Logo UAB
2022/2023

Comunicació i Gènere

Codi: 104795 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Muntané Rodríguez
Correu electrònic:
isabel.muntane@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits específics.

Objectius

Incorporar la perspectiva de gènere a la comunicació de les organitzacions és cabdal si volem incidir en la societat. Aquesta comunicació ha de permetre traspassar murs i aportar elements per  a la reflexió i el canvi; per transformar imaginaris i crear noves consciencies socials. La influència que la comunicació de les organitzacions i de les institucions pot tenir sobre la informació final, la que també transmeten els mitjans,   és imprescindible per contribuir a transformar la societat en un món respectuós amb la igualtat, la diversitat i la no discriminació. cal deconstruir els discursos actuals i crear-ne de nous des dels feminismes.

Volem promoure una mirada crítica feminista que ens permeti desxifrar els missatges que reprodueixen els estereotips i els rols sexistes i construir nous models informatius que posin en valor la diversitat social de les organitzacions i de les institucions.

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar les metodologies de recerca específiques per plantejar hipòtesis, validar i verificar idees i conceptes i interpretar dades pròpies de la comunicació en les organitzacions.
 • Diferenciar les principals teories relatives a la comunicació de les organitzacions, que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar d'acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Divulgar tota mena de públics els objectius que es proposen en l'estudi de l'assignatura.
 5. Establir relacions entre el coneixement comunicatiu i les ciències socials en el procés d'implementació d'estratègies de comunicació.
 6. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 7. Exposar per escrit i oralment la síntesi de les anàlisis realitzades.
 8. Fer els treballs de l'assignatura aplicant els mètodes de recerca apropiats per a l'àmbit de la comunicació.
 9. Identificar els problemes de tractament i imatge que tenen els grups socials desfavorits per la seva ètnia, religió, gènere, etc., dins del sistema comunicatiu espanyol i mundial.
 10. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Interpretar i discutir documents de les principals teories científiques implicades en l'assignatura.
 13. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Respectar les diferents religions, ètnies, cultures, identitats sexuals, etc., en l'elaboració dels productes comunicatius preparats i emesos per les organitzacions.
 16. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 17. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

 

 • Comunicació amb perspectiva de gènere
 • Les violències simbòliques de la comunicació
 • La comunicació feminista en les organitzacions i les institucions
 • Les campanyes i els actes: eines per a la transformació
 • Llenguatge inclusiu i no sexista
 • Marc legal i recomanacions per informar amb perspectiva de gènere

Metodologia

La metodologia de l'assignatura combina la part teòrica i la pràctica. L’alumnat haurà de demostrar que han assimilat els conceptes bàsics de l’assignatura tant en les intervencions a l’aula com en els exercicis individuals i en grup.

S'encarregaran exercicis pràctics, en grup i individuals, que caldrà defensar i argumentar a l’aula. En diferents sessions s’obriran debats dels exercicis realitzats i caldrà demostrar la capacitat argumentativa oral del tema tractat.

L’alumnat també haurà de demostrar l’assimilació dels coneixements i la capacitat d’anàlisi crítica i argumentativa amb els textos i els exercicis de reflexió que hauran de realitzar sobre els diferents temes treballats a l’aula.

 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques 40 1,6 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 16
Sessions teòriques 17 0,68 2, 10, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 11
Tipus: Autònomes      
Lectures, preparació de practiques, preparació de proves, etc. 67 2,68

Avaluació

 

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

El sistema d'avaluació continuada està integrat per tres parts diferenciades, cadascuna de les quals s'ha d'aprovar, amb un mínim de 5 punts, per a superar l'assignatura. Caldrà haver fet i superat el 80% de les pràctiques per acollir-se al sistema d'avaluació continuada.

