Logo UAB
2022/2023

Seguretat ambiental

Codi: 104042 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
César Torrero Fernandez
Correu electrònic:
cesar.torrero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Esta asignatura no tiene pre-requisitos

Objectius

L'objecte d'estudi de l'assignatura "Seguretat Ambiental" pretén introduir l'alumne en el coneixement i estudi de problemes ambientals que afecten la seguretat de les persones individualment considerades, així com al conjunt de la població. Sent el medi ambient i els recursos naturals un bé comú escàs per a tota la humanitat, l'ésser humà, podent ser catalogat com un vaig saber depredador, està modificant l'equilibri ambiental existent, provocant efectes antròpics que estan tenint un efecte devastador sobre l'ecosistema i les persones. Aquesta circumstància està provocant, al seu torn, el naixement d'una nova política a nivell públic i privat d'intervenció i autoregulació per intentar pal·liar aquest desequilibri ambiental.
 
Està assignatura pretén abordar succintament aquesta situació, assenyalant alguns d'aquests desequilibris ambientals i els riscos que comporten per a l'entorn i les persones, analitzant aquesta situació a nivell legal i la possible gestió d'aquest risc.
 
Així, dins del nostre entorn més proper, vam rebre constant informació sobre situacions ambientals originades per l'ésser humà que tenen o poden tenir efecte sobre les nostres vides i / o la seguretat de les persones en el seu conjunt. Sòls, aire i aigües alterades per contaminants i / o agents patògens; exposició a productes químics; contaminació sonora, lumínica i electromagnètica ... etc., són alguns d'aquestes alteracions ambientals que influeixen en les nostres vides i entorn, i que seran objecte d'estudi pel que fa a l'anàlisi de les mateixes i la seva gestió.
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 
 • Introduir aspectes i principis generals sobre medi ambient i desenvolupament sostenible.
 • Conèixer determinades afeccions ambientals i la seva influència sobre l'ésser humà.
 • Conèixer la normativa específica relativa a aquestes afeccions ambientals.
 • Aprofundir en els criteris tècnics i metodologies de la identificació, anàlisi i avaluació de riscos d'emergència específics dins d'aquest àmbit.
 • Conèixer els principis d'intervenció i autoregulació dins dels principis generals sobre medi ambient i desenvolupament sostenible.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 5. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 6. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 9. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 10. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 14. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 19. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 20. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 21. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Aquesta assignatura compta amb un Manual on es reflecteixen els continguts teòrics bàsics.

Els temes a tractar són:

 • Tema 1. Context: la noció de Seguretat Humana
 • Tema 2 Efectes del medi ambient sobre la seguretat humana
 • Tema 3 Violència i canvi climàtic
 • Tema 4 Marc Internacional Regulatori

Metodologia

Els alumnes hauran de preparar-se els temes a partir de les unitats didàctiques, les lectures recomanades i els documents (legislació i sentències) incorporades a la plataforma. Hauran de realitzar els exercicis pràctics que es plantegen i enviar al professor les respostes corresponents raonades i justificades en base als documents de referència.
 
Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.
 

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Video Classes teòriques amb la participació activa de l'alumnat 6 0,24 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 24 0,96 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració i treballs acadèmics de l'assignatura 116 4,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

L'alumnat realitzarà dues proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula moodle.
 
L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola. Està prova podrà ser oral a criteri del professor.
 
Reavaluació
 
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
 • L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Plagi
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.
 

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratyar que la metodología avaluativa es la mateixa que per la resta d’alumnes

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració i entrega de treballs acadèmics sobre els temes tractats a l'assignatura 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Examen final d'avaluació continuada 50% 0 0 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

S'indicarà a l'aula moodle de l'assignatura

Programari

Aquesta assignatura utilitzarà el programari bàsic del paquet d'office 365