Logo UAB
2022/2023

Pràcticum III

Codi: 104689 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Botia Villarreal
Correu electrònic:
carlos.botia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua del curs passarà del català al castellà si en el curs es matriculen estudiants internacionals

Prerequisits

 

 Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

 • Introduir els aspectes generals de seguretat integral ( PDSI )aplicats a la coordinació empresarial en obres, actes Públics  y actes corporatius.

 • Conèixer la normativa especifica que afecta a la protecció civil, la protecció conta incendis, la prevenció del riscos, la coordinació empresarial, la seguretat i salut en obra, llei de protecció de dades, normatives de seguretat laboral estatal, internacional OHSAS i decrets que regulen esdeveniments corporatius-musicals , en definitiva tot  allò  que controla la confluència de empreses i persones en un mateix àmbit de treball

 • Aprofundir en els criteris tècnics i metodologies de la identificació, anàlisi i avaluació de riscos específics de l’àmbit d’activitats industrials i de pública concurrència.

 • Analitzar un projecte del Pla Director de seguretat integral d’una activitat en aplicació de la normativa vigent a Catalunya i de la normativa sectorial específica a Espanya.

 • Adquirir coneixements bàsics de la gestió de la seguretat  en  àmbits específics.

 • Introduir els alumnes en las metodologies d’anàlisis del càlcul del risc i la gestió integral d’aquest.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 4. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 5. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 6. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 14. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 19. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 20. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 21. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 22. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

Aquesta assignatura conta amb un Manual específic per la mateixa, que conta amb vuit unitats didàctiques, cada una cobrirà un espai temporal de 2 setmanes. Cada Unitat didàctica contarà, a part del propi temari inclòs en el Manual amb una lectura obligatòria per mòdul, mes altres lectures de caràcter voluntari y activitats tipus documental.

 

Temari, Contingut, Introducció a la assignatura.           

 

Unitat Didàctica 1

Anàlisis de l’espai i contextualització del risc.

 • Valorar la possibilitat de realitzar el esdeveniment en aquest  lloc.
 • Comprovar el territori i els seus accessos.
 • Analitzar el tipus de esdeveniment  i  els seus detractors.
 • Analitzar el entorn ( barris, Veïns, grups radicals, fòrums, etc..)
 • Vulnerabilitat de l’espai i del entorn.
 • Riscos presents en el espai.
 • Riscos que es generen en l’ espai per l’ esdeveniment
 • Anàlisis d’ accessos al espai i viabilitat de us.

Unitat Didàctica 2

Anàlisis de l’espai mapa de riscos.

 • Valorar la afectació dels riscos antròpics.
 • Valorar la afectació dels riscos tecnològics.
 • Desenvolupar mesures preventives d’acord  als riscos
 • Riscos detectats i considerats de afectació.

Unitat Didàctica 3       

 • Identificació  valoració de riscos del espai.
 • Identificar riscos per zones i/o Activitats
 • Escollir un mètode de valoració dels riscos
 • Valorar el risc per zona i/o activitat
 • Proposar  mesures preventives de cada  zona  i/o activitat
 •  Això  serà aplicable  a  tot els tipus de riscos identificats , Antròpics, Tecnològics,Laborals,  mobilitat,  etc.
 • Epidèmies i Pandèmies

Unitat Didàctica 4       

 • Identificació i valoració de  Necessitats de Mobilitat
 • Identificar accessos al espai
 • Identificar Líneas de bus al espai
 • Identificar Líneas i accessos metro al espai
 • Identificar zones de pàrquing < 500m al espai
 • Identificar Pàrquing < 500m a l’espai
 • Possibilitat de negociar  ampliació d’ horaris de transport
 • Valorar la petició  d’ ocupació via pública  per càrrega/descarrega y aparcament VIP
 • Valoració accessibilitat equips de emergències

