatge en un entorn professional on hagin de demostrar autonomia en la resolució de problemes.
 7. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 8. Desenvolupar habilitats que permetin l'adaptació a l'entorn professional en un context de canvi tecnològic i organitzatiu.
 9. Elaborar notes de premsa, dossiers i tot tipus de documents per ser enviats als periodistes dels mitjans de comunicació.
 10. Elaborar tota mena de missatges i de documents perquè siguin inclosos en els mateixos mitjans de l'organització per als seus públics interns i externs.
 11. Fer activitats comunicatives a petició de l'organització en la qual es duen a terme les pràctiques externes.
 12. Fer les tasques encomanades a l'organització on es desenvolupen les pràctiques i organitzar-se la feina per complir els terminis exigits.
 13. Generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
 14. Preparar les accions comunicatives per als públics interns i externs de l'organització on es duen a terme les pràctiques.
 15. Presentar la memòria de pràctiques en el termini previst i amb qualitat manifesta.
 16. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 17. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 18. Respectar els companys de l'organització on fa les pràctiques independentment de la seva raça, ideologia, gènere, etc.
 19. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions adequades al lloc de pràctiques.

Continguts

Pràctiques a empreses i a institucions públiques i privades.

Per saber-ne més detalls, es recomana consultar l'apartat "Practicum" que teniu a la web de la Facultat (practicum-1345703985170.html)

 

Metodologia

Treball a empreses i institucions amb conveni.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques a empreses i institucions 300 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

L’avaluació es realitzarà, un cop acabada l’estada a l'empresa o la institució, a partir de la memòria final que l’alumne/a presenti a la tutora o tutor acadèmics i de l’informe avaluador facilitat per l’organització.

Caldrà que l'alumne/a faci una tutoria amb el/la responsable de l'assignatura, al principi o al final de l'estada.

Com a mesura per a millorar el seguiment docent es pot demanar una memòria mensual reduïda, que tindrà també caràcter i finalitat avaluadora, així com altres documents complementaris com alguna breu fitxa sobre les dades, característiques i circumstàncies del lloc de pràctiques.

Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.

Per a poder ser avaluat, l'alumnat ha de utilitzar el models de document (memòria, document de avaluació de l'empresa, etc.) que a cada curs acadèmic els indiqui i/o proporcioni expressament el seu tutor/a acadèmic del pràcticum. I també han de seguir les seves instruccions específiques.

Com a norma general, la memòria final i el document d´avaluació signat per l’empresa de pràctiques han de ser lliurats al tutor/a acadèmic en un termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de l’últim dia de pràctiques.

L’alumnat que no faci al menys 2/3 de les hores fixades en el conveni, o/i que no obtingui un document de avaluació del seu tutor/a de la empresa de pràctiques, serà considerat com a no avaluable.

Aquesta assignatura, per la seva pròpia configuració, no és recuperable.

Per a més informació, es recomana a l'alumnat que consulti la "Normativa Pràctium" i "Informe Final Pràcticum", disponibles a la pàgina web de la Facultat.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/practicum-1345703985170.html (practicum-1345703985170.html)

Revisió de notes:

La revisió de notes és un procediment automàtic que comença quan la nota es fa pública (ja sigui penjada al taulell del costat deldespatx del professor/a responsable o per algun altre mitjà digital o analògic). Des d’aquest moment, l’alumnat té una setmana per sol·licitar, per e-mail, una tutoria amb el professor/a responsable de l'assignatura per analitzar la nota final. Passada una setmana des de la data de publicació de la nota, ja no serà admesa cap sol·licitud de revisió de nota.

Aquesta guia és un marc general normatiu per al pràcticum, però l'alumnat ha de tenir en compte que els tutors/es acadèmics poden canviar cada semestre i ser diferents per als diferents grups de matrícula. L'assignació dels tutors/es per a cada semestre i grup de matrícula depèn dels departaments amb docència assignada, que són els responsables de fer públics els noms dels tutors/es per a coneixement de l'alumnat. Per aquesta causa,en ser professorat divers i canviant, l’equip docent no pot figurar a aquesta guia anual.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memòria de pràctiques 100 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Sense bibliografia.

Programari

No hi ha programari específic per aquesta assignatura.