Logo UAB
2022/2023

Geomorfologia

Codi: 104241 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
David Molina Gallart
Correu electrònic:
david.molina@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Haver cursat i superat Fonaments de Geografia Física.

Objectius

El principal objectiu d'aquesta assignatura és el coneixement dels relleus catalans més rellevants i propers a la UAB, tant des de l'òptica estructural com climàtica.

Competències

  • Analitzar amb esperit crític la relació de la societat amb el territori aplicant el marc conceptual i teòric de la geografia.
  • Introduir els aspectes teòrics i aplicats de les principals polítiques territorials, ambientals i urbanes en la pràctica professional.
  • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

  1. Conèixer i interpretar les principals orientacions polítiques de gestió del paisatge.
  2. Descriure i interpretar els canvis en el paisatge.
  3. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  5. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Continguts

Sortida de camp 1: relleus fallats de la depressió Prelitoral

Sortida de camp 2: relleus en cuesta i juràssics a l`entorn de la plana de Vic

Sortida de camp 3: relleus molàssics montserratins

Sortida de camp 4: relleus granítics, cárstics, volcànics i estructurals a la província de Girona

Dossier teòric dels dominis morfoclimàtics mundials

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura és fonamentalment pràctica i es basa en el treball de camp geomorfològic.

En una primera fase es realitzaran un parell de sessions teòriques per posar un marc a la disciplina, posteriorment s'ensenyarà a fotointerpretar el relleu mitjançant l'eina Google Earth i la cartografia geomorfològica amb ArcGis. Cada sortida de camp tindrà, prèviament, la seva sessió de fotointerpretació.

Per recolzar aquesta activitat principal hi ha un conjunt d'apunts penjats al campus virtual que serviran per completar el corpus teóric que es treballarà al camp.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoria i pràctica al camp 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5
Teoria i pràctica de la fotointerpretació 10 0,4 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Treball de camp i gabinet 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Preparació d'informes i exàmens 40 1,6 2, 3, 4, 5

Avaluació

La nota final es compòn de la mitjana ponderada de les activitats d’avaluació. Per poder ser avaluat, obligatòriament cal haver realitzat les sortides, els informes corresponents i l’examen teòric.

La qualificació de No avaluable es donarà quan l’estudiant no faci ni l’examen ni les quatre sortides. Tanmateix no és possible assolir l'aprovat a l'assignatura amb dues qualificacions inferiors a 3 en alguna de les 5 primeres activitats avaluatives i les seves recuperacions (p e 2 informes i dues recuperacions amb menys d'un 3 o 1 informe, la seva recuperació, l'examen i la seva recuperació amb menys d'un 3).

En el moment de realització de cada activitat d’avaluació, el professor informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

Tots els informes de camp i l'examen tenen dret de recuperació una vegada han estat qualificats. Aquesta recuperació (menys l'examen) es realitzarà pel mecanisme d'avaluació continuada, és a dir, qualsevol informe suspès amb un 3 o superior es podrà recuperar a partir de realitzar la mitjana amb la qualificació de l'informe següent ique la nota resultant doni 5. L'examen es recuperarà en el temps i forma que indiqui la Facultat.  

 

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens (en la modalitat que la pandèmia obligui), constitueixen un delicte que  serà  sancionat  amb  un  zero  a  l'activitat.  En  cas  de  reincidència  es  suspendrà  tota  l'assignatura.
Recordem  que  es  considera  "còpia"  un  treball  que  reprodueix  tot  o  gran  part  del  treball  d'un/a  altre/a company/a.  "Plagi"  és  el  fet  de  presentar  tot  o  part  d'un  text  d'un  autor  com  a  propi,  sense  citar  les  fonts, siguin   en   paper   o   en   format   digital.   Veure   documentació   de   la   UAB   sobre   "plagi"   a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació sortida de camp 1 20% 4 0,16 2, 3, 4, 5
Avaluació sortida de camp 2 20% 4 0,16 2, 3, 4, 5
Avaluació sortida de camp 3 20% 4 0,16 2, 3, 4, 5
Avaluació sortida de camp 4 20% 4 0,16 2, 3, 4, 5
Examen teóric 20% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Apunts de l´assignatura (AMBRÓS, S & DOMINGO, M)

 

Programari

Veure "continguts"