Logo UAB
2022/2023

Normativa sobre riscos laborals

Codi: 104033 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Pedemonte Marino
Correu electrònic:
jorge.pedemonte@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jorge Pedemonte Marino

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és apropar l'alumnat del grau a l'àmbit del Dret del Treball en sentit integral, això és les relacions jurídiques que se’n deriven del contracte de treball, de les relacions sindicals, en la Seguretat Social, en seu judicial laboral i en matèria de responsabilitat tècnica.

Una aproximació que s'abordarà tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica, amb implicació de l'alumnat en el desenvolupament progressiu de l'assignatura.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestió propis dels models de gestió de prevenció de riscos laborals.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals més habituals.
 8. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 13. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 14. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC I.

Tema 1. Dret del treball individual: contracte de treball

Tema 2. Dret del treball col·lectiu: sindical

Tema 3. Dret de l'ocupació pública: relacions laborals a les Administracions Públiques

 

BLOC II.

Tema 1. Dret de la Seguretat Social

Tema 2. Dret Processal Laboral

Tema 3. Responsabilitat tècnica: criteris i protocols

Metodologia

La modalitat on line dona un gran i necessari protagonisme a l'acte d’aprenentatge de l'alumne.

Aquest es concreta i aconsegueix en les activitats autònomes que serien les següents:

‐ resolució de casos pràctics on l'alumne s'acostarà a la problemàtica de l'especialitat.

‐ estudi personal a fi de buscar la necessària consolidació de coneixements per a superar l'assignatura.

Tanmateix això no exclou la pervivència de un percentatge d'activitats dirigides que es concretarien  en vídeo classes magistrals amb suport TIC i inclusió de debats i fòrums de discussió i realització de treballs amb suport TIC.

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objectiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió.

Finalment l'alumne serà objecte de una avaluació, sent aquesta un sumatori de les notes obtingudes en les proves d'avaluació contínua i en l'examen.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Video Classes amb suport TIC 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 24 0,96
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 110 4,4

Avaluació

Pràctica: 50%. Avaluació continuada mitjançant casos pràctics de l'temari de l'assignatura.

Teoria: 50%. L'examen corresponent a la prova final d'avaluació continuada programada en l'horari de l'assignatura.

L'examen corresponent a la prova final d'avaluació continuada és obligatori perquè puguin sumar totes les notes de l'avaluació continuada.

RECUPERACIÓ

 

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts de el programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Pràctica: Avaluació contínua mitjançant 4 casos pràctics 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Teoria. Prova Final d'Avaluació Continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

MARTÍN VALVERDE, A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ed Tecnos. (Darrera Edició
Es completarà la bibliografia a l'aula moodle de l'assignatura.

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365