Logo UAB
2022/2023

Disseny Organitzatiu

Codi: 104679 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Pere Ortin Angel
Correu electrònic:
pere.ortin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi han requisits previs concrets.

Durant el curs s'utilitzaran conceptes analitzats en altres cursos: arbres de decisió, inducció cap endarrera, probabilitats conjuntes, condicionals i Teorema de Bayes. Encara que es repassaran de nou, tenir aquests conceptes consolidats ajudarà al seguiment del curs.

 

Objectius

El disseny de les organitzacions empresarials es el resultat d’un procés de delegació de decisions. Al llarg d’aquest curs s’intenten donar els instruments conceptuals per intentar valorar monetàriament els beneficis i els costos de la delegació de decisions, i per tant com aquestes decisions acaben afectant a l’estructura organitzativa de l’empresa i a la seva capacitat de crear de valor i com a conseqüència la seva competitivitat.

Es persegueix es que al final del curs l'alumne sigui capaç de:

1. Identificar els principals determinants dels beneficis i costos de delegar una decisió.

2. Identificar si una decisió s’ha de delegar o no.

3. Identificar quins son els principals mecanismes per reduir els costos de la delegació d’una decisió.

4. Valorar el cost màxim que l’empresa ha de estar disposada a pagar per implementar els mecanismes anteriorment esmentats.

 

 

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat desenvolupant una gestió socialment responsable i impulsant el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i valorar les contribucions esmentades.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
  Economia
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
 • Demostrar que es coneixen els processos d'implementació d'estratègies de les empreses.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Transmetre els objectius de l'empresa, del departament o de la feina que es desenvolupa d'una manera clara.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar la formulació i implementació d'estratègies a diferents entorns, empresa familiar o empreses acabades de crear.
 2. Analitzar els principals sistemes de motivació disponibles a les empreses.
 3. Aplicar els processos de formulació d'estratègies a casos concrets.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Dissenyar polítiques de motivació eficients.
 8. Elaborar plans d'empreses.
 9. Enumerar les etapes i els processos bàsics en la formulació i implementació d'una estratègia empresarial.
 10. Explicar l'origen i valorar la contribució de les empreses al benestar social.
 11. Fonamentar decisions d'estratègia empresarial.
 12. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 13. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 14. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 15. Relacionar l'estratègia empresarial amb els objectius de les empreses i el seu desglossament per departaments o unitats de treball.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1. Introducció.

Objecte d'anàlisi, rellevància i mètodes

 

Tema 2. Delegació de decisions i coneixements.

Beneficis i costos de la delegació. La delegació de decisions i coneixements. Delegació i salaris. Coneixements i salaris: la teoría del capital humà. L’adquisició i transmissió de coneixements. Inversions en formació. Retribucions i capital humà. Plans de carrera professionals.

 

Tema 3. Coordinació.

Coordinació i complementarietats. Costos de la descoordinació i import màxim a pagar per un sistema de coordinació. Sistemes habituals de coordinació: Rutines, Plans de negoci, plans estratègics, Balance Scorecards. Coordinació i creixement empresarial.

 

Tema 4. Informació.

Valor esperat de la informació perfecta e imperfecta: Qualitat de la informació i disposició a pagar per ella. Sistemes d’informació. Requeriments dels sistemes d’informació.

 

Tema 5. Motivació.

Conflictes d'interessos. Els contractes com a via de resolució de conflictes d’interessos. Problemes d’assimetria d’informació i contractes. Teoria de l'agència. Contractes d’incentius.

Metodologia

La docència serà presencial.

L'objectiu de l'assignatura es l'aplicació de fonaments teòrics rigorosos per analitzar els problemes de disseny organitzatiu de les empreses.

Per això es necessari:

 

1. Exposar les principals teories.

Això es farà a través de classes magistrals i lectures addicionals.

 

2. Casos i exercicis numèrics.

Per il.lustrar els diferents models teòrics es presentaran petits casos empresarials reals i es faran exercicis numèrics relacionats amb els casos.

Aquests casos seran exposats i discutits pels alumnes a les classes pràctiques

 

3. Presentació fi de curs

Per grups, es presentarà una aplicació a un cas empresarial particular dels temes abordats a classe.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teoria 32,5 1,3 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Classes pràctiques 17 0,68 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories 10,5 0,42 2, 4, 5, 7, 10, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi i comprensió dels continguts 43 1,72 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Preparació i elaboració exercicis i presentacions 42 1,68 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17

Avaluació

L'avaluació del curs consistirà en:

 

Examens (veure calendari exàmens parcials i finals de la facultat).

Proves escrites on s'avaluarà a l'alumne de tots els continguts de l'assignatura. Hi haurà un examen parcial dels primers temes del curs (Nota P). En l'examen final hi haurà dos parts, una referida als continguts avaluats en el primer parcial (Nota P1) i un altre part per la resta de continguts (Nota P2). Per aprovar es necessari una nota superior a quatre en tots dos parcials.