El pes d'aquestes parts és el següent:

a)      Escriptura i defensa argumentada de textos, periodístics i/o analítics sobre els diferents aspectes exposats a les sessions teòriques. Suposa un 30% de la nota final.

b)      Escriptura d'un text argumentatiu sobre un dels temes del programa. Suposa un 20% de la nota final.

c)      Exposició i defensa a classe dels exercicis individuals i/o en grup. Suposa un 50% de la nota final.

 

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ

Les activitats de reavaluació es portaran a terme durant la/es setmana/s fixades en el calendari acadèmic. S'haurà de presentar a aquestes activitats l'alumnat que no hagi superat cadascun dels tres tipus exercicis d'avaluació que s'han detallat anteriorment.

SEGONA MATRÍCULA

En cas de segona matrícula,l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consisitirà en un exercici teòrico-pràctic. La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi. 

PLAGI. MOLT IMPORTANT

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Escriptura d'un text argumentatiu sobre un dels temes del programa 20 5 0,2 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14
Escriptura i defensa argumentada de textos, periodístics i/o analítics sobre els diferents aspectes exposats a les sessions teòriques 30 6 0,24 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16
Exposició i defensa a classe dels exercicis individuals i/o en grup 50 10 0,4 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17

Bibliografia

Bibliografía bàsica

BENGOECHEA, Mercedes (2006) Rompo tus miembros uno a uno (Pablo Neruda). De la reificación a la destrucción en la iconografía literaria de la amada. Universidad de Alcalá

BEARD, Mary (2017) La veu i el poder de les dones. Dues conferències. Editorial ARCADIA.

BERNAL-TRIVIÑO, Ana. (2019) Hacia una comunicación feminista. Como informar e informarse sobre violencia machista, Barcelona, UOC

BRAH, Avtar i Phoenix, Ann (2004) ¿No soy una mujer? Revisando la interseccionalidad publicat a Journal of International Women Studies

CASTELLÓ BELDA, Remei i GIMENO BERBEGAL, Anna (2018) Manual d’estil per al tractament de la violència masclista i el llenguatge inclusiu en els mitjans de comunicació. Unió de Periodistes Valencians i Ajuntament de Castelló

CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. Recomanacions per als mitjans de comunicació (Com informar sobre les violències masclistes; el tractament de la comunitat mitjana; el tractament de les persones LGTBI i per una publicitat igualitària.  https://www.cac.cat/acords-recerca/recomanacions-als-mitjans

GARCÍA, Violeta i MUNTANÉ, Isabel (2018) Dones valentes. Guia per informar sobre les agressions sexuals http://www.mastergenerecomunicacio.org/category/noticies/

LLEDÓ CUNILL, Eulàlia Cambio lingüístico y prensa. Problemas, recursos y perspectivas. Editorial LAERTES

VASALLO, Brigitte (2021) Lenguaje inclusivo y exclusión de clase. Editorial Larousse. Barcelona

Bibliografia complementària

BURGUEÑO, José Manuel (2014) Comunicación institucional para periodistas. Manual práctico de comunicación y relaciones públicas. Editorial UOPC.

DE CASTRO, Adela (2016) Manual práctico de comunicación organizacional. Editorial Verbum. Madrid

FAUSTO-STERLING, Anne (1998) Los cinco sexos a “Transexualidad, transgenerismo y cultura” José AntonioNieto (comp.) Editores: Talasa

FERNÁNDEZ, June (2016) 10 ingobernables. Historias de transgresión y rebeldía. Libros del K.O.

FERNÁNDEZ, June (2020) Abrir el melón. Una década de periodismo feminista. Libros del K.O. Madrid.

hooks, bell (2020) ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo. Ed. Consonni. Bilbao

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela (1996) ‘La perspectiva de género’, en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS

LLEDÓ CUNILL, Eulàlia (2005). L’espai de dones als diccionaris: silencis i presències. Eumo editorial

VVAA (2014) Indicadores de Género para Medios de Comunicación. Marco de indicadores para evaluar la sensibilidad en materia de género en las operaciones y contenidos mediáticos. UNESCO

 

Programari

No cal programari esopecífic