Logo UAB
2022/2023

Elements de Llengua Grega

Codi: 104195 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503702 Ciències de l'Antiguitat FB 1 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Oller Guzman
Correu electrònic:
marta.oller@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Margalida Capella Soler
Joan Pages Cebrian

Prerequisits

El grup es desdoblarà en dos nivells diferenciats: nivell de principiants (sense coneixements previs de llengua grega) i nivell avançat (amb coneixements previs de llengua grega). Al principi de curs l’estudiantat matriculat a l’assignatura serà distribuït en un dels dos grups en funció del nivell de coneixement de la llengua grega que tingui.

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura es poden resumir en els punts següents:

1. Coneixement d'un lèxic bàsic de grec clàssic d'unes 500 paraules.

2. Domini de les estructures gramaticals objecte d'aprenentatge (apartat continguts)

3. Coneixements bàsics dels temes relacionats amb els textos llegits.

4. Coneixement escaient de l'Odissea d'Homer.

 

Competències

  Ciències de l'Antiguitat
 • Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i comprensió dels textos grecs i llatins.
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar textos escrits en llatí i en grec per conèixer la història i les civilitzacions clàssiques.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar coneixements gramaticals de les llengües grega i llatina i la seva aplicació a l’anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Interpretar textos escrits en llatí i grec per conèixer la història i les civilitzacions clàssiques.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques que permetin la comprensió ràpida i global dels textos grecs i llatins.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 4. Elaborar un comentari morfosintàctic d'un text grec.
 5. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 6. Explicar el sentit general d'un text sense necessitat d'aplicar l'anàlisi morfosintàctica prèvia ni d'utilitzar el diccionari.
 7. Extreure informació dels textos grecs i llatins sobre aspectes de realia especialment relacionats amb el seu context històric i cultural.
 8. Traduir fragments de les obres gregues proposades.

Continguts

Els continguts d’aquesta assignatura comprenen, d’una banda, la descripció de les formes gramaticals i de les estructures sintàctiques bàsiques del grec àtic clàssic, i, de l’altra, la realització de múltiples exercicis que en facilitin la seva fixació, imprescindible a l’hora de procedir a la traducció i interpretació dels textos grecs originals.

Els temes que es tractaran són aquests, tot i que no forçosament en l’ordre en què aquí són presentats:

1. L’alfabet grec: lectura i escriptura

2. Morfologia:

2.1. Morfologia nominal. Generalitats

2.1.1. La declinació dels temes en –α (1a declinació)

2.1.2. La declinació dels temes en –ο o temàtica (2a declinació)

2.1.3. La declinació atemàtica (3a declinació): Temes consonàntics: en gutural, en labial, en dental, en nasal, en -ντ, en líquida i en sibilant. Temes vocàlics: en diftong (ευ, αυ, ου), en semivocal (-ι, υ), temes en –οι i en ω

2.1.4. Substantius irregulars

2.1.5. L’article

2.1.6. Els pronoms personals 

2.1.7. Els pronoms relatius

2.1.8. Els pronoms/adjectius demostratius

2.2. Morfologia verbal. Generalitats

2.2.1. El tema de present. Present d’indicatiu: verbs temàtics (ω), no contractes i contractes, i verbs atemàtics (-μι). Infinitiu de present. Participi de present. L’imperfet d’indicatiu

2.2.2. El tema d’aorist (I). Aorist d’indicatiu: sigmàtic. Infinitiu aorist. Participi aorist.

2.3. Els adverbis

2.4. Les preposicions

3. Sintaxi:

3.1. Sintaxi dels casos

3.2. L’oració simple i l’oració composta

3.3. La coordinació

3.4. La subordinació:

3.4.1. Les oracions subordinades adjectives o de relatiu.

3.4.2. Les oracions subordinades completives (I): oracions amb conjunció ὅτι, ὡς

3.4.3. Les oracions subordinades completives (II): oracions d’infinitiu.

3.4.4. Les oracions subordinades adverbials: temporals i causals.

3.5. Introducció a la sintaxi del participi.

En aquesta assignatura serà obligatòria i avaluable la lectura del llibre L’Odissea d’Homer en traducció catalana o castellana.

N.B. Alguns dels punts d’aquest temari poden ser eliminats o ampliats en funció del ritme de treball del grup. En cas que no hi hagitemps de fer-los tots, els que no s’expliquin en aquesta assignatura seran explicats en l’assignatura de Textos narratius grecs.

