Logo UAB
2022/2023

Textos Narratius Grecs

Codi: 104196 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503702 Ciències de l'Antiguitat FB 1 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Pages Cebrian
Correu electrònic:
joan.pages.cebrian@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Margalida Capella Soler
Ariadna Arriaza Cardenas
Joan Pages Cebrian

Prerequisits

Tant pel que fa als continguts com a la metodologia, aquesta assignatura forma una unitat temàtica amb l'assignatura "Elements de llengua grega", programada per al primer semestre d'aquest mateix curs, de manera que es donaran per sabuts i assimilats tots aquells continguts tractats anteriorment. Aquells alumnes que s'hi matriculin sense haver aprovat l'altra, hauran d'assumir l'esforç d'estudiar els continguts previs pel seu compte

Objectius

 Aquesta assignatura es concep com una assignatura de formació bàsica. Forma una unitat temàtica i metodològica amb l'assignatura "Elements de llengua grega" del primer semestre. Els seus continguts cerquen oferir un aprofundiment en l'estudi de la Llengua grega clàssica amb l'objectiu final que l'estudiant conegui les estructures morfosintàctiques i el lèxic grec necessari per poder llegir i interpretar textos grecs, en prosa àtica o koiné, de nivell mig. L'assoliment d'aquest objectiu final es fonamenta en tres eixos d'aprenentatge fonamentals:

1r. Coneixement de la gramàtica bàsica del grec clàssic en les variants dialectals de l'àtic i koiné.

2n. Memorització d'un lèxic bàsic de mots d'alta freqüència en textos clàssics.

3r. Lectura comprensiva en veu alta de textos en grec clàssic.

3r. Traducció i interpretació d'una selecció de passatges en grec clàssic, siguin obra d'autors antics o bé adaptacions o recreacions pensades per a l'aprenentatge de la llengua grega clàssica.

Competències

  Ciències de l'Antiguitat
 • Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i comprensió dels textos grecs i llatins.
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar textos escrits en llatí i en grec per conèixer la història i les civilitzacions clàssiques.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar coneixements gramaticals de les llengües grega i llatina i la seva aplicació a l’anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Interpretar textos escrits en llatí i grec per conèixer la història i les civilitzacions clàssiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els components morfosintàctics d'un text grec i llatí, identificant aquells que són propis del gènere narratiu.
 2. Aplicar les tècniques que permetin la comprensió ràpida i global dels textos grecs i llatins.
 3. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 4. Explicar el context de les obres literàries, els personatges i els temes i tòpics que s'han transmès a la tradició posterior.
 5. Explicar el sentit general d'un text sense necessitat d'aplicar l'anàlisi morfosintàctica prèvia ni d'utilitzar el diccionari.
 6. Extreure informació dels textos grecs i llatins sobre aspectes de realia especialment relacionats amb el seu context històric i cultural.
 7. Traduir fragments de les obres gregues proposades.

Continguts

I. Morfologia:
I.1. Morfologia nominal.
I.1.1. Els graus de l'adjectiu.
I.1.2. Els pronoms.
I.1.3. Els numerals.
I.2. Morfologia verbal.
I.2.1. El tema d'aorist. Aorist d'indicatiu. Infinitiu aorist. Participi d'aorist.
I.2.2. El tema de perfet. Perfet d'indicatiu. Infinitiu perfet. Participi perfet. El
plusquamperfet.
I.2.3. L'imperatiu.


II.Sintaxi:

II.1 La coordinació: tipologia. Conjuncions, partícules, locucions i correlacions coordinatives.
II.2 La subordinació.
II.21. Les oracions subordinades adjectives o de relatiu.
II.2.2. Les oracions subordinades més freqüents amb el verb en indicatiu

II. 3 Sintaxi de l'infinitiu

II.4. Sintaxi del participi: participi apositiu, atributiu i predicatiu. Genitiu absolut

N.B. L'ordre d'exposició no seguirà necessàriament el d'aquest temari.

 

III. Lèxic

El lèxic es treballarà sobre els textos que es llegiran a classe, a base d'exercicis pràctics i lectura comprensiva. Els alumnes hauran de memoritzar el lèxic de la tria de textos que es facilitarà a l'inici de curs, de manera progressiva.

 

IV. Literatura

Els alumnes hauran de fer la lectura en traducció de la tragèdia Hipòlit, d'Eurípides. 

 

Metodologia

La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà a alternar les explicacions teòriques de cadascun dels temes gramaticals enumerats en el punt anterior, amb la realització d'un seguit d'exercicis pràctics que ajudin els estudiants a retenir i a familiaritzar-se amb la gramàtica bàsica i el vocabulari de la llengua grega clàssica. 

Els professors facilitaran tot el material de treball. Es treballarà amb l'espai moodle de l'assignatura, on es penjaran les explicacions teòriques, els esquemes gramaticals, els exercicis de gramàtica (i lèxic) i les correccions.

