Logo UAB
2022/2023

Dret de la seguretat privada

Codi: 104026 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eligio Landin Lopez
Correu electrònic:
eligio.landin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

Els objectius de l'assignatura pretenen ser un reflex d'alguns dels objectius primordials del grau. Els alumnes han d'explicar els seus coneixements, conceptuals i normatius, a la gestió de l’anomenat Sector de Seguretat Privada, integrat per empreses de seguretat i personal de seguretat privada, coneixent i distingint els diferents tipus de serveis que aquells poden prestar als usuaris, públics o privats, i les funcions i límits de les atribucions professionals atribuïdes a les diferents categories professionals. Això constituirà la base a partir de la qual, l'alumne podrà disposar del bagatge adequat per formular propostes de qualitat del servei dins de la seguretat privada, sempre tenint en compte el marc normatiu, i les necessitats dels consumidors de seguretat privada.

 • Conèixer els conceptes i el marc normatiu de la seguretat pública i de la seguretat privada.
 • Comprendre les bases per a la prestació de serveis de seguretat privada.
 • Familiaritzar-se amb la legislació de seguretat privada.
 • Distingir les funcions atribuïdes a les forces i cossos de seguretat, i els serveis i activitats que, de manera complementària i subordinada, poden prestar els operadors privats de seguretat.
 • Aconseguir un nivell competencial apte als continguts teòrics i normatius que permeti als professionals del Grau, poder relacionar-se i coordinar-se amb els tècnics d'aquest àmbit.
 • Assumir les vinculacions d'aquesta assignatura amb altres del Grau.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 5. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Gestionar col·laborativament els plans de seguretat privada.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 16. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 17. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

1.La seguretat: com a dret de les persones i com a servei públic essencial.

2. Marco jurídic de la Seguretat Pública: Llei Orgànica 2/86 de FCS i Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana.

3. El model policial espanyol: les FCS i les seves competències. FCSE ( Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil). Policies Autonòmiques i Locals.

4. Concepte de seguretat privada. Les activitats i serveis de seguretat privada. Coordinació i col·laboració amb les FCS.

5. Marc legal de la Seguretat Privada: La Llei 5/2014 i el seu desenvolupament reglamentari.

6. Activitats de seguretat privada : àmbit material dels prestadors de serveis de seguretat privada ( empreses i professionals de seguretat). Les denominades activitats compatibles.

7. Autorització prèvia i intervenció de l'Estat. Procediment d'autorització. La denominada Declaració responsable. Competències de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

8. Requisits formals i materials, i personals, per autoritzar una empresa de seguretat. Empresas estatales y empresas autonómicas.

9. El Registre Nacional de Seguretat Privada. Inscripció i cancel·lació d'empreses. Els Registres Autonòmics.

10. Obligacions generals i específiques de les empreses de seguretat. Prohibicions.

11. El personal de seguretat: habilitació i categories.El Detectiu Privat i l'Administració: obtenció de l'habilitació, targeta d'identitat i lliuro-registre.

Inscripció en el Registre de la Direcció general de la Policia o en el Registre Autonòmic. Funcions del Detectiu Privat. Estatut (drets i deures) del Detectiu Privat. El cessament del Detectiu.

12. Obligacions generals del personal de seguretat: Deure Auxilio i col·laboració amb les FCS. Els principis d'actuació (Codi deontològic). Règim Sancionador. Infraccions a la normativa en matèria de seguretat privada.

13. La recerca privada. El Detectiu Privat en la societat moderna. L'actuació professional del Detectiu Privat en relació a les necessitats de les societats modernes. El Detectiu privat autònom, les Agències, Delegacions i Sucursals. Requisits.Honoraris professionals: criteris deontològics aplicables. L'exigència ètica de pressupost previ. Regulació legal aplicable i la seva relació amb les normes deontològiques.

14. La recerca de delictes per part dels detectius privats. Recerca delictiva facultada als Detectius Privats. La condició de “legitimat” per a l'exercici d'acció penal (Art. 48.1 c) LSP.

15. Especial consideració de la intervenció del DP en el procés civil. Articles 265 1.5. i 380 LEC. El DP com a col·laborador de l'Administració de Justícia. Estatut jurídic processal del DP. Especial anàlisi de les diferències entre testimoni i perit. La figura del testimoni-perit.