Metodologia

La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà en alternar les explicacions teòriques de cadascun dels continguts gramaticals que figuren en el temari, amb la realització d'exercicis pràctics que ajudin l'alumnat a retenir els conceptes gramaticals i a aplicar-los en la lectura de textos de nivell bàsic.

Les classes es desdoblaran en dos grups per nivells: nivell de principiants i nivell avançat. A principi de curs, els estudiants es distribuiran en un dels dos grups en funció del nivell de coneixement de la llengua grega que tinguin.

També al principi del curs es lliurarà un dossier amb una selecció de textos i exercicis d'iniciació a la llengua grega, extrets de manuals inclosos en la bibliografia. Al llarg del curs, es podran anar afegint o eliminant activitats en funció de les necessitats i dels interessos del grup.

Quant a la lectura de L’Odissea, el professorat en realitzarà un seguiment mitjançant activitats supervisades per tal d’assegurar-se que l’alumne ha llegit i entès l'obra, és capaç de situar-la en el seu eix de producció i de valorar-ne la seva importància en el nostre llegat cultural.  

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicació dels continguts teòrics 15,5 0,62 1, 4, 7, 8
Lectura, comentari i traducció de textos 15 0,6 1, 4, 7, 8
Realització d'exercicis de gramàtica 15 0,6 1, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Comentari de l'Odissea 5 0,2 2, 5, 7
Elaboració d'exercicis de lectura i traducció 10 0,4 1, 4, 8
Resolució d'exercicis de gramàtica 10 0,4 1, 2, 4, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi de gramàtica i vocabulari 45 1,8 1, 2
Lectura de l'Odissea en traducció 15 0,6 1, 2
Realització d'exercicis de gramàtica i de traducció 15 0,6 1, 4, 8

Avaluació

Avaluació

El procés d'avaluació està estretament vinculat amb el d'aprenentatge. Al llarg del procés d'aprenentatge es realitzaran, d'acord amb el cronograma que es facilitarà als alumnes al principi de curs, les activitats d'avaluació especificades. Els alumnes tindran a la seva disposició sessions individualitzades de tutoria per comentar els resultats obtinguts i les propostes de millora. Es faran dos exàmens de llengua. A més s'haurà de llegir L'Odissea d'Homer en traducció catalana o castellana. Aquesta lectura serà avaluada mitjançant una prova escrita. 

 

Activitats d'avaluació

L'avaluació és un procés continuat al llarg del qual l'estudiant ha de tenir la possibilitat de conèixer els seus progressos mitjançant notes parcials. Per a l'avaluació d'aquesta assignatura es tindran en compte les activitats següents:

 • dos exàmens de traducció i comentari de textos [30% + 30%].
 • un control de lectura de l'Odissea [20%].
 • control dels exercicis de lectura i traducció diaris [10%]

L'assistència i participació a classe es tindrà en compte amb un 10% de la nota.

Per aprovar l'assignatura cal tenir un 5 de mitjana.

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació.

 

Plagi

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Procediment per a la revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions a l'espai Moodle de l'aula.

 

Procés de recuperació

Els estudiants tindran dret a recuperar l'assignatura sempre que:

 • hagin realitzat 2/3 de les activitats avaluatives proposades.
 • hagin obtingut una nota mitjana igual o superior a 3,5.

Es podran recuperar: un examen de traducció (40%) i el control de lectura (20%).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació a classe 10% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 8
Control d'exercicis de lectura i traducció 10% 0 0 1, 2, 4, 5, 8
Control de lectura de l'Odissea 20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 8
Examen parcial 1 30% 1,5 0,06 1, 4, 7, 8
Examen parcial 2 30% 1,5 0,06 1, 4, 7, 8

Bibliografia

Gramàtiques, manuals, reculls d'exercicis i antologies de textos:

ALBERICH, Joan, Delos 1. Grec Batxillerat. Primer curs, Barcelona: Vicens Vives, 2002.

-, Delos 2. Grec Batxillerat. Segon curs, Barcelona: Vicens Vives, 2003.

BALME, Maurice; Lawall, Gilbert; Miraglia, Luigi; Bórri, Tommaso F. Athenaze. Introduzione al greco antico. Volume I, Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003.

BALME, Maurice; Lawall, Gilbert; Miraglia, Luigi; Bórri, Tommaso F. Athenaze. Introduzione al greco antico. Volume II, Montella: Accademia Vivarium Novum2020.