Els textos objecte d'estudi es repartiran en un o diversos dossiers. 

La matèria es dividirà en quinze blocs, corresponents a les quinze setmanes d'activitats d'aprenentatge. Cada setmana l'alumnat haurà de dedicar deu hores a l'assignatura, de les quals 3hs. seran de classe presencial i 7 hs. de dedicació personal autònoma. És important que cada estudiant es distribueixi les 7 hores setmanals de dedicació personal autònoma al llarg de la setmana i treballi de forma regular, independent i responsable.

Els estudiants tenen a la seva disposició atenció personalitzada en les hores de despatx dels professors. Per a un bon aprenentatge, és imprescindible que els estudiants aprofitin les hores d'atenció personalitzada per resoldre dubtes, comentar l'avaluació i preparar-se per als exàmens.

En total l'alumnat haurà d'acreditar 150 hores (6 crèdits) de dedicació a la matèria.

Es  destinaran 15 minuts d'una classe per a la resposta de les enquestes institucionals de la UAB.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició dels continguts de l'assignatura 18 0,72 1, 2
Lectura de la tragèdia "Hipòlit" d'Eurípides 3 0,12 4, 6
Preparació de la lectura comprensiva en veu alta 20 0,8
Presentació oral i escrita d'exercicis i traduccions 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Realització d'exercicis i traduccions 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Exercicis puntuables 30 1,2 1, 2, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi de gramàtica i vocabulari 26 1,04 1, 2, 3

Avaluació

AVALUACIÓ ORDINÀRIA

 

L'avaluació d'aquesta assignatura es farà prenent com a referència les activitats d'avaluació que consten en el quadre inferior. És molt important que l'estudiant tingui en compte que l'avaluació també contempla l'assistència regular a classe i la realització i valoració dels exercicis, traduccions i qüestions diverses proposades a classe i en la plataforma moodle en els terminis establerts pel professor, per tal de demostrar la comprensió i aplicació dels continguts explicats a classe. A tal efecte es realitzaran controls periòdics de la feina que consistiran en el lliurament d'activitats a través de la plataforma moodle. Les activitats no es corregiran a les classes presencials, i cada alumne n'haurà de fer la seva pròpia correcció amb els fulls de correcció habilitats a tal efecte, i procedirà a plantejar dubtes a classe o en consultes de despatx.  Els alumnes que lliurin regularment les tasques podran optar a un augment de la nota final de fins a 0,5 punts. D'aquesta manera un alumne que obtingui una qualificació final d'entre 4.5 i 4,9 podrà optar a l'aprovat. De la mateixa manera, els alumnes que no lliurin regularment la feina podran ser penalitzats fins a un 0,5 en la nota final. 

Els alumnes que suspenguin el parcial 1 i el parcial 2 hauran de recuperar encara que la mitjana del curs estigui aprovada. Les proves orals/virtuals i el control de lectura s'hauran de recuperar si la nota és inferior a 5 encara que la mitjana del curs estigui aprovada.    
L'estudiant que no s'hagi presentat a cap activitat d'avaluació només a una activitat d'avaluació tindrà un "No Avaluable".

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams,  etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

REAVALUACIÓ


És requisit imprescindible treure una nota mínima de 5 en cadascun dels exàmens per aprovar l'assignatura per avaluació ordinària. En cas de no arribar a aquesta nota, l'alumne haurà de fer l'examen de reavaluació de la part que li quedi suspesa (amb una nota inferior a cinc). 
Es podran presentar a la reavaluació només els estudiants que s'hagin presentat, com a mínim, a tres de les quatre activitats d'avaluació que consten en el quadre inferior.

En la reavaluació es recuperarà la part suspesa, i constarà de:

1. Prova escrita de llengua

2.  Prova oral.

3. Control de lectura. 

Hauran de fer la prova escrita de llengua tots els alumnes que no obtinguin un 5 de qualificació mitjana dels dos parcials de llengua.

La nota obtinguda a la reavaluació substituirá la d'avaluació ordinària en cadascuna de les seves parts. En el cas que la nota de reavaluació sigui inferior a la nota d'avaluació, es mantindrà la d'avaluació. 

La reavaluació es considerarà aprovada si la mitjana ponderada és igual o superior a 5 punts i les qualificacions de cadascuna de les activitats de reavaluació han estat superades amb un mínim de 4 punts.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de lectura: Hipòlit, de Eurípides 10% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Prova parcial 1 35% 1,5 0,06 1, 2, 5, 6, 7
Prova parcial 2 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 7
Proves orals/virtuals 20% 0,5 0,02 1, 2, 3, 7

Bibliografia

Gramàtiques, manuals, reculls d'exercicis i antologies de textos:
ALBERICH MARINÉ, J. Delos 1. Grec Batxillerat. Primer curs, Barcelona: Vicens Vives,
2002.
--, Delos 2. Grec Batxillerat. Segon curs, Barcelona: Vicens Vives, 2003.
BALASCH, M.-ROQUET, E., Acrópolis, Barcelona: Vicens Vives, 1992.
BERENGUER AMENÓS, J., Gramática griega, Barcelona: Bosch, 200237.
BERTRAND, J., La grammaire grecque par l'exemple, Paris: Ellipses, 1996.
--, Nouvelle grammaire grecque, Paris: Ellipses, 2000.
5
--, Nouvelle grammaire grecque, Paris: Ellipses, 2000.

