Logo UAB
2022/2023

Serveis Web Avançats

Codi: 104739 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Julian del Amo Montoya
Correu electrònic:
julian.delamo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Adrià Figuerola Torrell
Miguel Carpio Miranda

Prerequisits

L’assignatura no té cap prerequisit oficial.

Es recomana haver cursat les assignatures:

104728 - Sistemes d'Informació

104738 - Introducció a la Tecnologia Web

ja que és necessari tenir coneixements bàsics de programació estructurada, HTML i CSS.

Objectius

Els principals objectius de l'assignatura són:

 • Proporcionar una visió general de les principals tecnologies de desenvolupament per la Web en entorns de servidor.
 • Conèixer les tecnologies i llenguatges de programació dinàmica utilitzats en el desenvolupament d’aplicacions Web.
 • Conèixer les tecnologies d'accés a l'emmagatzemament i intercanvi de dades utilitzats en el desenvolupament d’aplicacions Web.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar i integrar els coneixements en ciències socials i humanitats i els provinents de l'enginyeria per a generar productes i serveis complexos i a la mida dels ciutadans i de les seves necessitats.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer i planificar la infraestructura tecnològica necessària per a la creació, l'emmagatzematge, l'anàlisi i la distribució de productes multimèdia interactius i de l'internet social.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Crear pàgines web bàsiques i complexes.
 4. Dissenyar els webs i les seves aplicacions tenint en compte els aspectes ètics de no discriminació i respecte a tots els col·lectius.
 5. Dissenyar pàgines web amb criteris d'usabilitat aptes per a tota mena de públics.
 6. Dissenyar pàgines web estèticament atractives i adaptades a les característiques formals de l'organització per a la qual es creen.
 7. Dissenyar pàgines web i aplicacions funcionals des del punt de vista tecnològic.
 8. Idear aplicacions per a les pàgines web.
 9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 11. Interpretar, valorar i discutir documents sobre la creació a internet i el rol de la tecnologia web.
 12. Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit de programació bàsica i avançada.
 13. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 14. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 15. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 16. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 17. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 18. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 19. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o els projectes, a curt o mitjà terminis, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

 1. Models de programació en entorns client/servidor.
 2. Generació dinàmica de pàgines web.
 3. Llenguatges de programació en entorn servidor.
 4. Integració amb els servidors web.
 5. Llenguatges de programació en entorn servidor.
 6. Integració amb els llenguatges de marques.
 7. Generació dinàmica de pàgines web.

Metodologia

L’assignatura consta d’una part teòrica, part pràctica, i part de treball personal de l’alumne/a. S’imparteix un total de 48 hores presencials. La dedicació total és de 150 hores, pel que hi ha una dedicació no presencial de 102 hores. Al llarg de l’assignatura es duran a terme les següents activitats:

Classes de teoria i problemes (15 hores)

Sessions de teoria, on el professor subministrarà informació sobre els coneixements de l'assignatura i sobre estratègies per adquirir, ampliar i organitzar aquests coneixements. Es fomentarà la participació activa dels i les estudiants durant aquestes sessions, per exemple plantejant discussions en aquells punts que admetin solucions tecnològiques diverses.

Pràctiques de laboratori (33 hores)

Sessions de pràctiques al laboratori, on es plantejarà un projecte relacionat amb els temes de l’assignatura. Aquest projecte es portarà a terme en grups de dues persones. Les sessions hauran estat preparades, documentades i programades pel professor/a amb antelació i els/les estudiants les hauran de preparar abans d'assistir‐hi, revisant els coneixements teòrics relacionats i els aspectes tècnics bàsics del desenvolupament.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

En una de les sessions de l’assignatura es destinaran uns 15 minuts per a que els estudiants puguin respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura o mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases de teoria i problemes 15 0,6 3, 4, 5, 7, 8, 11
Pràctiques de laboratori 33 1,32 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 52 2,08 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12
Preparació de les pràctiques de laboratori 36 1,44 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19

Avaluació

L’assignatura consta de les activitats d’avaluació següents:

- Activitat A, 10% sobre la qualificació final: Assistència, seguiment i participació a les classes de teoria.

- Activitat B, 40% sobre la qualificació final: proves d’avaluació individual per les sessions de teoria i problemes. Aquesta activitat comptarà amb dues proves presencials realitzades durant el curs per valorar el grau de coneixements assolits per l’alumne/a a nivell individual. En cadascuna d’aquestes proves s’avaluarà parcialment el contingut de l’assignatura. Cadascuna de les proves tindrà un pes del 50% en la nota final de l’activitat B. Per poder aprovar l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada aquestes proves parcials s’han d’aprovar en conjunt amb una mitja de 5 entre les dues.

- Activitat C, 50% sobre la qualificació final: seguiment i avaluació de les pràctiques de laboratori a través d’un seguiment de les sessions i l’avaluació tècnica de la documentació entregada per l’estudiant al final de l’activitat.

Per poder aprovar l’assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en les activitats A, B, i C.

 

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per l’activitat d’avaluació B hi haurà una prova de recuperació per aquells/es estudiants que no hagin aconseguit una mitja de 5 entre les dues proves d'avaluació. Degut a la naturalesa pràctica de les pràctiques de laboratori, l’activitat d’avaluació C no disposarà de mecanisme de recuperació.

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en l’avaluació conjunta de teoria, problemes i sessions de laboratori. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi.

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació a les classes 0.1 2 0,08 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19
Clases de teoria i problemes 0.4 6 0,24 3, 4, 5, 7
Pràctiques de laboratori 0.5 6 0,24 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Bibliografia

 

1. Referència oficial sobre el llenguatge PHP: https://www.php.net/

2. Desarrollo Web con PHP y MySQL. Editorial ANAYA

ISBN-10: 8441536910
ISBN-13: 978-8441536913

Programari

Visual Studio Code

Sublime Text 3

XAMPP