Logo UAB
2022/2023

Llenguatges Audiovisual i Multimèdia

Codi: 104724 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Arnau Gifreu Castells
Correu electrònic:
arnau.gifreu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Francesc Xavier Ribes Guardia

Prerequisits

Al ser una assignatura de primer no s'estableixen requisits d'accés més enllà del coneixement de la llengua vehicular (català) i també del castellà i l'anglès per tal de poder consultar i estudiar la bibliografia.

Objectius

Els objectius bàsics de l'assignatura són:

 • Aportar els conceptes generals i les bases teòriques del llenguatge audiovisual com a eina eficaç de producció de missatges i de continguts.
 • Aportar coneixements bàsics sobre els llenguatges en mitjans digitals, fent especial èmfasi en les seves especificitats de caràcter tecnològic i cultural.
 • Aprofundir en les tècniques i coneixements específics necessaris per a la creació de continguts en mitjans digitals.
 • Adquirir un major coneixement dels aspectes tecnològics vinculats a producció, publicació i difusió de continguts digitals.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Demostrar consciència ètica, així com empatia amb l'entorn.
 • Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la comunicació interactiva.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Integrar coneixements de disseny, llenguatge i tècnica fotogràfica i audiovisual per donar sentit a diferents tipus de contingut.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Combinar i relacionar aspectes ètics en la realització de fotografia i productes audiovisuals respectant els drets de tots els col·lectius i entitats.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 4. Crear històries dividint a través de la fragmentació en plans i el muntatge posterior.
 5. Definir els conceptes teòrics de la llum, la composició i l'estètica en fotografia.
 6. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 7. Discutir dades provinents dels comportaments socials en la societat interconnectada.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit dels llenguatges audiovisual i multimèdia.
 11. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 16. Reconèixer i diferenciar les teories sobre llenguatges audiovisual i multimèdia com a mode d'expressió.

Continguts

1. Presentació assignatura

2. Conext actual

3. Fonaments del llenguatge audiovisual

 3.1. Narrativa audiovisual (com expliquem històries)

 3.2. Llenguatge audiovisual (tècnica, plans, composició)

 3.3. Guió (escaleta, guió literari, guió tècnic, storyboard)

 3.4. Retòrica audiovisual (trops i figures)

4. Fonaments del llenguatge multimèdia-interactiu

 4.1. Narrativa interactiva (estructures interactives)

 4.2. Arquitectura de la información (sitemap, workflow)

 4.3. Disseny de la interfície (wireframing, prototips)

5. Narratives expandides – exteses (XR)

 5.1. Realitat Augmentada

 5.2. Narratives interactives

 5.3. Vídeo interactiu

 5.4. Videojocs

 5.5. Narratives Transmèdia

 5.6. Experiències immersives / Realitat Virtual

 

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura inclou classes magistrals, pràctiques de laboratori, preparació de les pràctiques de laboratori, estudi i recerca, tutories i activitats d'avaluació.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals amb Suport TIC 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 16
Pràctiques en Laboratoris 33 1,32 1, 3, 4, 6, 10, 11, 16
Tipus: Supervisades      
Activitats d'avaluació 3 0,12 1, 5, 6, 10, 11, 16
Tutories 2 0,08 1, 6, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi i Recerca 30,5 1,22 1, 3, 4, 5, 6, 16
Preparació pràctiques de laboratori 30,5 1,22 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de 3 eixos: teoria (50 %) i pràctiques de laboratori (40%) i seminaris (10%). Per superar l'assignatura cal aprovar tots 3 apartats de manera independent.

Es contemplen activitats de recuperació. De teoria, i d'acord amb la normativa de la facultat, per tot l'alumnat que suspengui l'examen amb un 3 o més. I dels exercicis pràctics, per aquelles i aquells estudiants que hagin entregat la totalitat dels exercicis pràctics.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit 50 3 0,12 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
Exercicis pràctics 40 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Seminaris 10 0 0 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Bibliografia

AARSETH, Espen J. (2003). “Nonlinearity and Literary Theory”. A: Wardrip-Fruin, N.; Montfort, N. The New Media Reader. MIT Press, 762–780.