CAPELLÀ SOLER, M., Grec 1. Barcelona:Teide, 2005.

--, Grec 2. Barcelona: Teide, 2005

DEL POZO, A., Introducción al griego, Barcelona: Teide, 199211.
DEL POZO , A.- ALBERICH, J.- LEÓN, C.- LÓPEZ, P., Textos griegos, Barcelona:
Teide, 1984.

DÍAZ ÁVILA, M., Alexandros. TO HELLENIKON PAIDION. Granada: Cultura Clásica, 2014
FERNÁNDEZ GALIANO, M., Manual práctico de morfología verbal griega, Madrid:
Gredos, 19812.
FERNÁNDEZ GALIANO, M.- RODRÍGUEZ ADRADOS, F., Primera antología griega,
Madrid: Gredos, 19743.
GARCÍA GUAL, C.- MORALES OTAL, C. - LUCAS DE DIOS, J.Mª., Griego 1
Bachillerato, Madrid: Santillana, 2008.
HILLARD, A.E. - BOTTING, C.G., Elementary Greek Translation, London: Duckworth,
1982.
HOFFMANN, O.- DE BRUNNER, A. - SCHERER, A., Historia de la lengua griega,
Madrid: Gredos, 1973 [traducció de l'original alemany en dos volums publicat a Berlin
19694].
KINCHIN SMITH, F. - MELLUISH, T.W., Ancient Greek. A foundation course, London:
Teach Yourself Books, 19923.
MAHONEY, A., First Greek Course (after W.H.D. Rouse), Newburyport, MA: Focus
Publishing, 2011.
MAHONEY, A. (ed.), Rouse's Greek Boy. A Reader, Newburyport, MA: Focus
Publishing, 2010.
Reading Greek(I-II). Mètode per a la lectura del grec clàssic,Barcelona: PPU, 1987.

MARTÍNEZ, SOTODOSOS, C. i OVEJAS ARANGO, M., Mythologica. ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ. Granada: Cultura Clásica, 2016.

RICO, C., Polis. Parler le grec ancien comme une langue vivante, Paris: Les éditions du
Cerf, 2009.
SAFFIRE, P.-FREIS, C., Ancient Greek alive, Chapell Hill and London: The University of
North Carolina Press 19993.
SHELMERDINE, C.W., Introduction to Greek, Newburyport, MA: Focus Publishing, 2008
2.
VERNHES, J.V., ρμαιον. Initiation au grec ancien, Paris: Ophrys, 20013.
Diccionaris i lèxics:
ALBERICH, J. et alii, Diccionari Grec-Català. D'Homer al s. II d. C. Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 2015.
ALBERICH, J. - ROS, M., La transcripció dels noms propis grecs i llatins, Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 1993.
BERTRAND,J., Vocabulaire grec. Du mot à la pensée. L'abrégé, Paris: Ellipses, 2008.
BYL, S., Vocabulaire grec de base, Bruxelles: de boeck, 200410.
6
FERNÁNDEZ GALIANO, M., La transcripción castellana de los nombres propios griegos
, Madrid: S.E.E.C., 19692.
PABÓN, J.Mª., Diccionario manual griego-español, Barcelona: VOX, 199317.

--, Diccionari manual grec clàssic - català, Barcelona: VOX, 2011 [Trad. al català de
Vicenç Reglà, Remei Tomàs, Guillem Cintas i Priscila Borrell].
Enllaços web:
http://www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/graecia/glossa/gramma.html

https://blocs.xtec.cat/literaturagregaaescena/

https://blocs.xtec.cat/elfilde

https://dl.dropboxusercontent.com/u/154530/web/gramatica_griega/index.html

lesclassiques/

https://blocs.xtec.cat/universclassicdelsnostresmots/

[gramàtica grega en català][gramàtica grega en castellà]
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GraGre/00.Plan.htm

[gramàtica grega en francès]
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

[textos grecs]
http://philolog.us/

[diccionari grec clàssic-anglès LSJ]

 

https://www.lexilogos.com/clavier/ellenike.htm

 

Programari

Moodle

 

Convé que l'alumnat adapti els seus aparells informàtics per poder escriure en alfabet grec. Per als que tinguin un PC es pot fer servir el teclat Euclides:

http://www.ub.edu/electra/euclides

Per als que tinguin un Mac, es poden completar les utilitats del grec amb el programa Popchar.