Logo UAB
2022/2023

Disseny d'Interacció

Codi: 104730 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Celia Andreu Sanchez
Correu electrònic:
celia.andreu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Jose Sanchez Rios

Prerequisits

Coneixement de la creació audiovisual. És convenient que l'alumnat tingui autonomia de creació de projectes audiovisuals ja que es realitzarà treball pràctic partint d'aquest coneixement. Part de la docència se centrarà en el disseny de la interactivitat de productes audiovisuals, de manera que és molt recomanable tenir nocions de planificació de rodatge, de producció, de gravació i d'edició. També és necessària la comprensió d'anglès. Algunes lectures i recursos seran presentats en aquest idioma.

Objectius

El disseny de productes digitals interactius, entorns, sistemes i serveis. Al mateix temps es tractaran les dimensions del disseny d'interacció: paraules, representació visual, objectes físics i espacials, temps i comportament.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la comunicació interactiva.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Integrar coneixements de disseny, llenguatge i tècnica fotogràfica i audiovisual per donar sentit a diferents tipus de contingut.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 4. Crear interfícies que mantinguin un equilibri entre un disseny tècnicament funcional amb gust estètic.
 5. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 6. Diferenciar els conceptes clau del disseny visual i les principals eines digitals.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 9. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o els projectes, a curt o mitjà terminis, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Els continguts de Disseny d'interacció inclouen:

• La percepció del disseny

• El disseny d'interacció

• La interacció de les pantalles

• Maneres d'interacció digital

Metodologia

Es realitzaran classes de presentació de continguts, seminaris amb casos específics i projectes pràctics. L'alumnat realitzarà creacions audiovisuals interactives de gran pes en el desenvolupament de l'assignatura. 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 15 0,6 3, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Pràctiques laboratori 21 0,84 4, 6, 9
Seminaris 9 0,36 3, 5, 9
Tutories 9 0,36 3, 5, 9
Tipus: Autònomes      
Projecte interactiu 84 3,36 4, 6, 9

Avaluació

Les activitats d'avaluació són:

• Examen (30%)
• Seminaris (20%)
• Treballs pràctics (50%)

És imprescindible aprovar l'examen i els treballs pràctics per aprovar l'assignatura.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut dobtenir una nota mitjana de 3,5. Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són els seminaris.

Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb -0,5 punts cadascuna.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 3 0,12 2, 3, 6, 7
Seminaris 20% 6 0,24 2, 3, 6, 7, 9, 10
Treballs pràctics 50% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Bibliografia

Andreu-Sánchez, Celia, Martín-Pascual, Miguel Ángel, Gruart, Agnès, Delgado-García, José María (2017). Eyeblink rate watching classical Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media and non-media professionals. Scientific Reports 7:43267. https://doi.org/10.1038/srep43267 

Martín-Pascual, Miguel Ángel, Andreu-Sánchez, Celia (2017). Las pantallas como interfaces móviles táctiles y visuales. Génesis y tendencias. A: Algo más que un click. Reflexiones y debates sobre el mundo digital desde la perspectiva de la investigación en la universidad. Asociación de Periodistas de Aragón, Zaragoza, pp 126–138

Nakano, Tamami, Yamamoto, Yoshiharu, Kitajo, Keiichi, et al (2009). Synchronization of spontaneous eyeblinks while viewing video stories. Proc Biol Sci 276:3635–44. https://doi.org/10.1098/rspb.2009.0828

Norman, Don (2010). El diseño de los objetos del futuro. La interacción entre el hombre y la máquina. Paidós.

Nornam, Don (2013). The design of everyday things. Basic Books.

Oh, Jeeyun, Bellur, Saraswathi, Sundar, S. Shyam (2015). Clicking, Assessing, Immersing, and Sharing: An Empirical Model of User Engagement with Interactive Media. Communication Research, 45(5): 737-763. https://doi.org/10.1177/0093650215600493

Ramachandran V, Hirstein W (1999)The Science of Art A Neurological Theory of Aesthetic Experience. J Conscious Studies (6): 15–35. http://www.ingentaconnect.com/content/imp/jcs/1999/00000006/F0020006/949

Saffer, Dan (2010). Designing for Interaction. Creating Innovative Applications and Devices. New Riders: Voices that Matter.

Shneiderman, Ben, Plaisant, Catherine, Cohen, Maxine, Jacobs, Steven M., and Elmqvist, Niklas, Designing the UserInterface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Sixth Edition, Pearson (Mayo 2016) http://www.cs.umd.edu/hcil/DTUI6/

Simons, Daniel J, Chabris, Christopoher F. (1999). Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28: 1059-1074. https://doi.org/10.1068/p281059

Stumpe, Ben, Sutton, Christine (2010). The first capacitative touch screens at CERN. Cern Cour. International Journal High-Energy Physics. (31/Marzo/2010). http://cerncourier.com/cws/article/cern/42092

A més, al llarg de l'assignatura es donaran altres recursos que se sumaran a aquesta bibliografia.

Programari

En aquesta assignatura l'alumnat haurà de gravar, editar i construir continguts audiovisuals interactius. Per a l'enregistrament i edició, l'alumnat ha llibertat d'utilitzar aquell programari que millor s'adapti a les seves necessitats tècniques. Per a la construcció de continguts interactius es treballarà amb programari gratuït que es presentarà a les sessions docents.