Logo UAB
2022/2023

Economia i Gestió Empresarial

Codi: 104061 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501922 Nanociència i Nanotecnologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
José Luis González Núñez
Correu electrònic:
joseluis.gonzalez.nunez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Coneixements bàsics de càlcul, àlgebra i funcions.

Objectius

Adquisició d'una sèrie de coneixements en relació al marc conceptual de l'empresa i al sistema econòmic en el qual opera, així com el domini de les principals tècniques econòmiques i de gestió. És a dir, volem que es cobreixin els dos vessants de coneixement de la matèria, d'una banda el vessant explicatiu i d'aclariment del fenomen empresarial i per una altra el vessant normatiu i de prescripció. En definitiva, complir els dos grans objectius de la matèria, un de caràcter formatiu i general i un altre de caràcter específic i aplicat.

Competències

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia a la resolució de problemes de natura quantitativa o qualitativa en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Demostrar motivació per la qualitat.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Liderar i coordinar grups de treball.
 • Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 • Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 • Proposar idees i solucions creatives.
 • Reconèixer els termes relatius als àmbits de la física, la química, la biologia, la nanociència i la nanotecnologia en llengua anglesa i fer servir l'anglès de manera eficaç per escrit i oralment en l'àmbit laboral.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Plantejar i resoldre problemes en les diferents àrees funcionals de l'empresa, producció, costos, inversió, finançament i màrqueting; utilitzant les tècniques de gestió empresarial adequades"
 2. Adaptar-se a noves situacions.
 3. Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 4. Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 5. Demostrar motivació per la qualitat.
 6. Descriure el marc institucional i jurídic de l'empresa.
 7. Descriure els esquemes bàsics de l'activitat financera diferenciant inversió i finançament
 8. Descriure els principals aspectes de la gestió administrativa: recursos humans, estratègia empresarial i disseny organitzatiu.
 9. Descriure els principals elements d'economia (producció, costos, beneficis).
 10. Descriure l'activitat de comercialització en l'empresa: mercat, màrqueting, publicitat
 11. Descriure les classes i àrees funcionals de l'empresa.
 12. Descriure les principals característiques en la gestió i direcció d'empreses tecnològiques.
 13. Exposar informes en anglès.
 14. Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 15. Identificar i analitzar els principals elements del concepte d'empresa en relació amb el sistema econòmic en el qual opera: costos de transacció i coordinació, funció empresarial, formes d'empresa i responsabilitat social
 16. Identificar problemes i dissenyar solucions en l'àmbit de l'organització fent especial referència a les activitats de gestió administrativa, recursos humans, disseny organitzatiu, estratègies i planificació de projectes.
 17. Liderar i coordinar grups de treball.
 18. Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 19. Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 20. Proposar idees i solucions creatives.
 21. Resoldre problemes i prendre decisions.
 22. Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Continguts

Capítol 1: MARC CONCEPTUAL DE L'EMPRESA

1.  Naturalesa de l'empresa i funció empresarial

2.  Principis econòmics i formes d'empresa segons criteris jurídics i socioeconòmics

3.  La  relació entre eficiència i dimensió empresarial.

4.  L'empresa i el sistema econòmic

 

Capítol 2: ÀREA FUNCIONAL DE PRODUCCIÓ: ENFOCAMENT CLÀSSIC I ENFOCAMENT DE GESTIÓ

1.  Funció de producció i funció de costos: correspondències i paràmetres rellevants

2.  Productivitats parcials, mínim tècnic i òptim tècnic

3.  La maximització de beneficis en competència perfecta

4.  La maximització de beneficis en monopoli d’oferta

5.  Extensions del model de maximització

6.  L'enfocament de gestió en la producció: el punt d'equilibri i les restriccions a la producció

7.  Programació lineal a l'empresa: resolució pel mètode gràfic

8.  Programació lineal a l'empresa: resolució pel mètode Simplex

 

Capítol 3: ÀREA FUNCIONAL D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT

1.  Concepte d'inversió, instruments financers bàsics i criteris de selecció d'inversions VAN i TIR

2.  Desenvolupament dels criteris VAN i TIR en funció dels diferents fluxos de caixa

3.  Amortització de la inversió i hipòtesi de reinversió dels fluxos de caixa

4.  Decisions d'acceptació-rebuigi de jerarquia entre inversions

5.  Les fonts definançament a l'empresa i el seu cost de capital

6.  Efecte dels impostos en el cost de capital del finançament i en el VAN

7.  Altres fonts de finançament

8.  El cost mig de capital kme

 

