Logo UAB
2022/2023

Planejament Territorial i Urbanístic

Codi: 104547 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503743 Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles OT 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Buhigas San Jose
Correu electrònic:
maria.buhigas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No es descriuen

Objectius

Qualsevol activitat humana té lloc en un espai físic. Aquesta afirmació pot semblar una obvietat i tanmateix tenim tendència a no comprendre en profunditat les seves implicacions. Les Nacions Unides fa temps que han reconegut que el segle XXI és i serà el segle de les ciutats, dels entorns urbans on s’aplegarà més de la meitat de la població mundial. Entorns urbans en els quals una de cada quatre persones viu en condicions d’informalitat, és a dir, en espais que no han estat objecte d’un procés d’urbanització (abastament de serveis bàsics, com l’aigua o l’energia, equipaments i serveis socials d’educació i salut a l’abast, accés per carrers segurs, accessibles i transitables, etc.). Entorns urbans que en aquests moments són responsables del 70% de les emissions de CO2 a escala planetària. Entorns urbans que són el principal focus dels reptes que tenim, i alhora la seva principal palanca de canvi. Entorns urbans l’impacte dels quals va molt més enllà de la taca urbana reconeguda.

La planificació és un exercici d’ordenació de tots els elements que conformen un territori. Ordenació que s’ha d’entendre com a expressió de la voluntat d’una societat d’organitzar-se en aquell territori que habita: identificant les àrees a protegir o preservar tant per raons ambientals, culturals, d’identitat o econòmiques; assenyalant les àrees on aplegar els assentaments urbans i establint les regles i les condicions que els defineixen; acomodant les vies, els corredors i els canals per on els fluxos d’intercanvi de tota mena s’han de produir dins del sistema.

Totes aquests qüestions són objecte de la planificació física i normativa que es concreta en tres modalitats: la planificació territorial, la urbanística i la sectorial.

Els objectius d’aquest curs s’orienten a comprendre les tres maneres d’intervenir sobre el territori i que li són pròpies a qualsevol exercici d’ordenació del territori:

 • Legislar – Introduir els principals conceptes, eines i continguts propis de la planificació territorial  i el seu encaix amb les altres modalitats de planificació, urbanística i sectorial.
 • Planificar – Desconstruir i analitzar el procés de la planificació territorial, urbanística i sectorial i de la pressa de decisions.
 • Desplegar (executar) - Conèixer el desplegament de la planificació territorial i urbanística a Catalunya principalment i a altres realitats europees i llatinoamericanes, en general.

En definitiva, es tracta de conèixer les motivacions de la planificació territorial i del planejament urbanístic, de familiaritzar-se amb els conceptes bàsics i elements que els conformen i els instruments o eines tècniques que s'utilitzen per donar-hi forma i concretar la planificació. Aprofundir en les implicacions que té una afirmació aparentment tant trivial com que qualsevol activitat humana té lloc en un espai físic i, finalment, aportar criteri al posicionament personal i individual que tots tenim d’allò que passa i afecta el nostre entorn físic més immediat.

Aquests coneixements s’assoliran per mitjà de classes teòriques, la preparació per part dels estudiants de presentacions relacionats amb qüestions o temàtiques d'actualitat (les agendes globals (ODS i Agenda Urbana, desplegament de la transició energètica, noves intervencions a l’espai públic, etc.), i amb el fil conductor d’un treball sobre un cas pràctic deplanejament executat.

Competències

 • Dissenyar, desenvolupar i defensar projectes relacionats amb la gestió, l'equitat i la sostenibilitat de les ciutats aplicant elements d'innovació tecnològica, com les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
 • Distingir i analitzar les polítiques governamentals i de gestió de les ciutats en els diferents camps del desenvolupament urbà, i dominar particularment metodologies de participació ciutadana.
 • Prevenir i solucionar problemes, adaptar-se a situacions imprevistes i prendre decisions.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Resoldre problemes de gestió urbana utilitzant coneixements, metodologies i procediments de disseny i implementació d'aplicacions informàtiques per a diferents tipus d'entorns (web, mòbil, núvol) i amb diferents paradigmes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre i utilitzar a nivell bàsic eines d'anàlisi ambiental com l'anàlisi del cicle de vida o la petjada de carboni.
 2. Comprendre i utilitzar informes d'avaluació ambiental.
 3. Conèixer les principals fonts normatives en els àmbits de la gestió ambiental i de la mobilitat.
 4. Conèixer les principals fonts normatives en l'àmbit de la planificació territorial i urbanística.
 5. Dissenyar i gestionar projectes empresarials i comunitaris en l'àmbit de la gestió de la mobilitat i, especialment, identificar els camps d'actuació i els recursos necessaris per dissenyar les estratègies empresarials i comunitàries oportunes.
 6. Identificar camps d'actuació i recursos necessaris per dissenyar estratègies empresarials i comunitàries en l'àmbit de la gestió ambiental.
 7. Manejar de manera integrada metodologies per al tractament de dinàmiques urbanes.
 8. Prevenir i solucionar problemes, adaptar-se a situacions imprevistes i prendre decisions.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts

L’assignatura es desenvoluparà d’acord amb el següent temari:

 

Bloc 1: Aproximacions conceptuals  (vessant teòrica)

 • L’ordenació del territori en el context actual: objectius, criteris, reptes. 
 • La planificació física: modalitats de la planificació, conceptes, elements i criteris.
 • Modalitats de Planificació física:
 • Planejament territorial: conceptes, elements, criteris i instruments.
 • Planejament urbanístic: conceptes, elements, criteris i instruments.
 • Nous plantejaments i debats: sobre la pressa de decisions (participació) i sobre els instruments i les eines.

