Logo UAB
2022/2023

Hist˛ria i Civilitzaciˇ del Pr˛xim Orient Antic

Codi: 104193 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2503702 CiŔncies de l'Antiguitat FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Vidal Palomino
Correu electr˛nic:
jordi.vidal.palomino@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cap

Objectius

Estudiar la història del Pròxim Orient Antic, des de l'aparició del fenomen urbà fins a l'arribada del món hel·lenístic. L'estudi, més enllà d'atendre al desenvolupament polític dels diferents estats de la regió, analitzarà sobretot la història social, econòmica i cultural del Pròxim Orient Antic.

CompetŔncies

 • Aplicar els principals mŔtodes, tŔcniques i instruments per a l'anÓlisi hist˛rica.
 • Comprendre i interpretar l'evoluciˇ de les societats antigues de la MediterrÓnia -des de la civilitzaciˇ egÝpcia fins el desmembrament de l'Imperi romÓ d'Occident- a partir de l'anÓlisi de les realitats polÝtica, hist˛rica, social, econ˛mica i lingŘÝstica.
 • Demostrar les habilitats bÓsiques necessÓries per a participar en una excavaciˇ arqueol˛gica i tenir la capacitat d'interpretar-ne els resultats.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure la realitat polÝtica, social i econ˛mica dels pobles del Pr˛xim Orient a l'Antiguitat.
 2. Identificar els mŔtodes propis de la hist˛ria i la seva relaciˇ amb l'anÓlisi de fets concrets
 3. Identificar i valorar les diferents etapes de l'evoluciˇ hist˛rica de les civilitzacions del Pr˛xim Orient antic i les seves principals realitzacions culturals.
 4. Interpretar documents textuals i iconogrÓfics com fonts per al coneixement de la hist˛ria polÝtica, socioecon˛mica i cultural del Pr˛xim Orient antic.
 5. Interpretar les fonts materials i el registre arqueol˛gic.
 6. Interpretar les societats antigues a partir de l'anÓlisi dels vestigis materials que n'han perdurat.
 7. Organitzar i planificar la cerca d'informaciˇ hist˛rica.
 8. Organitzar i planificar la recerca d'informaciˇ hist˛rica i arqueol˛gica.

Continguts

Tema 1: Introducció a l’Orientalisme Antic

Història i historiografia de l’Orientalística Antiga. Periodització i cronologia. Marc Geogràfic

 

Tema 2: Origen de l’Estat

Neolitització. Aparició dels primers estats

 

Tema 3: Aparició de l’escriptura al Pròxim Orient

Origen de l’escriptura cuneïforme. El sistema cuneïforme. L’alfabet i altres sistemes d’escriptura.

 

Tema 4: Tercer mil·lenni a.n.e.

Sumer i Akkad. Apectes polítics i religiosos. Aspectes socials i econòmics.

 

Tema 5: Segon mil·lenni a.n.e. (I)

Les dinasties amorrees. Aspectes polítics i literaris. Aspectes socials i econòmics.

 

Tema 6: Segon mil·lenni a.n.e. (II)

El club de les grans potències. Aspectes polítics, diplomàtics i militars. Aspectes socials i econòmics.

 

Tema 7: Segon mil·lenni a.n.e. (III)

El món cananeu. El rerefons cultural i religiós de la Bíblia. Aspectes socials i econòmics.  

 

Tema 8: Els pobles del mar

La crisi del 1200 al Pròxim Orient. Desaparició del món micènic i de l’Imperi hittita. La caiguda d’Ugarit i la reestructuració del món cananeu.

 

Tema 9: Primer mil·lenni a.n.e.

Els grans imperis: Assíria i Babilònia. Aspectes polítics i militars. Aspectes socials i econòmics.

 

Metodologia

La metodologia docent consistirà en la combinació de classes expositives, presentació de ressenyes i treballs, lectura de bibliografia especialitzada, pràctiques d'aula i resolució d'exercicis.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, perquŔ l'alumnat empleni les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 90 3,6 1, 2, 3, 5, 6
Tipus: Supervisades      
PrÓctiques d'aula, resoluciˇ d'exercicis 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Aut˛nomes      
Ressenyes, treballs, lectures 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluaciˇ

L’avaluació de l’assignatura constarà de tres activitats.

(1) Examen (50%)

(2) Comentari de fonts primàries (25%)

(3) Comentari bibliogràfic (25%)

Per poder fer mitja entre les tres activitats caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 4 a l'examen.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

Per poder participar a la recuperació caldrà haver presentat com a mínim dues de les tres activitats d'avaluació programades. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin alseu abast.

 

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de fonts primÓries 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lectura d'un article acadŔmic 25% 0 0 1, 2, 3, 8

Bibliografia

Bibliografia bàsica

 

Klengel, Horst, 1992: Syria, 3000 to 300 BC. Berlin.

Kuhrt, Amelie, 2000: El Oriente Próximo en la Antigüedad (2 vols.). Barcelona.

Liverani, Mario, 1995: Antiguo Oriente. Barcelona.

Liverani, Mario, 2003. Relaciones internacionales en el Próximo Oriente antiguo, 1600-1100 a.C. Barcelona.

Liverani, Mario, 2005: Más allá de la Biblia. Barcelona.

Liverani, Mario, 2022: Asiria. La prehistoria del imperialismo. Madrid.

Margueron, Jean Claude, 1995: Los mesopotámicos. Madrid.

Oppenheim, A. Leo, 2003: Antigua Mesopotamia. Madrid.

Postgate, Nicolas, 1999: La Mesopotamia arcaica. Madrid.

Radner, Karen / Robson, Eleanor (eds.), 2011: The Oxford Handbook of Cuneiform Culture. Oxford.

Sanmartín, Joaquín / Serrano, José Miguel, 1998: Historia Antigua del Próximo Oriente: Mesopotamia y Egipto. Madrid.

Van de Mieroop, Marc, 2020: Historia del Próximo Oriente Antiguo (ca. 3000-323 a.C.). Madrid.  

Programari

PowerPoint

PDF