BERENGUER AMENÓS, Jaume, Gramática griega, Barcelona: Bosch, 2002.

BERTRAND, Joëlle, La grammaire grecque par l'exemple, Paris: Ellipses, 1996.

-, Nouvelle grammaire grecque, Paris: Ellipses, 2000.

CALVO, José Luis, Griego para universitarios: Fonética y fonología, morfología y sintaxis del griego antiguo, Granada: Editorial Universitaria UGR, 2017.

DEL POZO, Alberto, Introducción al griego, Barcelona: Teide, 1992. 

DEL POZO , Alberto; ALBERICH, Joan; LEÓN, Concha; LÓPEZ, Pedro, Textos griegos, Barcelona: Teide, 1984.

*DÍAZ ÁVILA, Mario, ALEXANDROS. To Hellenikon paidion, Guadix: Cultura Clásica 2014.

DICKEY, Eleanor. The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheaba: Volume 1 and Volume 2. Cambridge, 2015. 

FERNÁNDEZ GALIANO, Manuel, Manual práctico de morfología verbal griega, Madrid: Gredos, 1981.

Joint Association of Classical Teachers, Reading Greek I. Text and Vocabulary. Joint Association of Classical teachers 1986 [disponible en català Reading Greek: textos, vocabulari i exercicis].

Joint Association of Classical Teachers, Reading Greek I. Grammar and Exercices. Joint Association of Classical teachers 1986 [disponible en català Reading Greek: gramàtica i exercicis].

MARTÍNEZ SOTODOSOS, César; OVEJAS ARANGO, Mercedes, Mythologica. ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ. Granada: Cultura Clásica, 2016.

SHELMERDINE, Cynthia W., Introduction to Greek, Newburyport, MA: Focus Publishing, 2008.

VAN EMDE BOAS, Evert; RIJKSBARON, Albert; HUITINK, Luuk; DE BAKKER, Mathieu, The Cambridge Grammar of Classical Greek, Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

VERNHES, Jean-Victor, Ἕρμαιον. Initiation au grec ancien. Édition complète avec ressources audio, Paris: Ophrys, 2020.

 *Obligatori per a l'alumnat principiant 

 

Diccionaris i lèxics:

DD. AA. Diccionari Grec Català. D'Homer al s. II d. C. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2015.

ALBERICH, Joan; ROS, Montserrat, La transcripció dels noms propis grecs i llatins, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.

BERTRAND, Joëlle, Vocabulaire grec. Du mot à la pensée. L'abrégé, Paris: Ellipses, 2008.

BYL, Symon, Vocabulaire grec de base, Bruxelles: de boeck, 2004.

DIGGLE, James et al., The Cambridge Greek Lexicon, Cambdrige: Cambridge University Press, 2021.

FERNÁNDEZ GALIANO, Manuel, La transcripción castellana de los nombrespropios griegos, Madrid: S.E.E.C., 1969.

GRIMAL, Pierre, Diccionari de mitoloia grega i romana,Barcelona: Edicions de 1984, 2008.

PABÓN, José Mª., Diccionario manual griego-español, Barcelona: VOX, 1993.

-, Diccionari manual grec clàssic - català, Barcelona: VOX, 2011 [Trad. al català de Vicenç Reglà, Remei Tomàs, Guillem Cintas i Priscila Borrell].

 

Enllaços web:

https://logeion.uchicago.edu/%E1%BC%80%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC [diccionaris grec clàssic en línia]

http://www.ub.edu/electra/euclides [descàrrega teclat grec]

http://www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/graecia/glossa/gramma.html [gramàtica grega en català]

https://dl.dropboxusercontent.com/u/154530/web/gramatica_griega/index.html [gramàtica grega en castellà]

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GraGre/00.Plan.htm [gramàtica grega en francès]

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ [textos grecs] http://philolog.us/ [diccionari grec clàssic-anglès LSJ]

https://detroiaaitaca.wordpress.com/ [blog sobre la recepció dels poemes homèrics]

 

Programari

Convé que l'alumnat adapti els seus aparells informàtics per poder escriure en alfabet grec. Per als que tinguin un PC es pot fer servir el teclat Euclides:

http://www.ub.edu/electra/euclides

Per als que tinguin un Mac, es poden completar les utilitats del grec amb el programa Popchar.