 Bloc 2: La planificació executada, desplegada. (vessant pràctica)

 • De la planificació a la gestió.
 • Casos d’estudi:
  • Execució – desplegament dels plans (dificultats i incerteses).
  • Seguiment i avaluació.

Metodologia

El plantejament d’aquesta assignatura vol mostrar alhora la vessant teòrica i la vessant de la pràctica professional del planejament del territori. Per fer possible aquesta doble mirada el desplegament dels continguts del curs es planteja amb:

 • Sessions teòriques, acompanyades de lectures que l’alumne haurà de preparar amb anterioritat per comentar a classe. Aquesta part permetrà introduir un coneixement de base compartit i comú per a tot l’alumnat, una bibliografia bàsica de referència i l’estat de l’art dels debats més actuals.
 • Sessions taller o pràctiques,  es basarà en l’estudi de casos concrets (que es donaran a conèixer i es repartiran a principi de curs) que es presentaran a classe per part del professor i per part de l’alumnat – en grups de treball – per anar construint i fent el seguiment del treball de curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe Expositiva 30 1,2 3, 4
Debats 4 0,16 8, 10
Exposició oral del treballs 12 0,48 7, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 4 0,16 8, 9
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs en grups reduïts 60 2,4 7, 8, 9
Lectura d'articles i estudi personal 21 0,84 3, 4, 10

Avaluació

L’avaluació del curs constarà essencialment de tres elements:

 • Documents escrits de feina individual que representen el 50% de la nota final. Es proposaran fins a un màxim de 4 exercicis (resum d’articles de lectura, argumentar sobre una notícia d’actualitat, construir un argument sobre una qüestió debutuda a classe, preparar una petita intervenció sobre un concepte concret treballat a classe, etc.). Es valorarà en particular la qualitat escrita, capacitat de concreció i síntesi en l’exposició d’arguments i l’argumentació.
 • Treball d’estudi de cas en grup que representa el 40% de la nota final. Es proposarà a principi del curs els continguts que s’hauran d’anar elaborant i treballant al llarg de tot el període per culminar amb el treball final. Les presentacions a classe de les diferents parts del treball i les entregues parcials aniran construint la nota final del treball. Tots els membres del grup hauran de demostrar un treball i un compromís amb la feina conjunta igualitaris. Es valorarà la qualitat i rigor dels continguts així com la qualitat de la presentació, del llenguatge emprat i la gràfica.
 •  Assistència i participació activa a classe que representa el 10% de la nota final. L’assistència a totes les sessions lectives és obligatòria. En els casos excepcionals d’absència caldrà lliurar el corresponent justificant. L'absència continuada a classe sense justificació portarà a l'alumne a l'examen de recuperació (ja que no haurà pogut demostrar la seva implicació i participació en el treball d'estudi).

Per superar l’assignatura cal:

 • a)      Haver superat els documents escrits de feina individual amb una qualificació mitjana mínima de 5.
 • b)      Haver lliurat el treball d’estudi de cas amb una qualificació mínima de 5.

Les dues qualificacions anteriors no faran mitjana entre ells per superar l’assignatura. Per tant cal tenir una qualificació mínimade 5 en les dues feines (documents individuals i treball de cas en grup).

 •  c)      Haver participat de manera regular a les classes.


Recuperació:

 • a)      Els exàmens i treballs seran recuperables de la forma i en les dates que oportunament s’indicarà.
 • b)      Per optar a recuperació cal haver participat en les proves d’avaluació i lliurat els materials de les pràctiques de la forma que oportunament s’indicarà.
 • c)      En la recuperació, la nota màxima que es podrà obtenir a cada una de les proves reavaluades és de 5.

Alumant no avaluable:

No avaluable si l'estudiant no entrega 1 o més treballs individuals o no entrega el treball en grup de curs.

La còpia o plagi de qualsevol activitat mereixerà la qualificació de suspès i no es podrà recuperar. La còpia o plagi de material, en qualsevol de les activitats, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o granpart del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi"és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 10% 10 0,4 2, 3, 4, 10
Documents escrits de feina individual 50% 5 0,2 7, 8, 9, 10
Estudi de cas en grup 40% 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Bibliografia

Romà Pujadas, Jaume Font; “Ordenación y planificación territorial”. Editorial Síntesis.

Manuel Benabent Fernández; “Introducción a la teoria de la planificación territorial”. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla.

Juli Esteban Noguera; “Elementos de Ordenación Urbana”. Edicions UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.

Peter Hall; “Urban and Regional Planning”. Routledge.

Patsy Healey; “Collaborative Planning: shaping places in Fragmented societies”. Palgrave-MacMillan.

Scott Campell, Susan Fainstein (ed.); “Planning Theory”. Blackwell Publishers.

Manuel de Solà-Morales; "Las formas de crecimiento urbano"; Laboratori d'urbanisme. Edicions UPC.

Oriol Clos (ed.); "Manuel de Solà-Morales. Miradas sobre la ciudad". Editorial Acantilado.

Al llarg del curs es proposaran lectures d'articles d'actualitat pels debats i de complement per a les classes teòriques.

Programari

No es descriu