Capítol 4: ÀREA FUNCIONAL DE COMERCIALITZACIÓ

1.  Funció comercial a  l'empresa

2.  Eines de la funció comercial

3.  El producte com instrument de política comercial

4.  Preus i publicitat com instruments de política comercial

Metodologia

Encara que el professor utilitzarà la classe magistral per a transmetre coneixements dels aspectes nuclears de cada tema, l'alumne haurà de formar part activa del procés d'aprenentatge (classe magistral interactiva). En aquest sentit, es promouran iniciatives sobre la indagació, la motivació i el procés de coneixement de les coses, havent  l'alumne de crear-les i adaptar-les al seu propi procés d'aprenentatge. El professor realitzarà tasques d'orientació, guia i reforç d'aquells aspectes que presentin més dificultat. Es posarà a la disposició de l'alumnat abundant material bibliogràfic incloent continguts teòrics i també exercicis. Per a fomentar el raonament crític, la discussió i la reflexió per part de l'alumne, s'habilitaran grups de treball en les classes de problemes i en els seminaris amb la finalitat de completar el procés d'aprenentatge mitjançant la discussió en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial Magistral: Classe magistral en grup nombrós en el qual el professor assumeix el rol actiu implicat a l'alumne en el procés d'aprenentatge dels continguts exposats 30 1,2 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Presencial Seminaris: Espai de treball en grups reduits en els quals mitjançant activitats diverses (repàs de continguts, realització de traballs, recerca d'informació, resolució de dubtes i problemes), s'aprofundeix en els continguts de la matèria 5 0,2 1, 16
Presencial problemes: espai de temps dedicat a l'aplicació de continguts mitjançant el plantejament i resolució de problemes 15 0,6 1, 16
Tipus: Supervisades      
Preparació de problemes i seminaris 20 0,8 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Tutories i consultes 10 0,4 1, 13, 16
Tipus: Autònomes      
Preparació exàmens 20 0,8 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16
Treball personal 50 2 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Avaluació

Sistema d'avaluació continuada

Proves escrites individuals: al final del segon capítol es realitzarà una prova individual escrita sobre els capítols 1 i 2; aquesta prova tindrà un pes del 30% en la nota final. També, al final del quart capítol es realitzarà una prova individual escrita sobre els capítols 3 i 4; igualment aquesta prova tindrà un pes del 30% en la nota final.

Lliurament de blocs d’exercicis : Al llarg del curs, l’alumne haurà de lliurar una sèrie de blocs d’exercicis proposats sobre parts homogènies de la matèria. Els blocs d’exercicis seran realitzats per grups d’entre 3 i 4 alumnes. El pes d’aquests blocs d’exercicis és d’un 20% de la nota final.

Participació: es valorarà la participació de l’alumne mitjançant una sèrie de controls a classe i la realització dels corresponents seminaris. També es tindrà en compte l'assistència a classe i a tutories. El pes de la participació és d’un 20% de la nota final.

Les proves escrites individuals, el lliurament d’exercicis i la participació conformen el sistema d’avaluació continuada. Pel càlcul de la nota final d’avaluació continuada, s’exigirà una nota mínima de 3 a les proves individuals.

En el cas de que un alumne, mitjançant aquest sistema d’avaluació continuada, obtingui una nota igual o superior a 5, però sense assolir la nota mínima de 3 en algun dels parcials, i no es presenti a la recuperació, la nota final serà de 4,5.

Recuperació

Aquells alumnes que no hagin superat l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada disposaran d’una última prova consistent en un examen de recuperació de tota l’assignatura i en alguns casos concrets d’una de les dues parts (aquells que tenen una nota igual o superior a 5 en alguna de les proves).

En aquests casos ja no es tindrà en compte el sistema de valoració de l’avaluació continuada (no es tindran en compte les notes dels blocs d'exercicis ni la nota de participació). Quan l'examen sigui de tota l’assignatura l’alumne haurà de treure un 5 per aprovar. Quan l’examen sigui d’una part, la nota final serà la nota mitjana entre la nota obtinguda en l’examen de recuperació i la nota de la prova individual ja superada.