La nota final dels exàmens (Nota E) es calcularà de la següent manera: Un 50% la millor nota entre el parcial (P) i la primera part de l'examen final (P1), sempre i quan sigui superior a quatre. Un 50% la segona part de l'examen final (P2), sempre i quan sigui superior a quatre.

Si la nota final dels exàmens (Nota E) es igual o superior a 4, la nota final dels exàmens representarà el 40% de la nota final del curs. El 60% restant es basarà en l'avaluació del seguiment del curs. Si la nota final dels exàmens (E) es inferior a quatre l'estudiant suspendrà l'assignatura. Tindra dret a recuperació si han aprovat el seguiment del curs i la nota final del curs es superior o igual a 3,5 (verure més detalls a conitnuació).

 

Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l'assistència a classe i la realització dels exercicis i activitats programades. Al llarg del curs es controlaran tots aquests aspectes i que resultaran en una nota que representarà el 60% de la nota final del curs. Aquesta nota es publicarà abans de l'examen final. Si la nota del seguiment de l'assignatura es inferior a cinc l'estudiant suspendrà l'assignatura. A mode orientatiu, ja que el seu volum final dependrà del nombre de persones matriculades, grups formats i classes efectives, les activitats i percentatges seràn els següents:

10%Assistència a classe. Control diari. La nota serà el percentatge de classes assistides respecte al total.

25% Entrega setmanal de petits casos/exercicis per grups.  Cada setmana de docència entre Setembre i Novembre (entre 10-12 casos/exercicis) s'entregarà un cas. Les solucions es faràn fora de l'aula i s'entregarán per escrit. Cada cas serà avaluat i tindra una nota.

10% Presentacions orals dels casos/exercicis a classe. Els casos seràn expossats i corretgits a classe per un grup. La resta d'alumnes els valoraran. La nota final es la mitjana entre la nota dels alumnes i la del professor.

15% Exposició oral final. Durant les últimes setmanes del curs es fará per grups una presentació d'uns 20 minuts i 5 de discussió sobre un tema escollit pels estudiants i relacionat amb el curs. Per exemple, aplicació dels conceptes a una empresa, comentaris sobre un llibre o estadístiques recents. La resta d'alumnes la valoraran. La nota final es la mitjana entre la nota dels alumnes i la del professor. Enguany s'està elaborant un projecte d'educació compartida amb el Tecnológico de Monterrey: (https://www.tecglobalclassroom.mx/modelo) que s'explicará en detall durant el curs. La participació en aquest projecte remplaçarà el treball final de curs.

 

Es considera un alumne com a no avaluable quan no participi en l'examen final.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final i parcial de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consultaal professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants iles estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-provesEn el caso de esta asignatura se entiende que sólo hace referencia al examen final y en todo caso se recomienda hablarlo con anterioridad con el profesor.En el cas d'aquesta assignatura s'entèn que nomès fa referència a l' examen final i en tot cas es racomana parlar amb anteriorioritat amb el profesor.

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). 


L'aplicació d'aquesta norma al cas concret de l'assignatura es la següent:

 

“Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferiora 5, laqualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”

 La interpretació d'aquesta normativa per aquesta assignatura es la següent:

Hi haurà examen de recuperació per aquells estudiants que no hagin superat l'assignatura, però hagin aprovat el seguiment del curs i la nota del curs sigui igual o superior a 3,5.

La recuperació consistirà en tornar a examinar-se de l'assignatura.

El seguiment del curs no es recuperarà.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixindiverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixaassignatura,la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

El professorat destinarà aproximadament uns 15 minuts d’alguna classe a permetre que els seus estudiants puguin respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura o mòdul

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a classe 10% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17
Entrega de casos i exercicis 30% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16
Examen parcial 20% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17
Exàmen Final 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Presentació casos i exercicis 20% 1,5 0,06 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14

Bibliografia

Apunts campus virtual:

Hi figuren uns apunts amb enllaços a les referències mès particulars per cada un dels apartats analitzats durant el curs.

 

Bibliografia relacionada (útlimes edicions identificades):

Galán, J.I. (2014) " Diseño Organizativo". Editorial Paraninfo. 2a Edición. Madrid.

Brickley J., Smith, C., Zimmerman J. (2011) "Economía Empresarial y Arquitectura de la Organización". McGraw-Hill Interamericana de España S.L.; N.º 1 edición 

Milgrom, P.; Roberts, J. (1993) “Economía, organización y gestión de la empresa”. Ariel Economía, Barcelona.

Jost, P.J. (2014) "The Economics of Motivation and Organization. An Introduction". Edward Elgar Publishing Inc. Northampton, Massacusetts USA.

Judge, W.Q. (2012) Focusing on Organizational Change. Saylor Foundation. Open Textbook Library

 

Lectures avançades:

Gibbons, R, Roberts, J. Eds. (2013) The Handbook of Organizational Economics. Princeton University Press.

Salas, Vicente. “Economía de la empresa”.  2ª edición. Ariel Economía, Barcelona (1996).

Programari

No es necessita programari específic, més enllà del bàsic habitualment inclòs en qualsevol ordinador (processador de text, full de càlcul...)