PEC1

Unitat Didàctica 5       

 • Identificació i valoració de  Necessitats
 •  administratives amb autoritats locals i autonòmiques
 • Esbrinar les necessitats de compliment normatiu per el esdeveniment
 • Localització de plànols en PDF o AutoCAD  a escala de la zona o area.
 • Obtenir copia Projecte llicència d’ activitat extraordinària.
 • Si es un edifici o local obtenir copia del pla d’ emergències.
 • Si no existeix pla d’ emergències valorar per fer  memòria seguretat o PAU
 • Comprovar o confeccionar la llista de responsables i tel. mòbils.
 • Esbrinar si hi ha projecte  Ing. Contacte del Coordinador de PRL
 • Si no hi ha projecte ing. Dissenyar el pla de prevenció de PRL del esdeveniment
 • Crear el fitxer de  coordinació PRL per les dades d’ empreses
 • Valoració de personal de seguretat uniformada
 • Valoració de personal de  control de accessos
 • Valoració de personal de auxiliar de seguretat
 • Valoració de personal sanitari

Unitat didàctica 6       

 • Obtenir documents
 • Projecte llicència activitat
 • Obtenir pla d’emergències
 • Realitzar  memòria de Seguridad
 • Realitzar  aplicació de  lopd
 • Realitzar  Pla de Coordinació de  riscos laborals
 • Obtenir els riscos del lloc de treball si és un edifici o instal·lació.
 • En base a les dades obtingudes del esdeveniment realitzar la nostra pròpia avaluació de riscos.
 • En base a cada una de las activitats identificades en el esdeveniment :
 • Identificar riscos i valorar riscos.
 • Desenvolupar mesures preventives d’acord  als riscos presents per activitat.

 

Unitat didàctica 7       

 • Protecció i seguretat  Coordinació de  recursos
 • Identificar la qualitat de les dades.
 • Valorar quines dades hem de  tenir dels treballadors per a la coordinació
 • Valoració de personal de seguretat uniformada
 • Valoració de personal de  control de accessos
 • Valoració de personal de auxiliar de seguretat
 • Valoració de personal sanitari

PEC2

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és presencial, amb l’objectiu de complir els objectius d'aprenentatge descrits en la present guia desenvoluparem una metodologia que combina l'estudi individual a partir del manual, les sessions formatives i les lectures que es plantejaran en cada tema, a més d'alguns documentals.

Els dubtes que els alumnes vagin tenint seran aclarits mitjançant correus dirigits al professor de l'assignatura. També treballarem amb casos pràctics relatius a controvèrsies respecte al PSDI, on analitzarem les lliçons apreses i les seves implicacions pel sistema de gestió PSDI.

Cal destacar que a causa del model els estudiants hauran de preparar el material de forma autònoma (document, lectures,vídeos, etc), i els espais i sessions presencials es dedicaran a profunditzar sobre els temes tractats així com possibles dubtes.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Dirigides, seran aquelles activitats que l'alumne realitza tutoritzat pel professor a classe com són exercicis i lliçons de temari 40 1,6 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 19
Evaluació 4 0,16 14, 17, 22
Tipus: Supervisades      
Supervisades, seran aquelles activitats en què l'alumne realitza proves puntuables PEC1 (individual) i PEC2 (en equip), més examen final 12 0,48 7, 8, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Autonomes, seran aquelles activitats que l'alumne realitza de forma autònoma des de casa amb els mitjans i/o materials de l'assignatura. 94 3,76 15, 16, 17, 18

Avaluació

La  Avaluació podrà ser presencial o no presencial

Per poder presentar-se a la prova final de l'assignatura es ha d'haver presentat els treballs que el professor proposa tant individuals com col·lectius. PEC1 i PEC2.

Les notes de les Pec 1 , 2 i examen es faran públiques en l'apartat de notícies de Moodle, i la reatroació també será per aula moodle, no es lliuren exercicis, tret que el alumne ho demani per revisió dels treballs, se sol·licita tutoria al professor que podria ser presencial o via Teams

Tant la metodologia docent com l’avaluació prevista en aquesta guia podrà ser modificada en funció de l’evolució de possibles pandèmies o circumstàncies que impedeixin el desenvolupament presencial de l’assignatura.