Per poder participar a la recuperació, l’alumne s’ha d’haver avaluat prèviament d’activitats que suposin un mínim 2/3 de la nota final de l’assignatura.

Per obtenir matricula d'honor, a més d’obtenir una nota mínima de 9, el alumne haurà d'haver participat satisfactòriament en el sistema d'avaluació continuada. Un alumne es considerarà com no avaluable si no es presenta a cap de les proves individuals.

Cada estudiant ha d'anar obligatòriament a la prova d'avaluació programada pel seu grup. En el cas de no poder assistir, pel motiu que sigui, a alguna de les proves parcials, la seva recuperació es farà únicament el dia de la prova de recuperació. No es programaran proves extraordinàries.

Una vegada exposades les notes finals a l'Aula Moodle, s'obrirà un període de revisió de notes.

Els alumnes de segona matrícula hauran de realitzar el mateix procés d’avaluació que els alumnes de primera matrícula

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple,plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seranrecuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs.

Les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs es publicaran a l'Aula Moodle i poden estar subjectes a canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències. Sempre s'informarà a l'Aula Moodle sobre aquests canvis ja que s'entén que aquesta és la plataforma habitual d'intercanvi d'informació entre professors i estudiants.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Realització de dues proves parcials individuals i si s'escau una altra prova final, també individual, sobre els continguts teòrics i pràctics de la matèria 60% 0 0 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21
Realització i lliurament dels blocs d'exercicis per grups d'alumnes. També es podrà demanar un treball de curs 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
realització de controls i seminaris 20% 0 0 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21

Bibliografia

Bibliografia bàsica

González, J.L. (2010). “Empresa: marco conceptual y técnicas de gestión por áreas funcionales”. Materials 218. UAB.

Departament d’Empresa (2021): “Bloques de ejercicios”. Campus Virtual.

Departament d’Empresa (2020): Materiales de clase en PDF, 1a,1b,1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 4a. Campus Virtual.

 

Bibliografia complementària

Alegre, L.; Berné, C. y Galve, C. (2000). “Fundamentos de economía de la empresa: perspectiva funcional” (2a edición). Ariel economía. Barcelona

Blair, R.D. y Kenny, L.W. (1983). "Microeconomía con aplicaciones a la empresa". McGraw-Hill: Madrid.

Brealey, R.A.; Myers, S.C. y Marcus, A. J.  (1996). "Principios de dirección financiera".   McGraw-Hill/Interamericana de España: Madrid.

Bueno, E.; Cruz, I. y Durán, J.J. (2002). “Economía de la Empresa: Análisis de las Decisiones Empresariales”. Pirámide: Madrid.

Bueno, E. (2004). "Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización" (4a edición). Pirámide: Madrid.

Cruz, I. (1991). “Fundamentos de Marketing”. Ariel:  Barcelona.

Martín, M. (1998). “Métodos operativos de gestión empresarial” (4a Edición).  Pirámide: Madrid

Serra, A. (1986). "Sistema Económico y Empresa”.  Ariel Economía: Barcelona.

Suárez, A. S. (2014). "Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa".  Pirámide: Madrid.

Suárez, A.S.  (2006). "Curso de economía de la empresa" (7a edición).  Pirámide: Madrid.

Thompson,A. A. (1989). “Economics of the firm”.  Prentice Hall: Englewood Cliffs. New Jersey.

 

Llibres digitals-Biblioteques UAB (Bibliografia complementària)

Brealey, R.A.; Myers, S.C. y Franklin, A (2015) “Principios de finanzas corporativas”. McGraw-Hill/Interamericana de España: Madrid. Parte 1.

Maroto, C. y Alcáraz, J. (2008) “Introducción a la investigación operativa en administración y dirección de empresas”. Editorial Universitat Politècnica de València.

Russek, A.L. (2006) “Microeconomía: enfoque de negocios” Pearson Education. Caps.9,10,11,12 y 14.

 

 

 

 

Programari

Els programes que s’utilitzen a l’assignatura son les Offices (Word pel processament de texts i Excel per la resolució d’exercicis: Complement Solver per Optimitzacions i Fórmules Financeres per la resolució d’equacions en aquest àmbit).
També  s'utilitzen programes com: Wolfram Alpha, QSB, Derive, PHPS-Simplex, Symbolab i altres programes en línia.