16. Responsabilitat del DP: penal i/o civil. Anàlisi del règim disciplinari: causes i doctrina jurisprudencial. Supòsits habituals investigats pel DP: fraus en IT, competència deslleial, inassistència, abandó de jornada i baix rendiment, danys a l'empresa i els seus treballadors.

17. Funcions específiques de les diferents categories del personal de seguretat: Especial referència als Caps i Directors de Seguretat.

18. Els Departaments de Seguretat: Creació i funcions. Mesures de seguretat i establiments obligats. Les denominades infraestructures crítiques. Normes UNE-EN y Certificats de Calidad en l'àmbit de la seguretat privada.

Metodologia

Com s'ha indicat en la contextualització de l'assignatura, "Dret de la Seguretat Privada" té una vessant teòrica i una vessant pràctica. El vessant teòrica s'aprèn a través de l'estudi dels materials. El vessant pràctica de l'assignatura es desenvolupa a través d'exercicis que es faran de forma individual però on es crearà un Fòrum de dubtes i debats.

L'assignatura té oberta una pàgina MOODLE en el Campus Virtual on trobareu els materials de l'assignatura, notícies i indicacions de l'assignatura i el sistema per fer el lliurament de treballs, entre altres aplicacions.

Per accedir-hi, cal entrar al Campus Virtual de la UAB, en la adreça: https://cv.uab.cat/. Cal entrar amb el Número d'Identificació Universitària (NIU) i la contrasenya (paraula de pas) que es facilita en el procés de matriculació.

El Campus Virtual és també l'eina principal de comunicació dels alumnes amb el professor, tant a nivell de dubtes, com de comunicació de possibles problemes en el desenvolupament de l'assignatura. Quan un alumne es vulgui posar en contacte amb un professor utilitzarà la missatgeria de l'Aula Moodle amb preferència a l'ús del correu electrònic.

Per a cadascuna de les PECs s'obrirà un fòrum per a dubtes i debats on la participació és clau per resoldre dubtes o ampliar coneixements i compartir-los.
Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Es important mencionar que las videocasses tenen com a principal objetiu resoldre el dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparacio dels temes abans de cada sessió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 10 0,4 2, 3, 4, 5, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Resolució de casos pràctics 24 0,96 1, 6, 7, 9, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi personal: treball personal de consolidació de coneixements 116 4,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

El sistema d'avaluació seguirà el model de "avaluació contínua" i consistirà en la realització de 2 exercicis i una prova final.
Proves d'avaluació contínua (50%) (PEC1 i PEC2)
Consistirà en la realització de dos exercicis pràctics sobre els temes de l'assignatura relacionats amb el contingut de l'assignatura. La seva realització s'efectuarà, prenent com a base, el manual de l'alumne i podrà complementar-se amb documentació de la bibliografia bàsica o amb una altra de referència que es citarà en els exercicis.

 • Examen presencial (40%) (prova individual). Consistirà en la realització d'una prova a realitzar presencialment a l'Escola.
 • Examen On Line (10%) (prova individual). Consistirà en la realització d'una prova a realitzar a través del moodle de l'assignatura.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen(ns) parcial(s) i Examen final d'avaluació continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Lliurament dels exercicis i treballs realitzats per l'alumnat 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

Bibliografía básica:

Apuntes y presentaciones Power Point  facilitados por el profesor.

Código de Legislación de Seguridad Privada (BOE, Ed. 2021)  ( www.boe.es ) ( Códigos electrónicos).

Bibliografía complementaria:

Seguridad Pública-Seguridad Privada ( Dilema o Concurrencia?). Fundación Policía Española (2009). Colección Estudios de Seguridad Dykinson.

Izquierdo Carrasco, Manuel (2004). La seguridad privada: régimen jurídico administrativo. Valladolid. Lex Nova.

Gómez-Bravo Palacios (2006). Seguridad Privada: Consultas e informes sobre normativa vigente. Madrid. Ministerio Interior-Dykinson.

Vicenç Aguad Cudolá (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Thomson Aranzadi.

Marchal Escalona, Nicolás A. (2008). Seguridad Privada. Aranzadi.

Enlaces web:

www.mir.es

www.policia.es    

www.guardiacivil.es

www.20.gencat.cat

https://sede.mir.gob.es

https://sede.policia.gob.es

https://sede.guardiacivil.gob.es

www.060.es

Programari

No cal programari per al desenvolupament de l'asignatura