Logo UAB
2022/2023

Protecció civil

Codi: 104036 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Roman Casamartina
Correu electrònic:
montserrat.roman@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

L'idioma s'adaptarà a les necessitats dels alumnes.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

Objectius

El present programa de formació respon a la necessitat de formar professionals de la seguretat especialitzats en la gestió integral de serveis de protecció civil o, en general, orientats a la seguretat corporativa en matèria de prevenció de riscos, planificació i gestió de les emergències i de plans d'autoprotecció.

En concret i en relació a la seguretat pública aquesta formació es dirigeix cap a la figura dels tècnics de Protecció Civil que inclou l'administració de la Generalitat (tècnics de la Direcció General de Protecció Civil i tècnics de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya), l'administració local i l'administració comarcal (tècnics de protecció civil municipals o comarcals per liderar la protecció civil en els seus àmbits d'actuació i que es basen en la coordinació de tot el relacionat amb la prevenció, planificació i intervenció en emergències).

Respecte a la seguretat privada, els coneixements adquirits preparen l'alumne per desenvolupar activitats relacionades amb els plans d'autoprotecció.

Els diferents blocs en què s'ha dividit l'assignatura descriuen i detallen la temàtica de protecció civil basada en la normativa legal vigent.

Els objectius formatius són els següents:

 • Conèixer la normativa bàsica de protecció civil i aplicar-la als casos pràctics que es plantegin.
 • Entendre el concepte de risc en protecció civil i els seus conceptes associats.
 • Conèixer les diferents metodologies d'avaluació dels riscos.
 • Conèixer i extrapolar a casos reals les actuacions bàsiques associades a les fases de la protecció civil.
 • Conèixer els tipus de plans de protecció civil que coexisteixen a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
 • Entendre l'estructura bàsica del contingut d'un pla de protecció civil.
 • Entendre la composició i funcions dels Grups d'Actuació dins dels plans i en concret les del Grup Logístic.
 • Conèixer els diferents Centres d'Emergència que es constitueixen durant una emergència.
 • Entendre l'estructura bàsica d'un pla d'autoprotecció i la seva rellevància quan es desencadena una emergència.
 • Conèixer el model català operatiu en les emergències de protecció civil.
 • Conèixer les diferents maneres de fer els avisos a la població i explorar nous canals.
 • Entendre les funcions del 1-1-2 i les del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
 • Comprendre els conceptes associats a l'activació d'un pla de protecció civil i les actuacions associades a la seva gestió fins a la desactivació i finalització de l'emergència.
 • Conèixer el model català del voluntariat de Protecció Civil.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents sistemes de gestió de la seguretat pública.
 6. Dissenyar els plans de protecció civil i de recuperació de desastres, aplicant criteris preventius.
 7. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 8. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Gestionar col·laborativament els plans de seguretat privada.
 11. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 12. Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes públics.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 16. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 17. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 18. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 19. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 20. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 21. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 22. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Els continguts formatius s’organitzen en els blocs següents:

Bloc 1 - INTRODUCCIÓ

Què és la protecció civil? Qui forma part d’aquest sistema.

Legislació bàsica en matèria de protecció civil i plans d'autoprotecció.

 

Bloque 2 - OPERATIVITAT D'EMERGÈNCIES

Concepte alerta, emergència.

Funcions, responsables, actuants i organismes implicats en emergències.

Tipus de plans.

Estructura tipus d'un pla d'emergència.

Plans d'emergència vigents a Catalunya i la seva operativitat.

 

Bloc 3 - GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES

Previsió de les situacions de risc.

La prevenció i la planificació de riscos a Catalunya.

Classificació dels riscos a Catalunya.

Gestió de la informació.

Xarxa d'alarma i avisos a la població.

Organització i coordinació dels recursos materials i humans.

Centres d'emergències de protecció civil:

a) Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

b) Telèfon únic d'emergències 1-1-2

c) Coordinació amb altres sales d'emergència

 

Bloc 4- PLANS ESTATALS I AUTONÒMICS

Organismes responsables de la gestió de l'emergència.

Marc legislatiu.

Plans autonòmics: Pla territorial de "PROCICAT" (protocols de protecció civil de Catalunya), protocols i procediments vinculats al PROCICAT i Plans Especials (INUNCAT, NEUCAT, VENTCAT, SISMICAT, CAMCAT, ALLAUCAT, PLASEQCAT, AEROCAT, etc.).

Pla Estatal: PENTA (Pla d'Emergència de les Centrals Nuclears de Tarragona).

Implantació autonòmica.

 

Bloc 5 - PLANS MUNICIPALS

Àmbit municipal i la planificació de les emergències.

