Logo UAB
2022/2023

Pràcticum I

Codi: 104691 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Antonio Sierra Baz
Correu electrònic:
juanantonio.sierra@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Hi ha documentació en anglès

Equip docent

Juan Antonio Sierra Baz

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits.

Objectius

El projecte de seguretat és l'eina bàsica que ha de fer servir el professional de la seguretat privada, especialment en la seva vessant de gestió o direcció de seguretat, en empreses usuàries, han d'estar continguts des de l'anàlisi de risc, - els estudis estadístics sobre successos i causes, - el marc legal amb les obligacions i imperatius inexcusables, però també les limitacions, - l'organització i models de gestió tant de recursos materials com humans, - la presa de decisions, -el coneixement de l'estat de les arts de la tecnologia aplicable, - els procediments d'actuació; l'entroncament amb la filosofia i ètica empresarial o social, fins a l'anàlisi cost benefici de les mesures de seguretat implantades i així mateix, per no ser exhaustius, altres elements que formen part del currículum del curs.
 
L'assignatura de PRACTICUM I persegueix la finalitat de situar els coneixements teòrics adquirits en les assignatures de primer curs i paral·lelament als quals van adquirint durant el primer semestre en aplicacions pràctiques molt més properes a la praxi real en la qual es trobaran quan exerceixin la professió per a la qual es van preparant. En aquest primer projecte ens centrarem en la realització d'un projecte integral de seguretat en empreses con activitat industrial o comercial, generalment inserides en un polígon industrial, logístic o zona de serveis. Cada alumne de forma individual, escollirà i proposarà al professor, per a la seva aprovació, una empresa diferent de la que pugui obtenir informació suficient sobre la mateixa, i que pugui ser visitat físicament. En un altre cas el professor assignarà un exemple model. Sobre la proposta aprovada, l'alumne desenvoluparà el seu projecte individual que serà avaluat al llarg del semestre. Classificarem la diversitat d'activitats que es realitzen, comprenent els problemes i riscos comuns que es deriven de la ubicació conjunta de totes les empreses aglutinades, i simultàniament els problemes diferenciats de cadascuna d'elles, en virtut de les seves especificitats, especialment l'activitat que desenvolupen , la configuració arquitectònica, la dimensió, i la cosmogonia particular. En aquestes assignatures de segon any, per no haver-se cursat encara les assignatures tècniques que portin els alumnes al coneixement dels equips, i sistemes de seguretat; les opcions alternatives dins de l'estudi de solucions no poden ser sinó aproximacions genèriques, havent de fer més recolzament en aquest tema en els projectes de cursos més avançats.
 
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 • Aprendre identificar i avaluar els diferents riscos que afecten les empreses i institucions i en virtut d'aquesta anàlisi, consignar objectius i dissenyar programes de protecció, congruents, eficaços i eficients.
 • Aplicar el coneixement sobre l'operativa (modus operandi) habitual utilitzada en els riscos de caràcter criminal, o les lleis físiques que es compleixen en els riscos de tipus tecnològic o catastròfic, per poder crear virtualment escenaris i escenes de risc.
 • Fer servir les taules, que se li facilitaran a l'alumne, per a l'anàlisi qualitativa i quantitativa dels riscos.
 • Comprendre els conceptes de valoració per a la seva correcta aplicació i ompliment.
 • Desenvolupar la capacitat per extreure conclusions de les mateixes i elaborar i dissenyar estratègies de prevenció i protecció, amb l'objectiu prioritari d'evitar danys, o minimitzar els mateixos en el cas que sigui possible. Per a això és imprescindible el coneixement d'equips, l'estat deles arts tècniques disponibles, sistemes i estratègies de protecció que són matèria d'altres assignatures i que, en aquest primer curs de Pràcticum, només podran conèixer de forma incipient.
 • Iniciació a l'elaboració de plans operatius, protocols i procediments d'acció i prevenció.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 4. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 5. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 6. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 12. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 17. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 18. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 19. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 20. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

L'assignatura compta amb un Manual on es reflecteixen els continguts teòrics bàsics.
 
Tema 1
Generalitats i estructura de projectes de seguretat i prevenció de riscos en entorn industrial comercial - residencial i edificis corporatius.
El cicle de risc de l'anàlisi de riscos.
Índex dels 10 + 1 passos objectiu del mètode DECA. Conceptes estratègics.
Anàlisi DAFO.
Valor quantitatiu. Inventari. Planimetria.
 
Tema 2
La valoració qualitativa.
Risc detallat - arrel de riscos.
Catàleg escenificat de riscos.
La valoració quantitativa.
La taula 5d-3.
 
Tema 3
Presa de decisions.
Elecció d'alternatives.
La teoria de la decisió aplicada a l'elecció entre estratègies de prevenció i seguretat.
Models matemàtics: en certesa - risc - incertesa - competència.
Eficàcia d'alternatives.
Disseny de protecció triat.
 
Tema 4
Implementació.
Sistemes de planificació.
Comunicació i formació.
Iconografia a plànols.
Organització i assignació funcional.
L'anàlisi de congruència.
Anàlisi de sensibilitat – valoració d'impacte dels nous sistemes i procediments.
El balanç cost / benefici.
Complementació i correcció.
Anàlisi risc situació posterior.
Reinici del cicle continu.

Metodologia

L'alumnat realitzarà proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través d'l'aula moodle.

L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola.

S'ha de aprovar la PROVA FINAL D'AVALUACIÓ CONTINUADA per poder sumar les altres dues notes.

Està prova podrà ser oral o criteri de professor.

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió.
 
 
Reavaluació
 
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
Plagi
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de laqualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exàmen 4 0,16 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Sessions videoconferència 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Fòrums de debat i tutories. 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Elaboració del Projecte i estudi individual 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Avaluació

La nota final de l'assignatura será:

50% PROJECTE

- PEC 1 (10%)

- PEC 2 (10%)

- PEC 3 (10%)

- PEC 4 (10%)

- Presentació projecte opcional (10%)

20% PROVA FINAL DE L'ASSIGNATURA

30% PROGRESSIÓ, CONTINUÏTAT I PARTICIPACIÓ

Per poder sumar les notes s'ha d'aprovar amb un 5 la PROVA FINAL DE L'ASSIGNATURA.

RECUPERACIÓ
L'aprovació per aquesta via, o per la via de la recuperació suposarà un 5 com a nota màxima en l'expedient de l'alumne En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
Plagi
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que espugui instruir. encas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.
 
Alumnes repetidors
Aquells alumnes que hagin de repetir l'assignatura hauran de seguir les indicacions de la guia docent. A l'inici de l'assignatura s'hauran de posar en contacte amb el professor de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Progressió, continuïtat i participació 30% 0 0 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Projecte 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Prova Final d'Avaluació 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Bibliografia

Aquesta assignatura compta amb un Manual on s'especifíca la bibliografia específica de la mateixa.
 
Codi Seguretat Privada
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (2021). Código de Seguridad Privada. Madrid. Retrieved from https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&modo=2

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.