Logo UAB
2022/2023

Numismàtica i Ceràmica Antigues

Codi: 104232 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503702 Ciències de l'Antiguitat OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquim Pera Isern
Correu electrònic:
joaquim.pera@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Els alumnes poden usar per a intervenir a classe la llengua en la que millor s'expressin, amb especial atenció als alumnes del programa Erasmus

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura. El nivell és bàsic i a l'abast de tots els estudiants sense formació prèvia.

Objectius

Aquesta assignatura s’emmarca dins els ensenyaments d'arqueologia de tipus teòricopràctic i capacita els/les estudiants per enfrontar-se amb èxit a la classificació de material ceràmic i numismàtic d'època antiga com a documents arqueològics per a la interpretació històrica d’un jaciment.
Els seu objectiu és la formació bàsica dels/les estudiants ens els aspectes essencials de la ceramologia antiga com ara el reconeixement i la classificació cronotipològica dels materials ceràmics apareguts a les excavacions realitzades a casa nostra, en jaciments d'època ibèrica i romana.  A la segona part de l’assignatura l’alumne obtindrà les eines necessàries per treballar amb monedes i conèixer els principis bàsics de la seva classificació i seriació, 

Competències

 • Demostrar les habilitats bàsiques necessàries per a participar en una excavació arqueològica i tenir la capacitat d'interpretar-ne els resultats.
 • Dominar l'ús dels instruments específics per a l'anàlisi del món antic, fent especial atenció a les eines digitals.
 • Identificar i interpretar restes materials antigues per relacionar-les amb fets socials, polítics i econòmics de les societats mediterrànies de l'Antiguitat.
 • Interrelacionar coneixements lingüístics, històrics i arqueològics del món antic amb coneixements d'altres àmbits de les humanitats, principalment de la literatura, de la filosofia i de l'art antics.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització, i ús de la informació i documentació relatives a l'Antiguitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques i instruments de l'anàlisi arqueològica per a l'estudi de les restes materials antigues.
 2. Identificar diferents tipus de ceràmica grecoromana i relacionar-los amb el seu context politicocultural.
 3. Identificar els mètodes propis de l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica.
 4. Identificar tipus bàsics de monedes gregues, romanes i ibèriques i la seva iconografia i relacionar-los amb el seu context politicocultural.
 5. Interpretar les fonts materials i documentals.
 6. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 7. Transmetre els resultats de la recerca arqueològica i comunicar conclusions, de manera clara, tant oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 8. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.

Continguts

CERÀMICA ANTIGA

 1.  Aspectes tècnics de la ceràmica
 2.  La ceràmica com a document arqueològic
 3.  Ceràmiques dels segles IV i III aC
 4.  Ceràmiques de vernís negre romanes
 5.  Ceràmiques de vernís vermell: T.S. itàlica i sudgàl·lica
 6.  La T.S. Hispànica i la seva problemática
 7.  La T.S. Africana
 8.  La DSP  
 9.  La ceràmica de Parets Fines
 10.  La ceràmica de cuina africana i itálica
 11.  Les llànties
 12.  Introducció a les àmfores

NUMISMÀTICA ANTIGA

      13.  La moneda. Definició i principis bàsics

      14.  Emissions, seques i fabricació 

 1.   Documentació i classificació de la moneda
 2.   Moneda grega
 3.   Emissions d’Emporion i Rhode
 4.   Moneda fenícia i cartaginesa
 5.   La moneda romano-republicana
 6.   La moneda ibèrica
 7.   La moneda romano-provincial a Hispania
 8.   La moneda romano-imperial
 9.   La interpretació històrica: la moneda en arqueologia
 10.   La interpretació històrica: circulació monetària

Metodologia

 

 Classes presencials a l’aula: constitueixen el 70% del curs en aquesta assignatura. El mètode docent és basa en les explicacions del professor. Per facilitar l’atenció, en la part de ceràmica romana, els apunts ja estan editats en un dossier que és a disposició dels alumnes a començament del curs. Igualment, es proporciona una abundant bibliografia que es objecte de comentari a classe. Les classes de la part de numismàtica es faran amb suport gràfic d'un ampli repertori monetal.

   Les explicacions teòriques sempre recolzen en imatges projectades i amb la presentació i circulació de materials ceràmics als quals es fa referència. Per tant, la classe té un també un vessant pràctic, segons els temes, cosa que fa difícil el seguiment de la  matèria si no hi ha una assistència continuada. També és faran pràctiques de documentació numismàtica a classe.

 Classes pràctiques al laboratori: Constitueixen el 30% del total de l’assignatura. Són classes pensades per repassar, en grups reduïts, les produccions ceràmiques sobre les quals s’ha parlat a les lliçons teòriques. Aquest format assegura que tots els alumnes puguin tocar els materials i sobretot preguntar sobre aspectes i detalls que a l’aula, amb el grup complet, no es poden explicar amb facilitat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
pràctica 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
teoria 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
tutories 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
estudi i recerca 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita I 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova escrita II 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
participació a classe i assistència a pràctiques 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

La bibliografia de material ceràmic es proporcionarà al llarg del curs a través del dossier de ceràmica o del campus virtual en el cas de la numismàtica.

Programari

No s'utilitzará cap programari específic, més enllà dels habituals del office.