Funcions de la protecció civil municipal en emergències.

Marc legislatiu.

Plans municipals.

CECOPAL.

Implantació municipal.

 

Bloc 6 - PLANS D'AUTOPROTECCIÓ

Marc legislatiu.

Catàleg d’activitats i centres d’activitats obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració.

Estructura organizativa d'un PAU.

Fases i criteris d'activació d'un PAU.

Equips d'emergència: organització i funcions.

Accions a realitzar:

a) Detecció i alerta; avisos interns i externs

b) Sistemes de comunicació en emergències

c) Evacuació i confinament

d) Intervenció

e) Fitxes d'actuació

 

Implantació, manteniment i actualització d'un PAU:

Estratègies d'implantació

Simulacres

Programa de manteniment d'un PAU.

Actualització i avaluació d’un PAU.

Metodologia

La metodologia docent consistirà en posar en pràctica i desenvolupar el temari recollit en el manual de l'assignatura, a través de fils específics que s’obriran al fòrum de l’assignatura. Per a això, es penjaran presentacions dels temes recollits al manual i es debatrà sobre els aspectes fonamentals i que responen als objectius formatius inclosos en aquesta guia.

Es plantejaran situacions teòriques i pràctiques amb la finalitat que hi hagi participació activa de l’alumnat. En els aspectes teòrics consolidarem el coneixement de la normativa que afecta a la protecció civil i les emergències. En les situacions pràctiques, l’alumne treballarà amb casos reals relacionats amb la protecció civil i els plans d’autoprotecció.

També es penjaran notícies o situacions relacionades amb les emergències i la protecció civil que seran d'actualitat i ajudaran a entendre millor el temari.

En les sessions de Teams previstes a la modalitat online de l’assignatura es duran a terme aquests casos pràctics i a continuació es deixarà espai per a dubtes i preguntes de l'alumnat.

Es realitzarán trobades via xat a través de Teams per la resolució de dubtes a temps real al marge de Webex. Per tant, l’alumne podrà proposar dia i hora concreta per xatejar amb la professora.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 6 0,24
Tipus: Supervisades      
Fòrums de debat, resolució de casos pràctics i proves. Tutories i sessions videoconferència 120 4,8
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi personal. 24 0,96

Avaluació

L'avaluació és contínua i es basa en la participació activa en els fòrums de l'assignatura que versaran sobre les diferents parts del Manual de Protecció Civil, en la participació en les sessions Teams, en la realització de les Proves d'Avaluació Continuada i en la prova final.

Hi haurà dues proves d'avaluació continuada (PEC1 i PEC2). Cada PEC té un pes del 25% sobre la nota final.

Per poder sumar les diferents puntuacions i presentar-se a la prova de validació és indispensable complir les següents condicions:

 • Haver participat en els fòrums que s'habilitin per al desenvolupament de la matèria
 • Obtenir una nota equivalent a 5 sobre 10 en les PECs

La prova final consistirà a respondre un test basat en els temes de l'assignatura i relacionats amb el contingut dels fòrums i de les PACs, amb un pes del 50%.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es puguiinstruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Treballs i exercicis realitzats per l'alumnat 50% (25% PEC 1, 25% PEC2) 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22

Bibliografia

Legislació estatal bàsica

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil.

http://www.boe.es/boe/dias/1985/01/25/pdfs/a02092-02095.pdf Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/boe-a-2015-7730.pdf

Reial decret 1378/1985, d'1 d'agost, sobre mesures provisionals per a l'actuació en situacions d'emergència en els casos de gravi risc, catàstrofe o calamitat pública.

Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, por el qual s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil.

Reial decret 393/2007, de 23 de març, por el qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència.

Reial decret 1468/2008, de 5 de setembre, por qual es modifica el Reial decret 393/2007, de 23 de març, por el qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència.
 

Legislació autonòmica bàsica

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.page/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26*documentId%3D145169

Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.

http://www20.gencat.cat/docs/interior/home/arees%20dactuacio/*Proteccio%20Civil/Planos%20de%20*proteccio%20civil/Planos%20de%20*proteccio%20civil%20a%20Cataluña/* Docments% 20comunes% 20 * pagines%20Planes% 20de% 20 * Proteccio% 20civil / * PPCM_Decreto210_1999.pdf

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures

http://www20.gencat.cat/docs/interior/home/030 Arees dactuacio / Proteccio Civil / Plans dAutoproteccio / Decret 82_2010 dAutoproteccio / Documents / decreto_82_2010_autoproteccio.pdf

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures

 

S'ampliarà la bibliografia i els enllaços a notícies per a ser comentades en l'espai moodle de l'assignatura.

Programari

 

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365