Logo UAB
2022/2023

Gestió privada de la seguretat

Codi: 104029 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
José Luis Franco Eza
Correu electrònic:
joseluis.franco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits.

Objectius

Els objectius de l'assignatura pretendre ser un reflex d'alguns dels objectius primordials del grau. Els alumnes han d'aplicar els seus coneixements, conceptuals i normatius, a la gestió de l'anomenat Sector de Seguretat Privada, integrat per empreses de seguretat i pel personal de seguretat privada, coneixent i distingint els diferents tipus de serveis que aquelles poden presentar als usuaris , públics o privats, i les funcions i límits de les atribucions professionals atribuïdes a les diferents categories professionals.

 

Això constituirà la base a partir de la qual, l'alumne podrà disposar del bagatge adequat per formular propostes de qualitat del servei dins de la seguretat privada, sempre tenint en compte el marc normatiu, i les necessitats dels consumidors de seguretat privada.

 

Conèixer els conceptes i el marc normatiu de la seguretat pública i de la seguretat privada.

Comprendre les bases per a la prestació de serveis de seguretat privada.

Se amb la legislació de seguretat privada.

Distingir les funcions atribuïdes a les forces i cossos de seguretat, i els serveis i activitats que, de manera complementària i subordinada, poden prestar els operadors privats de la seguretat.

Aconseguir un nivell competencial apte als continguts teòrics i normatius que permeti als professionals del Grau, poder relacionar-se i coordinar-se amb tècnics d'aquest àmbit.

Assumir les vinculacions d'aquesta assignatura amb altres del Grau.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 5. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 16. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 18. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 19. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 20. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

 

1. El Departament de Seguretat
1.1. Encaix dins de l'organització
1.2. Creació de el Departament de Seguretat
1.3. Funcions del Director de Seguretat
1.3.1 Objectius
1.3.2 Organigrama interna
1.3.3 El directiu de Seguretat
2. Gestió de l'departament de seguretat
2.1 Gestió Econòmica
2.2 Gestió operativa
3. El Pla Director de Seguretat (PDS)
3.1 Contingut de el Pla Director de Seguretat
3.2 Pla de Seguretat Física
3.2.1 Mitjans Humans
3.2.2 Mitjans Tècnics
3.2.3 Protocols i Procediments de el Pla de Seguretat Integral
4. L'empresa de seguretat privada
4.1 La contractació
4.2 La qualitat en el servei
4.3 Gestió documental
4.4 Organització de l'empresa de seguretat
4.5 Els Vigilants de Seguretat
5. El lideratge i la gestió d'equips
5.1 Lideratge: El líder
5.2 La jerarquia: El comandament
5.3 La Gestió d'Equips
6. Normativa Superior
6.1 Llei de Seguretat Nacional
6.2 Llei de Protecció Civil
6.3 Llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques
7. La intel·ligència operativa
7.1 Cicle de la Intel·ligència Operativa
7.2 Planificació i Direcció
7.3. Recollida
7.4. Anàlisi i Producció
7.5. difusió
8. La col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat
8.1 Regulació normativa
8.2 Programes de cooperació de la Seguretat Pública
8.3 Programa XARXA BLAU de la Policia Nacional
8.4 Programa COOPERA de la Guàrdia Civil
8.5 Programa de cooperació dels Mossos d'Esquadra
8.6 Programa de cooperació de l'Ertzaintza

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online, amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema.
 
Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.
 
Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Videoconferències amb la participació activa de l'alumnat 6 0,24
Tipus: Supervisades      
Evaluació 4 0,16
Fòrums de debat, resolució de casos pràctics i proves. Tutories i sessions per videoconferència. 24 0,96
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs estudi personal. 116 4,64

Avaluació

El sistema d'avaluació seguirà el model de "avaluació contínua" i consistirà en la realització de 2 exercicis i una prova final. Per poder computar com a avaluació contínua, s'ha de de treure una puntuació mínima de 3,5 a cada exercici o prova.
 
Proves d'avaluació contínua (50%) (PEC1 i PEC2)
 
Consistirà en la realització de dos exercicis pràctics sobre els temes de l'assignatura relacionats amb el contingut de l'assignatura. La seva realització s'efectuarà, prenent com a base, el manual de l'alumnat i podrà complementar-se amb documentació de la bibliografia bàsica o amb una altra de referència que es citarà en els exercicis. Cada prova té un valor del 25% de pes.
 
Examen presencial (50%) (prova individual)
 
Consistirà en la realització d'una prova a realitzar presencialment a l'Escola.
 
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.
 
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".
 
Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites i / o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. 50% 0 0 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treballs i exercicis realitzats per l'alumnat, PEC 1 25% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20
Treballs i exercicis realitzats per l'alumnat. PEC 2 25% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

 

Codi de Legislació de Seguridad Privada (BOE, Ed. 2021) (www.boe.es) ( Codis Electrónicos).

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&modo=1

 

Bibliografia complementaria:

 

Seguridad Pública-Seguridad Privada ( Dilema o Concurrencia?). Fundació Policia Española (2009). Col·lecció Estudis de Seguretat Dykinson.

Izquierdo Carrasco, Manuel (2004). La seguretat privada: règim jurídic administratiu. Valladolid. Lex Nova.

Gómez-Bravo Palacios (2006). Seguridad Privada: Consultas e informes sobre normativa vigente. Madrid. Ministerio Interior-Dykinson.

Vicenç Aguad Cudolá (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Thomson Aranzadi.

Marchal Escalona, Nicolás A. (2008). Seguridad Privada. Aranzadi.

Sánchez Manzano, J.J. (2001). Seguridad Privada: Apuntes y reflexiones. Madrid. Diles S.L.

 

Enllaços web:

POLICIA NACIONAL https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/proc_seg_priv.html  

GUARDIA CIVIL https://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/index.html

DEPARTAMENT D' INTERIOR GENERALITAT CATALUNYA: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/seguretat_privada/

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL: https://www.dsn.gob.es

CENTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS: https://www.cnpic.es

PROTECCIÓ CIVIL CATALUNYA: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

 

 

La bibliografia es complementarà a l’espai moodle de l’assignatura.

Programari

Aquesta assignatura utilitzarà el paquet bàsic del paquet d'office 365.