Logo UAB
2022/2023

MÓrqueting Digital

Codi: 104741 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicaciˇ Interactiva OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mercedes Lecha Salvador
Correu electr˛nic:
mercedes.lecha@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:

Prerequisits

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Objectius

• Introduir a l'alumnat en l'estudi de les principals estratègies de comercialització digital de productes, serveis i marques en l'àmbit de la comunicació.
• Aprofundir en l'anàlisi de l'ecosistema digital i ús de les principals aplicacions de màrqueting digital: plataformes, tècniques i recursos web.
• Abordar reflexions sobre el perfil de l'usuari (prosumidor) i els seus principals hàbits d'ús i consum de productes comunicatius digitals.
• Conèixer i analitzar les principals tendències del sector i la seva aplicació: Inobound màrqueting, advergaming, Brand journalism, blog màrqueting, storytelling, e-business, mobile màrqueting, e-commerce, des d'una perspectiva professional.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document ˙til per a l'elaboraciˇ de missatges, treballs acadŔmics, exposicions, etc.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaš de planificar tasques a curt, mitjÓ i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar, aplicar, analitzar i avaluar campanyes de mÓrqueting digital en els mitjans socials i implementar sistemes d'automatitzaciˇ en la gestiˇ.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?Ómbit integrant-hi les dimensions social, econ˛mica i mediambiental.
 3. Analitzar informes de dades d'internet i m˛bils.
 4. Analitzar la situaciˇ del mercat i dels consumidors per determinar les estratŔgies de les campanyes de mÓrqueting en lÝnia.
 5. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 6. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 7. Avaluar els efectes i resultats de les campanyes de mÓrqueting digital dissenyades.
 8. Comunicar fent un ˙s no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 9. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoraciˇ.
 10. Crear estratŔgies de mesura.
 11. Diferenciar all˛ substancial d'all˛ rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 12. Exposar per escrit i oralment la sÝntesi de les anÓlisis realitzades.
 13. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 14. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 15. Interpretar i discutir documents de les principals teories del mÓrqueting.
 16. Planificar i executar treballs acadŔmics en l'Ómbit del mÓrqueting digital.
 17. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pr˛pies com alienes.
 18. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificaciˇ individual o grupal aplicada.
 19. Presentar projectes i serveis als docents i als mateixos companys.
 20. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 21. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat Ŕtica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 22. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 23. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 24. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.
 25. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o els projectes, a curt o mitjÓ terminis, en relaciˇ amb determinades persones o colĚlectius.

Continguts

Els continguts de l'assignatura aniran orientats al coneixement teòric i pràctic dels diferents aspectes principals del màrqueting digital en l'actualitat. Principalment:

• Introduir a l'alumnat en els conceptes de màrqueting digital, determinació de KPIs i analítica.

• Conèixer estratègies de posicionament SEO i SEM

• Definició d'accions de Mitjans socials, Inboudnd màrqueting, continguts, advergaming i Storytelling

• Configurar i executar accions d'email màrqueting, captació de leads i CRM

• Introduir-se en els conceptes de comerç electrònic, automation màrqueting i generació d'ingressos (Adsense, Màrqueting d'afiliats…).


No obstant això, el calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. 

 

Metodologia

L'assignatura consta d'una part teòrica i una part pràctica que es desenvoluparan de manera presencial.

Durant la teoria, es realitzarà una introducció als principals conceptes del màrqueting digital, que es complementaran amb lectures obligatòries i recursos digitals.

Posteriorment, es desenvoluparà l'activitat pràctica durant el seminari, sempre relacionada amb la classe teòrica impartida, que se situarà en el context del desenvolupament d'un pla de màrqueting digital que es lliurarà durant les últimes sessions del curs, així com el desenvolupament de la pràctica individual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6 3, 4, 11, 15
PrÓctiques 17 0,68 4, 7, 10, 16
Seminaris 16 0,64 3, 12, 15, 16, 18, 19
Tipus: Supervisades      
AnÓlisi, plantejament i presentaciˇ oral de casos reals i d'estudi 4 0,16 9, 11, 19
Tutories 3 0,12 7, 9
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal 15 0,6 3, 4, 9, 11, 15
Lectures relacionades 4 0,16 3, 4, 9, 11, 15
Preparaciˇ de treballs i prÓctiques 37 1,48 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16
Presentaciˇ oral de treballs 4 0,16 7, 11, 12

Avaluaciˇ

Per a superar l'assignatura s'han d'aprovar totes i cadascuna de les activitats d'avaluació que consisteixen en:

- Test teòric individual: 40% de la qualificació final
- Treball final de pràctiques en grup: 50% de la qualificació final
- Pràctica individual: 10% de la qualificació final

L'assistència a classe de seminaris és obligatòria i només s'admet que l'estudiant falti a un 20% de les sessions.

Al Campus Virtual seran penjades les qualificacions de les proves avaluables.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per a això, podrà realitzar un examen teòric i/o pràctic (per al treball final i la pràctica individual) durant les últimes setmanes de curs.

L'alumnat que no es presenti a cap de les proves avaluables ni a la recuperació, serà qualificat com No avaluable.

En el cas de segona matrícula, l'alumnat podrà realitzar una única prova de síntesi que consistirà en un examen teòric i pràctic.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

La metodologia docent i l'avaluació proposades en la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen te˛ric individual 40% 10 0,4 1, 3, 4, 5, 8, 11, 15
Treball final de prÓctiques en grup 50% 20 0,8 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
Treball individual 10% 5 0,2 6, 9, 11, 14, 15, 17, 20

Bibliografia

Kotler, Philip., Kartaya, Hermawan. & Setiawan, Iwan. (2016). Marketing 4.0: transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital. John Wiley & sons 2ª Ed.

Sáinz de Vicuña Ancín, Jose Maria. (2021). El plan de marketing digital en la práctica (23rd ed.). Madrid: ESIC.

Maciá Domene, Fernando. (2020). Seo avanzado. Madrid: Anaya Multimedia.

Chaffey, Dave., & Ellis-Chadwick, Fiona. (2020). Digital marketing. Harlow: Pearson.

Fagundo, Antonio., Bastón, Rubén. & Hernández, Valentín. (2021). Ecommerce. Cómo montar una tienda online… ¡y que venda!. Madrid: Anaya Multimedia.

Díaz-Aroca, Esmeralda., & Martínez Calduch, David. (2017). Social selling. Madrid: Altom Service.

Fundamento de Màrqueting Digital Google: https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-marketing

Google Analytics Individual Qualification: https://skillshop.exceedlms.com/student/path/2934-google-analytics-individual-qualification#:~:text=Google%20Analytics%20Individual%20Qualification%20es,conversi%C3%B3n%2C%20atribuci%C3%B3n%2C%20informes%2C%20m%C3%A9tricas

Certificació de Google Ads: https://skillshop.exceedlms.com/student/catalog/list?category_ids=2844-google-ads-certifications

Certificació de Facebook: https://es-es.facebook.com/business/learn/certification

Programari

Especialment s'utilitzaran eines en línia gratuïtes i paquets d'ofimàtica.