Logo UAB
2022/2023

Dret Digital i de les TIC

Codi: 104727 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Roig i Batalla
Correu electrònic:
antoni.roig@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Les classes s'impartiran preferentment en català, en alguns casos amb suport de materials en castellà o anglès, per tant, l'alumnat ha de tenir coneixement i comprensió d'aquestes llengües.

Objectius

El dret a la protecció de dades és potser el dret fonamental més relacionat amb les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICs), juntament amb el dret a la intimitat i la llibertat d'expressió. En la comunicació interactiva seran importants, però no els únics. També tindrem ocasió de veure els problemes que genera la comunicació interactiva per a drets tradicionals com el dret d'autor i la propietat intel·lectual o per a regulacions sobre noms de dominis, marques i llicències. Tractarem també el tema del Big Data i la seva incidència sobre els drets. També veurem la regulació del comerç electrònic i els il·lícits penals, civils i mercantils en l'àmbit digital. Acabarem veient el dret a la transparència i la regulació per evitar les fake news.

En definitiva, en aquest curs es pretén descriure els principals problemes jurídics relacionats amb la comunicació interactiva.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Demostrar consciència ètica, així com empatia amb l'entorn.
 • Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la comunicació interactiva.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Combinar i relacionar aspectes ètics i legals en els treballs escrits i les defenses orals.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 6. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 7. Diferenciar les marques i els noms de domini.
 8. Distingir les llicències a internet.
 9. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Explicar els conceptes de seguretat i privacitat a internet.
 11. Identificar els il·lícits civils, penals i mercantils principals del món digital.
 12. Identificar i descriure els conceptes de llibertat de creació, dret de propietat intel·lectual i big data.
 13. Interpretar els principals elements del marc jurídic del comerç electrònic.
 14. Interpretar i discutir documents dels principals conceptes del dret de digital.
 15. Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit del dret digital.
 16. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 17. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 18. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 19. Reconèixer els drets i els deures digitals de les persones.
 20. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 21. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o els projectes, a curt o mitjà terminis, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Tema 1

Dret de la comunicació i comunicació interactiva.

 

Tema 2

Llibertat d'expressió, dret a la informació. Censura, clàusula de conciència, secret professional, secret de sumari, secret oficial.

 

Tema 3

Protecció de dades. Dret a l'honor, intimitat i a la pròpia imatge. Dret a l'oblit.

 

Tema 4

Propietat intel·lectual i dret d'autor. Big Data. Noms de domini, marques i llicències.

 

Tema 5

Regulació del comerç electrònic.

 

Tema 6

Il·lícits penals, civils i mercantils en l'àmbit digital.

 

Tema 7

Dret a la transparència i fake news. 

 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 

L'adquisició de coneixements es farà a través de diversos procediments metodològics que inclouen classes magistrals i pràctiques. 

En les sessions teòriques es farà l'exposició dels continguts del programa, propiciant d'aquesta manera els elements necessaris per dur a terme el excercicis pràctics. Pel que fa a les pràctiques, serviran per aplicar a casos reals allò après a les sessions teòriques prèvies. 

Es farà una prova escrita al final del període lectiu per conèixer tant el grau d'assoliment dels coneixements teòrics com la capacitat per aplicar-los.

 

Horari


Dijous 15h00 a 18h00

Es farà un descans de 15 minuts a las 16h15

Assistència a classe no obligatòria

Aula activada al Campus virtual

Evaluació continuada


2 exercicis a classe, sobre materials indicats al campus virtual. Es podran portar els materials a la pràctica. Es tornaran corregits.

1 exercici a l'horari de tutories, sobre una lectura.

(50% en total)

 

Parcial (veure dates al campus virtual, 25% de la nota final)

 

Examen final

veure calendari acadèmic, 25% nota final)

 

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura.

L' activitat que queda exclosa del procés de recuperació és el final (25% del total de la nota final).

Recuperació dels exercicis (50% de la nota final) i el parcial es podrà recuperar el dia de l'examen final

Veure dates al campus virtualNota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicació general de cada tema 22,5 0,9 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19
Pràctiques a classe 22,25 0,89 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19
proves i pràctiques 6 0,24 3, 5, 6, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Enquestes 0,25 0,01
Tipus: Autònomes      
Preparació de las classes i les pràctiques a casa 95 3,8 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19

Avaluació

LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SÓN:

 

- Activitat A, Exercici a classe sobre materials, 10% sobre la qualificació final

- Activitat B, Exercici a classe sobre materials, 10% sobre la qualificació final

- Activitat C, 1  exercici de lectura. 20% sobre la qualificació final

- Activitat D: participació a classe. 10% sobre la qualificació final

- Activitat E: proves teòriques (parcial i final)

Parcial

Prova escrita sobre un cas no vist (25% de la nota final)

 

Final

Examen final sobre un cas no vist (veure calendari acadèmic) (25% nota final) Es pot recuperar el parcial el mateix dia del final.

 

Per poder aprovar l’assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5/10 en la suma de les les activitats.

 

Recuperació de les pràctiques (50%)

 

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un examen final. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

 

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de treballs 20% 0,5 0,02 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
Participació a classe 10% 0,5 0,02 2, 3, 4, 14, 18, 20
Presentació de treballs 20% 1 0,04 2, 3, 4, 14, 16, 17, 18, 20
Prova final teòrica 25% 1 0,04 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21
Prova parcial teòrica 25% 1 0,04 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21

Bibliografia

General

. A.A.V.V. (2022), Derecho digital. Esquemas y casos prácticos para su estudio, Ed. Colex, A Coruña.

. Boix Palop, Andrés (coord.) (2018), Derecho de la comunicación, Iustel Publicaciones, Madrid, 5ª ed.

. Caballero Trenado, Laura (2019), Derecho de la comunicación, Ed. Dykinson, Madrid.

. Guichot, Emilio (coord.) (2018), Derecho de la comunicación, Aranzadi, Madrid, 5ª ed.

. Madrid Parra, Agustíb y Alvarado Herrera, Lucía (dir.), Blanco Sánchez, María Jesús (coord.) (2022), Derecho digital y nuevas tecnologías, Ed. Aranzadi, Pamplona.

. Rodríguez Bajón, Santiago (2019), Manual de Derecho de la comunicación audiovisual, Aranzadi, Madrid.

. Torres López, Mª Asunción y Souvirón Morenillo, José M. (eds.) (2019) Elementos para el estudio del Derecho de la comunicación, Ed. Tecnos, Madrid.

 

Concret

. Castán Pérez-Gómez, Antonio (2021), El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre propiedad industrial, Ed. Reus, Madrid.

. Martínez López-Sáez, Mónica (2022), El derecho al olvido como garantía frente a situaciones de vulnerabilidad en la UE y España, CEPC, Madrid.

. Pérez Giménez, María Teresa (2021), Libertad de información y derechos fundamentales. Un equilibrio inestable, Ed. Aranzadi, Pamplona.

. Serrano Gómez, Eduardo (dir.) (2019), Medios de comunicación, contenidos digitales y derechos de autor, Reus Editorial, Madrid.

 

S'indicaran a classe materials sense drets d'autor en format digital que es penjaran al campus virtual 

 

Programari

No és necessari cap programari per seguir aquest curs.