Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Grau

Codi: 104093 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ismael Iván Blanco Fillola
Correu electrònic:
ismael.blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Ismael Iván Blanco Fillola
Dafne Muntanyola Saura
Ferran Izquierdo Brichs

Prerequisits

Els requisits per matricular-se a l'assignatura són els següents:

a. Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.

b. Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (160 crèdits) 

 

Objectius

El Treball de Fi de Grau és una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS que consisteix en realitzar i presentar públicament un treball teòric, de recerca o aplicat.

L'objectiu pedagògic de la realització del Treball de Fi de Grau és desenvolupar el conjunt de les competències de la titulació, que han de donar eines tant per a continuar altres estudis com per exercir la professió. Fonamentalment, el TFG requereix el treball autònom de cada estudiant, amb el suport d'unes hores de tutorització, per tal d'elaborar un treball sota el seguiment d'un supervisor/a i preparar una presentació oral davant d'un tribunal nomenat per la Facultat.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 5. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 6. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Continguts

El Treball de Fi de Grau (TFG) té les següents característiques:

- És una assignatura de 12 crèdits i anual.

- L'objectiu és la realització d'un treball final amb la supervisió d'un tutor/a.

- El treball pot ser d'una de les tres tipologies següents: Recerca, Teòric, Aplicat.

- El treball és individual de l'alumnat, i implica una important dedicació autònoma, però compta amb la supervisió d'un tutor/a.

- La càrrega docent és de 300 hores de treball per a l'alumnat.

- El treball comporta la realització d'un projecte inicial, de tutories de seguiment, i del lliurament d'un informe final, un resum executiu i un pòster.

- El treball i el pòster es presenta davant d'un tribunal composat per personal qualificat.

- L'assignatura també consta de sessions puntuals de formació per recolzar l'alumnat.

- El tema del treball es pot escollir amb modalitat de reserva de plaça (pactat prèviament amb el professorat) o amb modalitat d'oferta (a escollir a partir d'un catàleg i a través d'un sistema de priorització a partir de la nota).

Consulteu la web de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia per informació relativa al procediment d'assignació de temes i supervisors/es. D'altra banda, a l'espai virtual de l'assignatura es trobaran les pautes per a l'elaboració del TFG i les característiques de les evidències d'avaluació a lliurar, així com informació específica de cada curs relativa al calendari de l'assignatura, sessions formatives, materials i avaluació.

Metodologia

L'assignatura contempla tres sessions plenàries (una de presentació i dues sessions formatives orientades a la formació en exploració documental i elaboració del pòster) i seguiment directe per part del supervisor/a assignat/da.

A partir de les orientacions del supervisor/a, l'estudiant haurà de desenvolupar i lliurar, al llarg del procés, diverses evidències d'avaluació: projecte, evolució, informe final i pòster, presentant públicament els resultats del treball davant un tribunal designat per la Facultat. A l'espai virtual de l'assignatura s'ampliarà la informació relativa a les característiques de les evidències a lliurar i es trobarà informació específica de cada curs relativa al calendari de l'assignatura, sessions formatives, materials i avaluació.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions plenàries de presentació i formació general 6 0,24
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament i redacció del TFG 215 8,6
Tutories programades amb supervisor/a 7 0,28

Avaluació

L'avaluació del TFG es farà mitjançant una rúbrica, de lliure accés al professorat i alumnat.

El TFG és una assignatura que requereix un seguiment, i una avaluació continuada.

El plagi total o parcial en les evidències lliurades implicarà un 0 en l'evidència lliurada i un 0 de l'assignatura si aquest es podueix en les evidències E3 o E4.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
E1. Projecte 10 10 0,4 1, 2, 4
E2. Informe d'evolució del treball 25 15 0,6 1, 4, 5, 6
E3. Informe final 35 35 1,4 1, 3
E4. Pòster 10 10 0,4 5
E5. Presentació pública 20 2 0,08 5

Bibliografia

A la pàgina web de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, en l'apartat relatiu al treball final de grau, es pot trobar la informació complementària necessària. 

Programari

Sense programari específic