Els criteris que conformaran la nota de cada PEC  seran:  oralitat y participacion activa a les clase, ortografia, contingut adient a lo demanat en la PEC y presentacio dels treballs

El exámen sera presencial amb preguntes tipus test  s'ha de tenir en compte que cada 2 respostes  erroneas resta un punt del examen i 5 preguntes a desenvolupar

Cal obtenir una nota mínima de 3,5 punts perquè aquesta sumi en l'avaluació continuada.

RE AVALUACIÓ

Si els  treballs/exercicis no són realitzats, de la avaluació contínua passem a la RE AVALUACIÓ.

Examen recuperacio: Será un examen tipus test s'ha de tenir en compte que cada 2 respostes  erroneas resta un punt del examen i 5 preguntes a desenvolupar la nota final sera  aprobat  com a maxim

Segons l’article 112 ter. 2 de la Normativa acadèmica de la UAB, per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

No Avaluable

Es considerarà un alumne com NO AVALUABLE si no supera la nota de 5 i per tant caldrà que es presenti a la re avaluació.

Tambe el alumne que no presenti cap PEC y no espresente a examen  tindrá la condicio de NO AVALUAT

Alumnes repetidors

Els alumnes repetidors realitzaran les mateixes tipologies de proves que la resta d’alumnes. Tant les teòric -pràctiques com el lliurament d’exercicis. D'acord amb l'article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l'avaluació dels alumnes repetidors pot consistir en una sola prova de síntesi. L'alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs

Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 20% 0 0 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22
Pec 2 En Equip 40% 0 0 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 19
Pec1 En solitari 40% 0 0 1, 4, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22

Bibliografia

CTE – Codi Tècnic de la Edificació

http://www.codigotecnico.org/web/

 REBT

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

 RSCIEI

www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf

 RIPCI

www.boe.es/boe/dias/1993/12/14/pdfs/A35159-35168.pdf

 RD 862/2009

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-9043

 AENOR

http://www.aenor.es/aenor/certificacion/seguridad/seguridad_ohsas.asp#.V40ejDX77K0

 DECRET 30/2015

www.diba.cat/...Decret+30_2015.../

 DECRET 112/2010

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=540841&language=ca_ES&action=fitxa

 REAL DECRETO 171/2004

www.conectapyme.com/gabinete/publicaciones/manual_RD_171-2004.pdf

 LLEI  30/1995

www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/.../PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf

 REAL DECRETO 604/2006 

www.insht.es/.../realdecreto6042006de19demayoporelquesemodificanelrea.pdf

REAL DECRETO 486/1997 

www.unimat.es/upload/20071212162650.rd_486-1997.pdf

REAL DECRETO 1627/1997 

www.unimat.es/upload/20071212162715.rd_1627-1997.pdf

Reglamento UE 2016/679 del parlamemto Europeo  y del consejo  GDPR

Martinez garcia,F. ( 1993) diccionario mafre de la seguridad integral.Madrid:mafre.-

Nebreda.M.(2001) Intimidad y seguridad.Barcelona:Instituto de estudios de la gobernabilidad y la seguridad.-

 

BIBLIOGRAFIA LIBRE POR INTERNET

Sánchez O,1ª Publicación Protocolo, Comunicación y Seguridad en Eventos: posibles amenazas (2016). Editorial Icono14

Sánchez O, 2ª Publicación Protocolo, Comunicación y Seguridad en Eventos: Situaciones Criticas (2017) . Editorial Icono14 

Sanchez. O,3ª Publicación Protocolo, Comunicación y Seguridad en Eventos: observatorio científico de eventos : Analisis de la comunicacion en seguridad (2018). Editorial Icono14 

Programari

Aquesta  asignatura no requereix programari específic