ASTON, Judith, GAUDENZI, Sandra i ROSE, Mandy (2017). i-Docs: The Evolving Practices of Interactive Documentary. Columbia University Press. ISBN: 023118123X.

BARROSO, Jaime (2008). Realización audiovisual. Ed. Síntesis.

BOLTER, David, i GRUSIN, Richard (2000). Remediation. Understanding New Media. MIT Press.

BURGUESS, Jean; GREEN, Joshua (2013). "YouTube: Online video and participatory culture". John Wiley &Sons.

CAIRO, Alberto (2012). The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization. New Riders.

CÓRDOBA, Carlos; ALATRISTE, Yadira (2012). Hacia una taxonomía de investigación entre Visualización de Información y Diseño http://www.nosolousabilidad.com/articulos/taxonomia_visualizacion.htm

CRAWFORD, C. (2002). The Art of Interactive Design. No Starch Press.

EDGAR-HUNT, Robert; MARLAND, John i RAWLE, Steven (2011). El Lenguaje cinematográfico. Parramón Ediciones.

FELDMAN, Tony (1994). Multimedia. Blueprint.

FIDLER, Roger. (1998). Mediamorfosis. Comprender los nuevos medios. Granica.

GUTIÉRREZ, Maria; PERONA, Juan José (2002). Teoría y técnica del lenguaje radiofónico. Ed. Bosch.

JENKINS, Henry. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York University Press.

KOROLENKO, Micahel D. (2001). Writing for Multimedia. A Guide and Sourcebook for the Digital Writer. Wadsworth Publishing Company.

LANDOW, George P. (2005). Hipertexto 3.0: teoría crítica y nuevos medios en la era de la globalización. Paidós.

MANOVICH, Lev (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós.

MEADOWS, Mark Stephen (2003). Pause and Effect. The art of interactive narrative. New Riders.

MONFORT, Nick y WARDRIP-FRUIN, Noah (2003). The new media reader. MIT Press.

MILLERSON, Gerald (2009). Realización y producción en televisión. Ed. Omega.

MURRAY, Janet (1998). Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. MIT Press.

PARISER, Eli (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press, New York.

PRATTEN, Robert. (2011). Cross-Media Communications: An Introductions to the Art of Creating Integrated Media Experiences. London: ETC Press.

RYAN, Marie Laurie (2005). Narrative across media. The languages of storytelling. University of Nebraska Press.

SCOLARI, C. Alberto (2018). Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología evolución, tecnología (Vol. 136). Editorial Gedisa.

SÁNCHEZ B., Teresa (2012). Nuevos modelos narrativos. Ficción y transmediación (Vol. 1). Madrid:Comunicación. SHIFMAN, Limor. (2014). Memes in Digital Culture: MIT Press.

YOUNGBLOOD, Gene (1970). Expanded Cinema. Studio Vista Limited.

Programari

OFIMÀTICA

* Word

* Powerpoint


IMATGE - EDICIÓ DE VÍDEO I AUDIO - POSTPRODUCCIÓ

Da Vinci / Premiere / Final Cut

* Affinity Photo / Photoshop

* Audacity / Audition


ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ

* DRAW IO - Diagrams

https://app.diagrams.net/

* Miro
https://miro.com/

* Canva
https://www.canva.com/

* Invisionapp
https://login.invisionapp.com/

* Figma
https://www.figma.com/

 

PROTOTIPATGE – EDITORS MULTIMÈDIA

* Klynt
http://klynt.net/

* Shorthand
https://shorthand.com/

* Twine
https://twinery.org/

* Metaverse
https://studio.gometa.io/landing

* Korsakow
http://korsakow.com/